Evaluace Evropských strukturálních a investičních fondů

Evaluace (hodnocení) je nezbytnou součástí řádného řízení a koordinace pomoci z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESI fondy). Následující text obsahuje základní informace o evaluační činnosti v oblasti ESI fondů.
Evaluace (hodnocení) je proces založený na důkladném sběru primárních a/nebo sekundárních dat, na jejich systematickém a přehledném uspořádání, odborném zpracování a jejich následném vyhodnocení. Cílem je získat spolehlivé podklady pro strategické řízení, řízení implementace Dohody o partnerství a koordinaci programů, vyhodnocovat efekty realizovaných intervenci a zlepšit kvalitu, účinnost a provázanost pomoci ESI fondů. Hodnocení, je-li řádně realizováno a závěry z něj aplikovány, tak mj. přispívá k hospodárnosti při nakládání s veřejnými prostředky. V případě evaluací v oblasti ESI fondů se hodnotí nastavení politik, strategií, programů a projektů, jejich intervenční logiky, implementace a účinky.
 
Rámcovým plánem hodnotících aktivit je evaluační plán (EP). Sestavení indikativního evaluačního plánu je prvním krokem evaluačního procesu. EP vymezuje jednak základní povinné hodnotící aktivity vyplývající z nařízení ES, dále vymezuje prostor pro ad-hoc evaluace, jejichž potřeba bude vyplývat v souvislosti s monitoringem čerpání fondů a průběhem implementace programů a v neposlední řadě pamatuje na rozvoj evaluačních kapacit.
 
    Tvorbu, aktualizaci a naplňování evaluačního plánu zajišťuje evaluační jednotka. Realizaci a koordinaci plnění Evaluačního plánu Dohody o partnerství zajišťuje Evaluační jednotka Národního orgánu pro koordinaci (EJ NOK). EJ NOK při této činnosti úzce spolupracuje se všemi relevantními partnery, řídicími orgány a útvary MMR a účastní se relevantních platforem, a to vždy v návaznosti na konkrétní aktivity evaluačního plánu. Hlavní činnosti evaluačních aktérů a platforem ilustruje přiložený obrázek.


Pro vyhodnocení intervencí ESI fondů je vhodné uvažovat o čtyřech úrovních, na kterých budou vznikat relevantní evaluace:    
  1. Evaluační aktivity zajišťované z úrovně EJ NOK budou zaměřeny na horizontální evaluace k tématům, která přesahují jeden program (většina plánovaných evaluací realizovaných na úrovni EJ NOK zahrne všechny programy, příp. programy, ve kterých je hodnocené téma relevantní).
  2. Evaluační aktivity zajišťované z úrovně ŘO programů pokryjí intervence těchto programů, resp. jednotlivých specifických cílů či témat. Pro úroveň jednotlivých programů vzniknou dílčí evaluační plány, které budou mj. obsahovat evaluace cílů jednotlivých priorit v souladu s čl. 56(3) obecného nařízení.
  3. Evaluační aktivity na úrovni jednotlivých projektů, takové evaluace mají smysl u velkých systémových projektů, případně u projektů pilotního či vysoce inovativního charakteru.
  4. Kromě těchto tří úrovní budou pro hodnocení výsledků ESI fondů využívány i evaluace, které vznikají mimo prostředí ESI fondů, půjde například o hodnocení nejrůznějších strategií, které pro některá svá opatření předpokládají využití ESI fondů, nebo o akademický výzkum či diplomové a disertační práce s relevantní tématikou.

Výstupy uskutečněných evaluací jsou zveřejňovány v knihovně evaluací, která je virtuálním nástrojem pro sdílení evaluačních výstupů pro odbornou i širokou veřejnost.

V případě jakýchkoliv dotazů či podnětů se na nás neváhejte obrátit na e-mailové adrese evaluace@mmr.cz.