Jste zde: Úvodní strana > Výzvy > Výzva č. 33 Infrastruktura středních ...

Výzva č. 33 Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol (SVL)

Číslo výzvy: 33
Druh výzvy: kolová
Operační program: 06 Integrovaný regionální operační program
Prioritní osa: 06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
Investiční priorita: 06.2.67 Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání a odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu
Oprávnění žadatelé: Školy a školská zařízení v oblasti středního vzdělávání a vyšší odborné školy, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu.
 
Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 25.05.2016
Zahájení příjmu žádostí o podporu: 30.06.2016
Ukončení příjmu žádostí o podporu: 18.11.2016
Dne 19. května 2016 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje výzvu č. 33 „Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol (SVL)“ (současně je vyhlášena výzva č. 32 „Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol“ ) k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 2.4 „Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení“. 
Řídicí orgán IROP upozorňuje všechny žadatele na dokument Mapa sociálně vyloučených lokalit, který může sloužit jako návod pro výběr, do které z výzev na nfrastrukturu SŠ a VOŠ (32. výzva Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol nebo 33. výzva Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol (SVL)) žadatel podá žádost o dotaci. 
Podpora u obou výzev je zaměřena zejména na stavby a stavební práce spojené s výstavbou a modernizací infrastruktury středních a vyšších odborných škol ve vazbě na klíčové kompetence (tj.: cizí jazyk, přírodní vědy, technické a řemeslné obory, práce s digitálními technologiemi) a také nákup potřebného vybavení s vazbou na klíčové kompetence.  
Podpora může být poskytnuta na rozvoj infrastruktury škol a školských zařízení pro střední a vyšší odborné vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zapsaných v Rejstříku škol a školských zařízení ve vazbě na klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory); budování bezbariérovosti škol. Všechny projektové záměry předložené v rámci těchto výzev musí být v souladu s Krajským akčním plánem vzdělávání (KAP) a záměry musí být uvedeny v seznamu projektových záměrů pro investiční intervence IROP v příslušném KAP. Tyto schválené dokumenty budou zveřejněny na přelomu června a července 2016 na webu www.uzemnidimenze.cz     
Z Evropského fondu pro regionální rozvoj je pro výzvu č. 33 připraveno téměř 2,1 mld. Kč .

Aktuality

11. 7. 2017 Řídicí orgán IROP oznamuje, že ke dni 11. července 2017 došlo ke druhému navýšení alokace výzvy č. 33 „Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol SVL“ o 1 313 776 779 Kč z prostředků Evropské unie. Nově je tak alokace výzvy 3 409 876 779 Kč z EFRR.

Důvodem k navýšení alokace je pokrytí všech úspěšných projektů alokací výzvy. Díky tomuto kroku dojde k podpoření všech úspěšných projektů středních a vyšších odborných škol ve výzvě č. 33.

Na konci června 2017 bylo doporučeno k financování již celkem 149 projektů SŠ/VOŠ za 2,5 mld. Kč a během července bude doporučeno dalších 126-128 úspěšných projektů v hodnotě za více jak 1,3 mld. Kč z EFRR. Všem úspěšným projektům bude postupně vydáno Rozhodnutí o přidělení dotace.

Přehledy doporučených a podpořených projektů jsou průběžně zveřejňovány zde

22. 6. 2017 Řídicí orgán IROP oznamuje, že ke dni 22. června 2017 došlo k navýšení alokace výzvy č. 33 „Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol SVL“ o 1 179 100 000 Kč z prostředků Evropské unie. Nově je tak alokace výzvy 2 096 100 000,00 Kč z EFRR.
Důvodem k navýšení alokace je pokrytí většího počtu úspěšných projektů alokací výzvy. Díky tomuto kroku dojde k urychlení procesu schvalování většího počtu úspěšných projektů ve výzvě č. 33 a bude tak zahájen proces schvalování projektů dle pořadí ve věcném hodnocení. V následujících dnech bude tedy schváleno více jak 100 projektů za přibližně 1,9 mld. Kč (EFRR) a poté bude následovat proces administrace a vydávání Rozhodnutí.
Přehledy doporučených projektů jsou průběžně zveřejňovány zde: https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Verejnost/Prehledy-projektu-a-vyzev 
ŘO IROP plánuje i další navýšení alokace výzvy č. 33, a to tak, aby došlo k podpoření všech úspěšných projektů 33. výzvy. 

29.5.2017 Řídicí orgán IROP vydává dne 29. 5. 2017 aktualizaci Specifických pravidel 32. výzvy IROP „Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol“ a 33. výzvy IROP „Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol (SVL)“. 
Hlavním důvodem revize Specifických pravidel byla úprava dokladování způsobilých výdajů a aktualizace vzoru Podmínek (přílohy č. 5, 6, 7 a 8). Provedené změny jsou popsány v přehledu v úvodní části Specifických pravidel. Text výzvy zůstává nezměněn.


14.10.2016 Řídicí orgán IROP vydává aktualizaci Specifických pravidel 32. výzvy IROP „Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol“ a 33. výzvy IROP „Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol (SVL)“. Předmětem aktualizace je upřesnění kapitoly 2.13 v souladu s Osnovou studie proveditelnosti a nastavením ostatních výzev. Upozorňujeme žadatele, že je vždy nutné doložit položkový rozpočet.

19. 9. 2016 Řídicí orgán IROP vydává  aktualizaci textů výzev a Specifických pravidel 32. výzvy IROP „Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol“ a 33. výzvy IROP „Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol (SVL)“. 
Důvodem aktualizace Specifických pravidel je rozlišení kritérií přijatelnosti na kritéria napravitelná a nenapravitelná. Řídicí orgán IROP využívá možnosti vyplývající z upraveného systému schvalování individuálních projektů v IROP, schváleného na 5. zasedání Monitorovacího výboru IROP, a poskytuje tak žadatelům větší prostor k nápravě případných nedostatků v předložené žádosti o podporu. Úpravami je dotčena kapitola 4.1 Specifických pravidel. Důvodem aktualizace textu výzev je doplnění povinné přílohy č. 17 Čestné prohlášení o skutečném majiteli. Ostatní aktualizace Specifických pravidel administrativního rázu jsou uvedeny v textu pravidel.


Kontakty Centra pro regionální rozvoj České republiky

Kontaktní informace na  pobočky Centra pro regionální rozvoj ve všech krajích České republiky pro administraci Integrovaného regionálního operačního programu naleznete zde.

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven

Dokumenty