Operační program Praha – pól růstu ČR

Hlavním cílem Operačního programu Praha – pól růstu ČR pro programové období je zajistit plnění tematických cílů. Přitom je třeba zajistit efektivní realizaci investic v Praze, které povedou ke zvýšení konkurenceschopnosti Prahy jako rozvojového pólu republiky a k zajištění kvalitního života obyvatel. Vytvoření příznivého podnikatelského prostředí a podpora vzdělání a vědy tak musí směřovat k naplnění role Prahy jako hlavního inovačního centra republiky. Přitom je nezbytné zajistit efektivní hospodaření se všemi formami zdrojů - pozemky, nemovitostmi a infrastrukturou, energiemi i financemi ve smyslu zásad udržitelného rozvoje a vyvažování jejich vzájemných vazeb.

 

Zaměření

Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací, udržitelná mobilita a energetické úspory, podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě, vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti.

Tematické cíle

  • 1. Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací (PO 1)
  • 4. Podpora přechodu na nízkouhlíkové hospodářství ve všech odvětvích (PO 2)
  • 8. Podpora udržitelné zaměstnanosti, kvalitních pracovních míst a mobility pracovních sil (PO 4)
  • 9. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě a diskriminaci (PO 3)
  • 10. Investice do vzdělávání, odborné přípravy a odborného výcviku k získávání dovedností a do celoživotního učení (PO 4)

Podporované oblasti

  • Prioritní osa 1: Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací 
  • Prioritní osa 2: Udržitelná mobilita a energetické úspory
  • Prioritní osa 3: Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
  • Prioritní osa 4: Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
  • Prioritní osa 5: Technická pomoc
Operační program Praha - pól růstu ČR byl schválen Evropskou komisí dne 11. 6. 2015. 
 
OP Praha

Základní informace

Řídící orgán:
Hlavní město Praha

Web: 
www.penizeproprahu.cz

Kontakt: Tel. +420 236 00 2552

E-mail: info@penizeproprahu.cz

Alokace: 5,4 mld. Kč

Fond: ESF / EFRR
 

Programový dokument