Jste zde: Úvodní strana > Výzvy > Výzva č. 1 Vybrané úseky silnic II. a ...

Výzva č. 1 Vybrané úseky silnic II. a III. třídy

Téma: silnice
Číslo výzvy: 1
Druh výzvy: kolová
Operační program: 06 Integrovaný regionální operační program
Prioritní osa: 06.1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony
Investiční priorita: 06.1.42 Zvyšování regionální mobility prostřednictvím připojení sekundárních a terciárních uzlů k infrastruktuře sítě TEN-T, včetně multimodálních uzlů
Oprávnění žadatelé: kraje a jimi zřizované nebo zakládané organizace
 
Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 31.07.2015
Zahájení příjmu žádostí o podporu: 21.09.2015
Ukončení příjmu žádostí o podporu: 31.03.2017
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje 31. července 2015 1. výzvu k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 1.1 - Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T.
Cílem je podpora projektů zaměřených na rekonstrukce, modernizace či výstavbu vybraných úseků silnic II. třídy a vybraných úseků silnic III. třídy, které plní funkce silnic vyšší třídy.
Alokace této výzvy z Evropského fondu pro regionální rozvoj činí 10 395 692 450 Kč, podíl státního rozpočtu je 611 511 321 Kč.
V aplikaci MS2014+ je od 31. července 2015 možné žádosti připravovat.
Příjem žádostí o podporu bude ukončen 31. března 2017.

Aktuality

17.5.2017  Řídicí orgán IROP vydává dne 17. 5. 2017 aktualizaci Specifických pravidel 1. výzvy IROP „Vybrané úseky silnic II. a III. třídy“ v rámci specifického cíle 1.1 „Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T“.
Hlavním důvodem revize Specifických pravidel byla úprava dokladování způsobilých výdajů – odstranění povinnosti dokladování ceny obvyklé a aktualizace vzoru Podmínek (příloha č. 2).
Provedené změny jsou popsány v přehledu v úvodní části Specifických pravidel. Text výzvy zůstává nezměněn.


22.8.2016 Řídicí orgán IROP vydává dne 22. 8. 2016 aktualizaci Specifických pravidel 1. výzvy IROP „Vybrané úseky silnic II. a III. třídy“ v rámci specifického cíle 1.1 „Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T“.
Hlavním předmětem aktualizace Specifických pravidel je rozlišení kritérií přijatelnosti na kritéria napravitelná a nenapravitelná. Řídicí orgán IROP využívá možnosti vyplývající z upraveného systému schvalování individuálních projektů v IROP, schváleného na 5. zasedání Monitorovacího výboru IROP, a poskytuje tak žadatelům větší prostor k nápravě případných nedostatků v předložené žádosti o podporu. Úpravami je dotčena kapitola 4.1 Specifických pravidel.
Předmětem aktualizace je dále drobné upřesnění vybraných částí Specifických pravidel na základě kontaktu se žadateli a aktualizací Obecných pravidel i Specifických pravidel pro jiné výzvy IROP. Povinnou přílohou žádosti o podporu již nebude dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením a seznam objednávek v celé šíři. Aktualizovány jsou také přílohy Specifických pravidel č. 1 až 5.
Provedené změny jsou popsány v přehledu v úvodní části Specifických pravidel. Text výzvy zůstává nezměněn.
Příjem žádostí o podporu do 1. výzvy IROP  bude ukončen v pátek 31. 3. 2017 ve 14.00 hodin.
Řídicí orgán IROP důrazně doporučuje používat aktuální verze veškerých dokumentů k 1. výzvě IROP. 
23.3.2016 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vydává dne 23. 3. 2016 aktualizaci Specifických pravidel 1. výzvy IROP „Vybrané úseky silnic II. a III. třídy“. Předmětem aktualizace je upřesnění vybraných částí Specifických pravidel na základě kontaktu se žadateli a aktualizací Obecných pravidel i Specifických pravidel pro jiné výzvy IROP.
Byla zpřesněna a doplněna definice pojmu rekonstrukce/modernizace pozemní komunikace jako jedné z hlavních podporovaných aktivit specifického cíle 1.1, jehož prioritou je přispět k hospodářské, sociální a územní soudržnosti prostřednictvím kvalitního napojení sekundárních a terciárních uzlů na páteřní sítě s důrazem na síť TEN-T komunikacemi s vyhovujícími dopravně technickými a kapacitními parametry. Na stávající silniční síti je klíčová podpora rekonstrukce silnic II., případně III. třídy v nevyhovujícím a havarijním stavu a jejich zkapacitnění.
Specifická pravidla obsahují také přesnější popis povinných příloh k žádosti o podporu. Aktualizovány byly také přílohy Specifických pravidel č. 1 až 5. V příloze č. 4 Osnova studie proveditelnosti došlo k významnému doplnění informací zejména v kapitole zaměřené na vstupní údaje ke zpracování analýzy nákladů a přínosů (CBA). Provedené změny jsou popsány v přehledu v úvodní části Specifických pravidel.
21. 9. 2015 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR oznamuje s platností od 21. 9. 2015 změny v 1. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu ve specifickém cíli 1.1, nazvané „Vybrané úseky silnic II. a III. třídy“. Na základě sdělení Ministerstva financí ČR došlo k upřesnění výše podpory ze státního rozpočtu a povinných příloh žádosti pro organizace zakládané kraji jako žadatele/příjemce podpory.
Řídící orgán IROP zároveň vydává aktualizaci Specifických pravidel pro žadatele a příjemce k 1. výzvě. Kromě upřesnění Pravidel na základě sdělení Ministerstva financí ČR došlo také k upřesnění nebo doplnění některých pasáží Pravidel na základě seminářů a konzultací se žadateli. Provedené změny jsou popsány v přehledu v úvodní části Pravidel. Úpravami jsou dotčeny zejména kapitoly 2.1 vyhlášení výzvy a podání žádostí o podporu, 2.4 Povinné přílohy k žádosti a 2.6 Způsobilé výdaje. Aktualizovány byly také přílohy Pravidel č. 1 - 6. 

Kontakty Centra pro regionální rozvoj České republiky

Kontaktní informace na  pobočky Centra pro regionální rozvoj ve všech krajích České republiky pro administraci Integrovaného regionálního operačního programu naleznete zde.

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven

Dokumenty