Jste zde: Úvodní strana > Informace a dokumenty > Pracovní příležitosti > Odborný rada - specialista/specialistka ...

Odborný rada - specialista/specialistka monitoringu (CRR ČR)

09.03.2018: Generální ředitel Centra pro regionální rozvoj České republiky jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“) vyhlašuje výběrové řízení na dvě služební místa odborný rada – specialista monitoringu v Oddělení monitoringu v Odboru řízení administrace programů Centra pro regionální rozvoj České republiky
Základní informace:
 • Obor služby: 47. Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy.
 • Místem výkonu služby je Praha.
 • Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.
 • Předpokládaným nástup na služební místo je 1. květen 2018.
 • Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 13. platové třídy.
 • Na tomto služebním místě není vyžadována způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi.
Náplň činnosti na služebním místě:
 • průběžně vyhodnocuje a analyzuje průběh hodnocení výzev a realizace projektů z fondů EU, monitoruje činnosti v rámci administrace projektů a dílčím způsobem se na administraci projektů podílí
 • zajišťuje přiřazení hodnotitelů k žádostem o podporu podle plánu vytížení kapacit Centra
 • podílí se na plánování administrativní kapacity v jednotlivých organizačních jednotkách
 • zajišťuje proces hodnocení projektů prostřednictvím expertů, koordinuje a vyhodnocuje jejich činnost, podílí se na výběru nových expertů
 • zpracovává reporting o stavu a průběhu hodnocení a administrace projektů z fondů EU (např. hodnocení žádostí o podporu, predikci a kontrol žádostí o platbu, administrace změn projektu)
 • připravuje návrhy řešení vytěžování dat z monitorovacího systému a zabezpečuje jejich zpracování
 • komunikuje a jedná s externími partnery (Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo financí ČR, další ministerstva a jimi zřízené organizace, krajské úřady, obecní úřady, MAS, koneční příjemci), konzultuje s Řídícím orgánem proces hodnocení a administrace projektů
 • koordinuje přesuny administrace projektů mezi výkonnými pracovišti
 • zpracovává podklady pro výběr projektů
Nabízíme (benefity):
 • stabilní zaměstnání s širokou možností profesního a osobního rozvoje, pružná služební doba, 5 týdnů dovolené + další dny volna (např. 5 tzv. „sickdays“), příspěvek na stravování, moderní pracovní prostředí a zajímavé finanční motivace dle pracovních výkonů
Doručení žádosti:
 • Posuzovány budou žádosti (příloha č. 1) podané ve lhůtě do 24.3. 2018, tj. v této lhůtě zaslané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu: Centrum pro regionální rozvoj České republiky, U Nákladového nádraží 3144/4, 130 00 Praha 3 – Strašnice nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese.
 • Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu podatelna@crr.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky služebního úřadu: ID mt6427q.
 • Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „362 Výběrové řízení na služební místo odborný rada – specialista monitoringu v Oddělení monitoringu Centra pro regionální rozvoj České republiky“.
Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.
 • je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona]; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství (příloha č. 1) popř. prostou kopii průkazu totožnosti; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;
 • dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];
 • je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona]; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením (příloha č. 1);
 • je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona]; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, [1]Žadatel splnění tohoto předpokladu dokládá výpisem z Rejstříku trestů. Služební úřad může tento platný výpis z Rejstříku trestů pořídit za uchazeče, a to za podmínek, kdy si uchazeč o tento výpis požádá formou vyplněné přílohy v žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo (příloha č. 1), kde uvede veškeré potřebné údaje nutné k obstarání tohoto výpisu. Žadatel má rovněž možnost si tento výpis pořídit sám;
 • dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. v magisterském studijním programu. Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu) Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání (příloha č. 1).; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;
 • má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona]; Splnění tohoto předpokladu se dokládá písemným čestným prohlášením (příloha č. 1).
K žádosti dále žadatel přiloží:
 • strukturovaný profesní životopis
Příloha:
 • Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo s přílohami
Originál oznámení včetně příloh naleznete zde:
www.crr.cz/cs/crr/uredni-deska-volna-mista/    
 
[1] Podle § 26 odst. 1 zákona jde o doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčující bezúhonnost, vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, jakož i státy, v nichž žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců (dále jen „domovský stát“), a doložený úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením.