Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Aktualizace Obecných pravidel IROP ...

Aktualizace Obecných pravidel IROP - úprava lhůt pro všechny fáze hodnocení, změny v nehodnocených projektech atd.

02.06.2017: Řídicí orgán IROP vydává aktualizovaná Obecná pravidla pro žadatele a příjemce, verze 1.9.
Hlavní oblasti revize Obecných pravidel jsou uvedeny v následující tabulce, nicméně ŘO doporučuje se důkladně seznámit s kompletním přehledem změn.
 
Orientační harmonogram administrace projektů Byly upraveny lhůty pro všechny fáze hodnocení. Tato změna se týká i kapitol 3.2, 3.3, 3.4 a 3.5.
Nehodnocené projekty Pokud velké množství projektů překročí alokaci výzvy, a tudíž pro tyto projekty neexistuje šance, že by získaly podporu, může ŘO přistoupit k vytvoření seznamu nehodnocených projektů za účelem zrychlení procesu hodnocení.
Účetnictví V případě projektů s uzavřenou mandátní smlouvou, která upravuje správu majetku příjemce dotace, bylo doplněno upozornění na nutnost předložení mandátní smlouvy a evidence příjmů a výdajů z účetnictví daného subjektu. Také bylo doplněno upozornění na možné kontroly.
Změny projektu
V kapitole byly provedeny rozsáhlé úpravy týkající se mimo jiné:
  • předkládání dokumentů nezbytných pro schválení žádosti o podporu,
  • předkládání žádosti o změnu, ve které příjemce požaduje rozšíření stávajících aktivit projektu,
  • seznamů změn, které je nutné hlásit a změn, o které není možné žádat,
  • pravidel pro předkládání žádostí o změnu v návaznosti, na předložení zprávy o realizaci a žádosti o platbu. 
Stížnosti Doplněna kapitola, která řeší přešetření stížnosti v případě nespokojenosti stěžovatele s jejím vyřízením.
Kontroly Kapitoly k administrativnímu ověření a Monitorovací návštěvě doplněny o pravidla odstraňování zjištěných nedostatků a vyjádření k záznamu z kontroly.
Přílohy U mnoha příloh byly doplněny nové vzory v souladu s nadřazenou dokumentací, případně byly přílohy upraveny v návaznosti na změny textu Obecných pravidel. Byla doplněna nová příloha č. 34, která se týká vyplnění a předložení zprávy o udržitelnosti.