Jste zde: Úvodní strana > Fondy EU v ČR > Informace o fondech > Horizontální priority

Horizontální priority

Horizontální priority jsou klíčové pro rozvoj společnosti a jdou napříč všemi oblastmi a operačními programy. Měly by být respektovány také všemi žadateli o veřejné prostředky. V programovém období 2014—2020 musejí programy a projekty dodržovat dvě horizontální priority: rovné příležitosti a nediskriminace a udržitelný rozvoj. Evropská unie považuje tato témata za své zásadní politiky a principy a jako takové se je snaží podpořit přes ESI fondu. Proto nesmějí být podpořeny projekty s negativním dopadem na životní prostředí nebo zhoršující postavení znevýhodněných skupin obyvatel.

Jak poznáte, zda ve svém projektu respektujete rovné příležitosti?

Naplňování rovných příležitostí v projektech dokresluje několik příkladů:
  • Zaměstnáváte ve svém podniku zdravotně postižené?
  • Nabízíte sociální služby občanům bez přístřeší?
  • Účastní se Vašich vzdělávacích aktivit ve stejné míře ženy jako muži?

Pak podporujete rovné příležitosti a máte větší šanci získat prostředky z fondů EU.

Rovné příležitosti

Článek 16  Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 sice ve svém názvu odráží pouze rovnost mužů a žen, ale následně hovoří o rovnosti a nediskriminaci v širším pojetí:

Členské státy a Komise přijmou vhodná opatření, aby nedocházelo k diskriminaci na základě pohlaví, rasy, etnického původu, náboženského vyznání, světového názoru, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace.

Dále je v textu nařízení zdůrazněn aspekt zohlednění potřeb osob se zdravotním postižením.

V širším pojetí a chápání projektů financovaných z fondů EU se však rovné příležitosti vztahují také na další skupiny ohrožené sociálním vyloučením: imigranty a azylanty, dlouhodobě nezaměstnané, osoby s nízkou kvalifikací nebo bez kvalifikace, osoby z obtížně dopravně dostupných oblastí, drogově závislé, propuštěné vězně a absolventy škol.

Podrobnější informace o rovných příležitostech v projektech se dozvíte v článku Rovné příležitosti.


Jak poznáte, zda ve svém projektu respektujete udržitelný rozvoj?

Naplňování udržitelného rozvoje v projektech dokresluje několik příkladů:
  • Chcete si do svého podniku pořídit nové technologie šetrnější k životnímu prostředí?
  • Organizujete vzdělávací kurzy pokrývající tématiku ochrany životního prostředí?
  • Hodláte si pořídit energeticky úsporné zdroje energie?

Pak podporujete ochranu životního prostředí a máte větší šanci získat prostředky z fondů EU.

Udržitelný rozvoj

Článek 17 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 říká, že cíle fondů jsou sledovány v rámci zásad udržitelného rozvoje a prosazování cíle Společenství chránit životní prostředí a zlepšovat jeho kvalitu.

V širším pojetí a chápání projektů financovaných z fondů EU se však udržitelný rozvoj chápe jako dosahování rovnováhy mezi ekonomickou, sociální a environmentální oblastí.