Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Aktualizace Obecných pravidel pro ...

Aktualizace Obecných pravidel pro žadatele a příjemce IROP k 3. dubnu 2017

03.04.2017: Řídicí orgán IROP vydává aktualizovaná Obecná pravidla pro žadatele a příjemce, verze 1.8.
Hlavní oblasti revize Obecných pravidel jsou uvedeny v následující tabulce:
 

Aktualizace MP pro zadávání zakázek

Byl aktualizován a pro IROP upraven Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014–2020  (příloha č. 3). Změnil se například postup stanovení předmětu a předpokládané hodnoty, pravidla pro hodnocení nabídek a byla doplněna úprava střetu zájmů. V návaznosti na to byly provedeny rozsáhlé úpravy několika kapitol a příloh Obecných pravidel.  

Úprava pravidel pro náhradní projekty

Doplnění a upřesnění řešení problematiky náhradních projektů, především úprava povinností žadatelů.

Zařazení nové kapitoly

Upozornění na možnost Ex-offo přehodnocení, které je řídící kontrolou uskutečněnou v případě důvodných pochybností o správnosti postupu hodnocení.

Závěrečné vyhodnocení akce

Úprava povinnosti předkládat Závěrečné vyhodnocení akce. Již není potřeba dokládat speciální přílohu Zprávy o realizaci.

Způsobilost výdajů

Doplněno upozornění, že již není možné proplácet zálohové faktury. Úprava pravidel pro nákup nemovitosti od osoby blízké.

Publicita

Komplexní úpravy v příslušné kapitole.

Předkládání ZoR

Doplnění a upřesnění pravidel pro předkládání Žádostí o platbu a Zpráv o realizaci před vydáním Právního aktu, zvláště pak ve vztahu k podávání Žádostí o změnu při ukončení etap/y před vydáním Právního aktu.