Operační program Technická pomoc

Operační program Technická pomoc (OPTP) je určen k podpoře jednotného přístupu na národní úrovni pro zajištění aktivit efektivního řízení, kontroly, sledování a vyhodnocování realizace Národního strategického referenčního rámce (NSRR), který zastřešuje aktivity politiky hospodářské a sociální soudržnosti v ČR v letech 2007–2013.

OPTP doplňuje ostatní operační programy, které mají pro své efektivní řízení také prostředky na technickou pomoc. OPTP jim poskytuje technickou podporu a zajišťuje koordinovaný přístup při řízení operačních programů a zajišťuje realizaci aktivit souvisejících s řízením operačních programů s přesahem napříč všemi operačními programy, například zajištění publicity fondů EU na národní úrovni a u horizontálních témat.

Jak je OPTP financován?

OPTP je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) a spadá mezi vícecílové tematické operační programy. Větší část programu je financována z prostředků cíle Konvergence (cca 225,6 mil. €) menší část z prostředků cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (cca 3,6 mil. €). Pro oba cíle je z fondů EU a ze státního rozpočtu vyčleněno celkem 0,229 mld. €.

Jaké projekty jsou z OPTP podporovány?

OPTP tvoří 8 prioritních os, čtyři jsou určeny pro cíl Konvergence a čtyři pro Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. Všechny tyto prioritní osy jsou rozděleny do totožných oblastí podpory vymezujících, jaké typy aktivit mohou být v rámci příslušné oblasti podpory podpořeny. Jejich obsah je následující:

  • Podpora řízení a koordinace
  • Monitorování
  • Administrativní a absorpční kapacita
  • Publicita

OP Technická pomoc byl schválen Evropskou komisí 27. prosince 2007. Revize OP byla schválena EK v listopadu 2011.

Novinky

19.05.2017 - Dne 18. května 2017 se v Praze uskutečnilo 5. řádné zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Technická pomoc 2014 - 2020 (dále „MV OPTP“) za účasti zástupce Evropské komise.

28.04.2017 - Řídící orgán Operačního programu Technická pomoc (OPTP) vydal Přílohu č. 14 PŽP „Zadávání veřejných zakázek/zakázek“, verze 2/1. Příloha č. 14 je platná od 28. dubna 2017 a účinná od 1. května 2017.

21.02.2017 - Ke dni 31. 7. 2016 byla ukončena spolupráce s Centrem pro regionální rozvoj jako zprostředkujícím subjektem pro OPTP 2007-2013. Tato agenda byla převzata Řídícím orgánem OPTP.

21.02.2017 - Řídící orgán Operačního programu Technická pomoc (OPTP) vydal Pravidla pro žadatele a příjemce v OPTP 2014-2020 vč. příloh, verze 2/0. Pravidla jsou platná od 21. února 2017 a účinná od 1. března 2017.

30.11.2016 - Dne 29. listopadu 2016 se v Praze uskutečnilo 4. řádné zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Technická pomoc 2014 - 2020 a 17. řádné zasedání Monitorovacího výboru OP TP 2007 - 2013 (dále „MV OPTP“) za ...

OP Technická pomoc

Základní informace

Oficiální stránky programu

www.strukturalni-fondy.cz/optp

Žadatelé o podporu

Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo financí, Centrum pro regionální rozvoj ČR a Nositelé integrovaných strategií

Řídící orgán

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Odbor Řídícího orgánu OPTP
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1

Zprostředkující subjekt

Centrum pro regionální rozvoj ČR
tel.: +420 221 580 201
E-mail: crr@crr.cz
 

Seznam příloh