Jste zde: Úvodní strana > Fondy EU v ČR > Národní orgán pro koordinaci > Publicitní činnost

Publicitní činnost

V rámci publicity naplňuje Národní orgán pro koordinaci úkoly spojené s všeobecnou informovaností a propagací politiky hospodářské a sociální soudržnosti, zajišťuje plánování, realizaci a koordinaci aktivit na podporu všeobecné informovanosti. NOK také zabezpečuje jednotnou a srozumitelnou informační kampaň o čerpání prostředků ze strukturálních fondů a z Fondu soudržnosti v České republice a koordinuje aktivity řídicích orgánů v této oblasti.

Mezi hlavní aktivity patří:

 • tvorba komunikační strategie na národní úrovni k zajištění transparentnosti a plné informovanosti o přidělování pomoci z investičních a strukturálních fondů;
 • zajištění přehledného a jednotného systému informování veřejnosti a představitelů veřejné správy o možnostech čerpání evropských fondů;

 • koordinace aktivit na podporu všeobecné informovanosti řídících orgánů v oblasti publicity;
 • tvorba a naplňování komunikačního plánu Národního strategického referenčního rámce (2007-2013) a Dohody o partnerství (2014-2020);

 • řízení Pracovní skupiny pro informování a publicitu fondů EU, kde jsou zastoupeny řídící orgány operačních programů a ministerstva.
   

Národní orgán pro koordinaci pro zajištění obecné informovanosti o fondech EU využívá například tyto nástroje:

 • webové stránky www.dotaceEU.cz (www.strukturalni-fondy.cz) – oficiální informační zdroj MMR o politice hospodářské a sociální soudržnosti v ČR;

 • e-mailová schránka info@strukturalni-fondy.cz, kam veřejnost může zasílat své dotazy týkající se fondů EU (pro média je určena schránka tiskove@mmr.cz);

 • ve spolupráci s Úřadem vlády ČR zajišťuje NOK MMR také fungování bezplatné informační linky o EU Eurofon 800 200 200, kam můžete v pracovních dnech od 10 do 16 hodin směřovat své telefonické dotazy týkající se fondů EU. V Eurocentrech     Úřadu vlády si můžete domluvit osobní schůzku, zkonzultovat své dotazy týkající se fondů EU a získat tištěné materiály;

 • s cílem zvýšit povědomí veřejnosti o fondech EU a možnostech získání dotací z jednotlivých operačních programů vytváří NOK MMR také mediální kampaně, tiskové zprávy, vydává a distribuuje informační materiály o fondech EU a o stavu čerpání atd.
   
 • ​ k financování těchto aktivit slouží následující projekty realizované z Fondu soudržnosti prostřednictvím Operačního programu Technická pomoc 2014-2020:

  - Zajištění publicity ESI fondů, reg. č. CZ.08.1.125/0.0./0.0/15_001/0000047, umožňuje průběžnou informovanost široké i odborné veřejnosti o ESI fondech. Do projektu tak bude spadá financování základních informačních nástrojů jakými je webový portál www.dotaceEU.cz, publikační činnost, konference a akce pro širokou veřejnost, soutěže, atp.

  - Informační kampaně o ESI fondech, reg. č. CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_001/0000067, umožňuje zajištění ucelených informačních kampaní o přínosech fondů EU. Využívány tak jsou klasické reklamní nástroje, jako je TV, tisk, rozhlas, OOH, internet vč. sociálních sítí a případně i nové nástroje, nebo guerilla marketing.  

  - Rozvoj a zvyšování absorpční kapacity, reg. č. CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_001/0000023, umožňuje ukázat potenciálním žadatelům, žadatelům a příjemcům srozumitelně systém čerpání z ESI fondů a to prostřednictvím seminářů. Budou vytvářeny také vzdělávací materiály pro žadatele a příjemce, které budou moci být využívány i po ukončení projektu v rámci jeho udržitelnosti.

   

  Níže naleznete příklady zrealizovaných aktivit a další informace týkající se publicity fondů EU. 

Manuál jednotného vizuálního stylu NOK

Logolinky   

Připojené soubory