Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Aktualizace 26. výzvy IROP "eGovernment I."

Aktualizace 26. výzvy IROP "eGovernment I."

02.03.2017: Řídicí orgán IROP informuje o aktualizaci výzvy č. 26 „eGovernment I.“
Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 2. března 2017 došlo k vydání aktualizací textu a Specifických pravidel pro žadatele a příjemce s platností od 2. března 2017 u výzvy č. 26 „eGovernment I.“.

Mezi hlavní důvody vydání aktualizace mj. patří:
  • sjednocení hladin maximální výše celkových způsobilých výdajů na projekt pro žadatele typu: PO OSS, státní organizace, státní podniky, kraje, obce (kromě Prahy a jejích částí), organizace zakládané nebo zřizované kraji, obcemi (kromě Prahy a jejích částí) na max. 100 mil. Kč,
  • aktualizace povinné přílohy Souhlasného Stanoviska hlavního architekta eGovernmentu,
  • úprava dokladování způsobilých výdajů,
  • úprava podporovaných aktivit projektového okruhu 3.8 na základě Aktualizace Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 – 2020 schválené usnesením vlády ze dne 5. 12. 2016 č. 1088.
 
Přehled všech změn textu a Specifických pravidel pro žadatele a příjemce 26. výzvy je uveden v úvodní části změněných dokumentů.
Dokumentaci k 26. výzvě naleznete na: http://strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-26-eGovernment-I