Pracovní skupiny k budoucnosti kohezní politiky EU

V souvislosti s naplňováním principu partnerství při přípravě Dohody o partnerství a programů pro programové období 2014-2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) ustavilo nové platformy zaměřené na jednotlivé aspekty přípravy programového období 2014-2020.

V návaznosti na materiál „Podklad pro přípravu Dohody o partnerství pro programové období 2014–2020 - Vymezení programů a další postup při přípravě České republiky pro efektivní čerpání fondů Společného strategického rámce“, vzatý vládou na vědomí usnesením č. 867 ze dne 28. listopadu 2012, jehož součástí je i návrh platforem pro přípravu a realizaci programového období 2014-2020 MMR připravilo materiál „Vymezení platforem pro programové období 2014-2020“, vzatý vládou na vědomí dne 20. února 2013. Tento materiál platformy hlouběji rozpracovává, přičemž pro každou platformu již stanovuje její základní charakteristiky – termín vzniku, předsedu, členy, činnosti a sekretariát.
Platformy jsou tak základním prvkem pro nastavení a realizaci principu partnerství, který MMR od zahájení celkové přípravy programového období 2014–2020 respektuje. Tyto platformy jsou také důležitým nástrojem pro zajištění koordinace zpracování programů mezi sebou i vůči Dohodě.
 
Na základě materiálu „Vymezení platforem pro programové období 2014–2020“ byly ustaveny následující platformy:

Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (Rada pro ESI fondy)

Rada pro ESI fondy byla zřízena usnesením vlády ze dne 24. dubna 2013 č. 302, kterým vláda schválila Statut a Jednací řád Rady pro ESI fondy. Rada pro ESI fondy je nadresortním odborným a poradním orgánem vlády ČR, který zajišťuje věcné zaměření intervencí všech ESI fondů v ČR v programovém období 2014-2020, Rada pro ESI fondy převezme úlohu současného Řídicího a koordinačního výboru pro potřeby koordinace pomoci poskytované v programovém období 2007–2013.

Pracovní skupiny Rady pro ESI fondy

Pracovní skupiny Rady pro ESI fondy jsou zřízeny na základě článku 6 Statutu Rady pro ESI fondy. Jedná se o pět pracovních skupin s konkrétním tematickým zaměřením, které řeší soulad se strategiemi a dosažení synergií v příslušných oblastech jejich zaměření. Jednotlivé pracovní skupiny jsou vedeny generálními sekretáři, resp. generálním zmocněncem, kteří jsou jmenováni předsedou Rady pro ESI fondy, tj. předsedou vlády.

Pracovní skupina pro přípravu Dohody o partnerství 2014–2020

Pracovní skupina pro přípravu Dohody o partnerství 2014–2020 je klíčovou platformou pro projednávání zpracování Dohody o partnerství se zástupci řídicích orgánů programů i ostatních partnerů z řad regionálních partnerů, hospodářských a sociálních partnerů a zástupců neziskové, akademické a vědecko-výzkumné sféry.

Pracovní skupina k rozpracování programů 2014–2020

Pracovní skupina k rozpracování programů 2014-2020 se zabývá rozpracováním programových dokumentů pod koordinačním vedením MMR, které v této souvislosti připravilo „Metodický pokyn pro přípravu programových dokumentů pro programové období 2014-2020“, který byl schválen vládou usnesením ze dne 29. května 2013 č. 401.

Meziresortní expertní poradní skupina

Meziresortní expertní poradní skupina sestává z odborníků pro přípravu jednotného metodického prostředí a diskusi k jednotlivým zpracovávaným metodickým dokumentům. Tato pracovní skupina zahájila svou činnost již v srpnu roku 2012.

Oponentní skupina pro vytvoření jednotného metodického prostředí

Hlavní činností Oponentní skupiny pro vytvoření jednotného metodického prostředí (JMP) je oponentura připravovaných metodických dokumentů v jednotlivých oblastech. Členové této skupiny jsou zejména z řad potenciálních uživatelů a dalších dotčených aktérů.

Další tematické pracovní skupiny

Pro jednání uvedených platforem jsou využívány rovněž vstupy z průřezových (tematických) platforem, zejména Pracovní skupiny k integrovaným přístupům a územní dimenzi a Pracovní skupiny pro přípravu jednotného monitorovacího systému 2014+.

Pracovní skupiny pro přípravu jednotlivých programů 2014–2020

Kromě platforem zabývajících se horizontálními tématy přípravy programového období 2014–2020 jsou jednotlivými řídicími orgány zřizovány rovněž pracovní skupiny pro přípravu jednotlivých programů spolufinancovaných z ESI fondů v programovém období 2014–2020.
 

Další pracovní skupiny zabývající se tematikou přípravy programového období 2014-2020

Ministerstvo pro místní rozvoj se účastní jednání pracovní skupiny Rady EU pro strukturáln​í opatření (B5) která se pravidelně konají v Bruselu. Pro debaty týkající se přípravy programového období 2014-2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR také organizuje jednání pracovních skupin k budoucnosti kohezní politiky: Expertní poradní skupiny pro budoucnost kohezní politiky, Parlamentní konzultační skupiny pro budoucnost kohezní politiky, Meziregionální poradní skupiny pro budoucnost kohezní politiky, Resortní koordinační skupiny ministerstva pro místní rozvoj pro EU, Meziresortní koordinační skupiny pro budoucnost kohezní politiky po roce 2013 (které předsedá společně s MMR také Úřad vlády) a Pracovní skupiny Řídícího a koordinačního výboru pro budoucnost kohezní politiky EU.
 
Informace k jednotlivým pracovním skupinám:

Pracovní skupina pro strukturální opatření (B5)

Pracovní skupina pro strukturální opatření je pracovní skupinou Rady EU v kompetenci ministerstva pro místní rozvoj ČR, která se zabývá implementací strukturálních fondů a právním rámcem pro příslušná evropská nařízení včetně jejich novelizací.

Resortní koordinační skupina MMR pro EU (RKS MMR)

Resortní koordinační skupina je základním orgánem ministerstva pro účely koordinace plnění úkolů vyplývajících z členství ČR v EU v oblasti působnosti ministerstva pro místní rozvoj.

Meziregionální poradní skupina MMR pro budoucnost kohezní politiky (MPS)

Důvodem založení této poradní skupiny bylo dostatečné zapojení krajů ČR do debat o budoucí podobě kohezní politiky. Ministerstvo pro místní rozvoj s kraji konzultuje stanoviska ČR k této problematice, stejně tak jako dílčí pozice, které zástupci MMR obhajují v Bruselu při vyjednávání v Radě EU. Cílem je také větší vypovídací hodnota těchto pozic a tím i silnější mandát. Role MMR spočívá ve vedení debaty, shrnutí závěrů, vypracování společných stanovisek k dílčím problémům a jejich prezentace na dalších fórech.

Expertní poradní skupina pro budoucnost kohezní politiky (EPOS)

Expertní poradní skupina je poradním orgánem MMR, složená z odborníků – významných osobností, a slouží k diskusím, výměně zkušeností, podávání námětů, komentářům a oponentuře textů a jiných dokumentů vztahujících se k budoucnosti kohezní politiky EU, a to na úrovni ČR i EU. Členové EPOS se vyjadřují k návrhům MMR v oblasti kohezní politiky a předkládají náměty týkající se budoucí struktury, priorit a principů kohezní politiky pro budoucí programové období 2014-2020.

Parlamentní konzultační skupina pro budoucnost kohezní politiky (PKS)

Parlamentní konzultační skupina pro budoucnost kohezní politiky EU slouží jako externí platforma složená z poslanců a senátorů; je určena k politické diskusi se zástupci ministerstva o strategických dokumentech pro jednání na úrovni ČR i EU, které se vztahují k tématu budoucí kohezní politiky EU.

Meziresortní koordinační skupina pro budoucnost kohezní politiky po roce 2013 (MKS KP)

Meziresortní koordinační skupina pro budoucnost kohezní politiky po roce 2013 je poradním orgánem Výboru pro Evropskou unii pro koordinaci přípravy budoucnosti kohezní politiky v České republice po roce 2013. MKS KP byla ustanovena usnesením vlády číslo č. 645/2011 a spolupředsedají jí Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a Úřad vlády. Slouží především k pravidelné výměně informací o průběhu přípravy kohezní politiky v ČR po roce 2013 a přípravě nového programového období Ministerstvem pro místní rozvoj ČR jako koordinátorem kohezní politiky na národní úrovni.

Pracovní skupina Řídícího a koordinačního výboru pro budoucnost kohezní politiky (PS ŘKV)

Členové této pracovní skupiny analyzují dokumenty EU, ČR a dalších členských států EU, které souvisejí s budoucností kohezní politiky EU z hlediska působnosti instituce, která je vyslala, a zpracovávají k nim stanoviska pro odborný útvar Ministerstva pro místní rozvoj ČR, do jehož působnosti patří agenda kohezní politiky EU. 

ARACHNE (vstup pouze pro oprávněné uživatele)

Aplikace ARACHNE je nástroj vytvořený Evropskou komisí pro identifikaci potenciálně rizikových projektů operačních programů implementační struktury SF/ESIF. Jedná se o klient-server aplikaci pracující s databází údajů o projektech z monitorovacích systémů a databázemi relevantních údajů z veřejně dostupných zdrojů.
 

Pracovní skupiny programového období 2007-2013

Pracovní skupina pro ukončování programového období 2007-2013 (PS UKON) (vstup pouze pro oprávněné uživatele)

PS UKON má za cíl efektivní koordinaci aktivit, zajištění včasné realizace procesů a sdílení zkušeností s procesem uzavírání programového období 2007–2013. Jsou v ní zastoupeny různé subjekty implementační struktury – Národní orgán pro koordinaci, Platební a certifikační orgán, Auditní orgán a řídicí orgány.