Jste zde: Úvodní strana > Veřejnost > Projekty Technické pomoci IROP

Projekty Technické pomoci IROP

Níže uvedeným projektům Technické pomoci IROP je poskytována finanční podpora EU.
Název projektu Popis projektu Cíl projektu
Řízení a sledování implementace IROP v roce

Projekt přispívá k řádné implementaci IROP prostřednictvím služeb poskytovaných externími dodavateli.

Cílem projektu je zajistit řádnou implementaci IROP prostřednictvím spolehlivých a efektivních služeb.

Zajištění administrativních kapacit pro řízení IROP 2017 V rámci projektu budou realizovány aktivity zahrnující osobní náklady. Cílem projektu je dosažení odpovědné a účinné správy programu, zajištění efektivního řízení a monitorování realizace programu a maximalizace kvality a účinnosti implementace IROP na úrovni řídicího orgánu.
Jednání Monitorovacího výboru IROP, pracovních týmů a další jednání pro zajištění řádné implementace IROP v roce 2017 Realizací projektu je zajištěna organizace a průběh jednání Monitorovacího výboru IROP, jednání pracovních týmů, pracovních skupin a dalších řádných jednání, která jsou spojená s řízením programu a jsou nezbytná pro realizaci programu. Cílem projektu je zajistit řádný průběh všech jednání - jednání Monitorovacího výboru IROP, jednání pracovních skupin, pracovních týmů, platformy, jednání ŘO IROP, jednání ŘO IROP se zástupci Evropské komise, Centra pro regionální rozvoj České republiky a ZS ITI. 
Evaluace pro ŘO IROP na roky 2017 - 2020 Projekt bude zajišťovat evaluační aktivity ŘO IROP v souladu s evaluačním plánem IROP pro programové období 2014 - 2020, který je zpracován v souladu s příslušnými metodickými pokyny a nařízeními EU a je přímo navázaný na Evaluační plán DoP pro programové období 2014 - 2020. Cílem projektu je zajištění evaluačních aktivit ŘO IROP, v rámci nichž bude např. evaluováno nastavení pilotních výzev IROP a implementační struktury IROP, budou ověřeny změny rozvojových potřeb IROP, nastavení a plnění indikátorové soustavy, integrovaných nástrojů, plnění priorit a specifickcýh cílů IROP a efektivita realizovaných komunikačních nástrojů ŘO IROP.

Vzdělávání zaměstnanců IROP v roce 2017 - 2018


Náplní projektu je vzdělávání zaměstnanců IROP v pracovním i služebním poměru v roce 2017-
2018. Vzdělávání bude zahrnovat semináře, kurzy a výjezdní školení včetně potřebného
organizačního zajištění v podobě cateringu, ubytování a technického zajištění. Potřeby vzdělávání vychází z ročního vzdělávacího plánu, který je sestaven na základě služebního hodnocení. Cílem je zvýšení odbornosti a kvalifikace pracovníků ve specifických oblastech souvisejících s
implementací programu.
 

Cílem projektu je vytvořit ucelený vzdělávací systém, který povede ke zvyšování odbornosti a
kvalifikace zaměstnanců ve služebním i pracovním poměru, a který povede k efektivnější
implementaci programu IROP. Prohlubování znalostí, dovedností a schopností zaměstnanců bude zajištěno primárně formou tuzemských kurzů, seminářů, workshopů a konferencí. Další formou vzdělávání bude účast na zahraničních konferencích a seminářích. Cílem vzdělávání pracovníků je snaha vytvořit motivační prostředí, kde se zaměstnanci budou moci sebezdokonalovat jak v profesním, tak i v osobním životě. Zaměření vzdělávacích akcí bude především na odborná témata atémata, která nelze zajistit z odboru personálního. Vzdělávání obecného charakteru bude realizováno v kompetenci odboru personálního.
 

Publicita a komunikace ŘO IROP 2017-2018

Projekt zahrnuje aktivity v rámci IROP, které svou realizací naplňují Komunikační plán IROP 2015 - 2023 a Roční komunikační plán IROP na rok 2017 a přesahují do dalších let zejména pak do roku 2018. Aktivity jsou zacíleny především na širokou veřejnost, potenciální žadatele, žadatele a příjemce. Mezi hlavní aktivity patří mediální kampaň, dále semináře/workshopy, vydávání Zpravodaje IROP, webové stránky IROP, distribuce letáků a brožur pro žadatele a příjemce.

Cílem projektu je poskytování relevantních informací potenciálním žadatelům, žadatelům a příjemcům, médiím a široké veřejnosti.
Zajištění administrativních kapacit pro řízení IROP 2018 V rámci projektu budou realizovány aktivity zahrnující osobní náklady a finanční motivaci
prostřednictvím motivačních příplatků, cílových/mimořádných odměn zaměstnanců zapojených do
implementační struktury IROP v rámci MMR ČR, včetně povinných odvodů zaměstnavatele (sociální,
zdravotní pojištění a FKSP) a náhrad mezd v době nemoci. Budou hrazeny odměny vyplácené na základě
uzavřených DPČ a DPP vč. odvodů. Dále bude hrazeno pracovníkům ŘO IROP cestovné.
Hlavním cílem projektu je dosažení odpovědné a účinné správy programu, zajištění efektivního řízení a
monitorování realizace programu a maximalizace kvality a účinnosti implementace IROP na úrovni řídícího orgánu, zajištění dostatečných kapacit pro výkon funkce ŘO IROP (na úrovni programu zejména
udržením stávajících zaměstnanců, kteří se specializují na problematiku IROP, případně ukončování IOP).
Další informace viz povinná příloha Podklady pro hodnocení.
Jednání Monitorovacího výboru IROP, pracovních týmů a
další jednání pro zajištění řádné implementace IROP v roce 2018 - 2019
Projekt je zaměřen na zajištění a realizaci jednání v rámci řádné implementace Integrovaného
regionálního operačního programu (IROP). Realizací projektu je zajištěna organizace a průběh jednání
Monitorovacího výboru IROP, jednání pracovních týmů, pracovních skupin a dalších řádných jednání,
která jsou spojena s řízením programu a jsou nezbytná pro realizaci programu. Cíle projektu bude
dosaženo prostřednictvím realizovaných jednání MV IROP, PT a dalších jednání spojených s řízením
IROP.
Cílem projektu je zajistit řádný průběh všech jednání - jednání Monitorovacího výboru IROP (MV IROP),
jednání pracovních skupin, pracovních týmů, platformy, jednání Řídicího orgánu IROP (ŘO IROP), jednání
ŘO IROP se zástupci Evropské komise (EK) a Centra pro regionální rozvoj České republiky (dále jenom
Centrum) a ZS ITI. Výše uvedená jednání umožní ŘO IROP efektivně plnit povinnosti vyplývající z nařízení
Evropské komise a zajistit tak řádnou implementaci programu. Prostřednictvím projektu bude zajištěna
příprava, organizace a zajištění řádného průběhu všech jednání.