Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Národní orgán pro koordinaci > Publicitní činnost > Vyfoť projekt 2017 > Pravidla soutěže Vyfoť projekt 2017

Pravidla soutěže Vyfoť projekt 2017

 
 Pravidla soutěže „Vyfoť projekt“ 2017
 

Základní informace

 1. Fotografickou soutěž „Vyfoť projekt“ (dále jen „soutěž“) vyhlašuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (dále jen „vyhlašovatel“), Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1. Organizátorem soutěže je Oddělení publicity EU. Účelem soutěže je zviditelnění konkrétní pomoci a přínosů finančních prostředků čerpaných z evropských fondů.

 2. Soutěž probíhá od 3. 7. do 13. 8. 2017.

 3. Soutěže se mohou zúčastnit osoby bez omezení věku s trvalým bydlištěm v České republice (dále jen ČR) a s platnou adresou pro doručování na území ČR (dále jen „soutěžící“). Nezletilé osoby zastoupí v případě potřeby (převzetí ceny apod.) jejich zákonný zástupce.

 4. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci vyhlašovatele – Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

 5. V případě, že se výhercem stane osoba uvedená v bodě 4, cena se výherci neodevzdá a bude předána dalšímu kandidátovi v pořadí.

 

Zapojení do soutěže

 1. Soutěže probíhá na facebookové stránce Soutěžte s fondy    .

 2. Soutěžní kategorie jsou dvě hlavní – „Nejkrásnější fotografie“ a fotografie „Před a po“ a vedlejší (týdenní) kategorie „Nejlépe hodnocená fotografie týdne“ (za příslušný týden).

 3. Každé pondělí (tj. 3.7, 10. 7., 17. 7., 24. 7., 31. 7., 7. 8., bude uveřejněn na FB stránkách Soutěžte s fondy EU příspěvek, do kterého bude možné ze strany soutěžících vkládat fotografii do soutěže.  Soutěžící do komentáře k příspěvku vloží název projektu a fotografii projektu.  Každý týden může soutěžící vložit pouze 1 fotografii v kategorii „Nejkrásnější fotografie“ a „Před a po“.

 4. Do soutěže budou zařazeny soutěžní fotografie související s realizovanými projekty spolufinancovanými z fondů Evropské unie nacházejícími se na území České republiky.

 5. Do soutěže nebudou zařazeny soutěžní fotografie obsahující lascivní, zesměšňující a urážlivé prvky, nebo fotografie nesouvisející se soutěží. Do soutěže dále nebudou zahrnuty fotografie nebo printscreeny webových stránek, log ani reklamy příjemce dotace, pokud tyto nejsou hlavním předmětem podpory fondů Evropské unie. Fotografie cedule/fyzického banneru/pamětní desky informující o poskytnutí dotace z fondů EU je akceptovatelná.

 6. Fotografie použité v předchozích ročnících nejsou akceptovatelné. Soutěžící, který takovou fotografii zařadí do soutěže, bude ze soutěže vyřazen.

 7. Fotografie musí být v souladu s pravidly soutěže.

 8. Jeden soutěžící může přihlásit v konkrétním týdnu pouze jednu fotografii do každé z výše uvedených kategorií. V případě, že soutěžící přihlásí do soutěže více fotografií v jednom soutěžním týdnu, bude do soutěže zařazena pouze první vložená. Výjimku tvoří zaslání fotografií do kategorie „Před a po“, kdy soutěžící může zaslat 2 fotografie, z toho jedna bude zachycovat objekt před realizací (nebo během realizace) projektu a druhá po dokončení projektu. Mezi oběma fotografiemi musí být dobře identifikovatelný rozdíl. Soutěžící je povinen označit fotografie v komentáři tak, aby bylo zřejmé, že spadají do kategorie „Před a po“.

 9. Fotografii může do soutěže přihlásit pouze skutečný autor fotografie, který musí být na vyžádání schopen zaslat jejich originál.

 10. Účastník soutěže může být vyloučen v případě, že pořadatel nebo organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry, případně jednání, které není fair play nebo není založeno na dovednostech soutěžícího dle soutěžních pravidel.

 11. Vyhlašovatel přihlášenou fotografii vloží do příslušného veřejného alba pro daný soutěžní týden. O vítězi ve vedlejší kategorii „Nejlépe hodnocená fotografie Facebooku“ (za příslušný týden) rozhodne porota složená ze zástupců vyhlašovatele této soutěže (celkem 4 osoby). Autor/ka nejlépe hodnocené fotografie získá týdenní cenu.

 12. Ze zbývajících soutěžících v daném týdnu bude dále vylosován druhý výherce, který obdrží hodnotný dárek.

 13. O vítězích v hlavních kategoriích „Nejkrásnější fotografie“ a „Před a po“ rozhodne odborná porota po skončení soutěže, která vybere ze všech přihlášených fotografií celé soutěže výherce v obou kategoriích. Do soutěže o hlavní cenu budou zařazeny všechny fotografie, které byly zaslány po celou dobu soutěže a zároveň respektují pravidla zaslané fotografie.

 14. Ceny jsou uvedeny na internetových stránkách soutěže    www.dotaceEU.cz/vyfotprojekt.

 15. V případě reklamace výhry může být soutěžícímu předána cena obdobné hodnoty, jako je původní výhra.

 16. Ve sporných případech si organizátor vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.

 17. Vyhlášení vítězů v hlavních kategoriích proběhne po ukončení soutěže. Termín vyhlášení vítězů bude upřesněn organizátorem soutěže nejpozději do 30. 9. 2017.

 18. Vítězové soutěže hlavní ceny i vedlejších týdenních cen budou vyrozuměni pomocí facebookové zprávy.  V případě, že výherce neodpoví na zprávu s vyrozuměním o výhře do 14 dnů ode dne odeslání vyrozumění, bude ze soutěže vyřazen a cena bude předána dalšímu soutěžícímu v pořadí.

 19. Pořadatel soutěže se zavazuje zaslat nebo předat výhru výherci nejpozději do 30 dní od vyhlášení vítězů soutěže.

 20. Seznam vítězů bude zveřejněn na internetových stránkách Vyfoť projekt

 21. Výhry v soutěži není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit či proměnit v penězích. Organizátor neodpovídá za vady, poškození či ztrátu spojené s dodávkou výher.

 

Několik obecných vět na závěr

 1. Soutěžící dává svou účastí v soutěži souhlas s pravidly soutěže stanovenými organizátorem a zavazuje se je dodržovat. V případě, že soutěžící bude soutěžit v rozporu s těmito pravidly, vyhrazuje si organizátor právo vyřadit takového soutěžícího ze soutěže.

 2. Soutěžící dává svou účastí v soutěži souhlas s bezplatným užitím jím poskytnutých fotografií v souladu s těmito pravidly, zejména k prezentaci této soutěže, vyfotografovaných projektů a vyhlašovatele soutěže a jeho partnerů a mediálních partnerů v tištěných, elektronických a jiných komunikačních médiích, bez omezení území, času a množství (dle zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů).

 3. Soutěžící registrací v soutěži uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rozsahu této soutěže vyhlašovateli soutěže. Zároveň tento souhlas uděluje k účelu vyhodnocení soutěže a dalšího marketingového zpracování. Zejména se jedná o souhlas s užitím poskytnutého jména a adresy ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách pořadatele, a to po dobu 5 let od udělení souhlasu, resp. od registrace v soutěži.

 4. V otázkách zde neupravených se soutěž řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého.

 5. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo v odůvodněných případech soutěž zkrátit, prodloužit, změnit nebo zrušit.

 6. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo upravit pravidla soutěže a její podmínky po celou dobu jejího trvání a to bez udání důvodů a stanovení náhrady. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na internetových stránkách www.vyfotprojekt.cz a facebookovém profilu vyhlašovatele.