Jste zde: Úvodní strana > Výzvy > Výzva č. 18 Podpora bezpečnosti dopravy ...

Výzva č. 18 Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy

Číslo výzvy: 18.
Druh výzvy: kolová
Operační program: 06 Integrovaný regionální operační program
Prioritní osa: 06.1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony
Investiční priorita: 06.1.37 Rozvoj a zlepšování dopravních systémů šetrných k životnímu prostředí, včetně systémů s nízkou hlučností, a nízkouhlíkových dopravních systémů, včetně vnitrozemské a námořní lodní dopravy, přístavů, multimodálních spojů a letištní infrastruktury s cílem podporovat udržitelnou regionální a místní mobilitu
Oprávnění žadatelé: Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb. (Správa železniční dopravní cesty, s. o. a obchodní společnosti).
 
Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 21.12.2015
Zahájení příjmu žádostí o podporu: 21.12.2015
Ukončení příjmu žádostí o podporu: 29.04.2016
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje 10. prosince 2015 18. výzvu k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 1.2 - Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy.
Výzva nazvaná „Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy“ je zaměřena na podporu projektů ve dvou hlavních aktivitách. V aktivitě „Bezpečnost dopravy“ se jedná o projekty rekonstrukcí, modernizací a výstavby bezbariérových komunikací pro pěší včetně souvisejících prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy. V rámci aktivity „Cyklodoprava“ budou podpořeny projekty zaměřené na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu komunikací pro cyklisty a liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru pozemních komunikací.
Oprávněnými žadateli v této výzvě jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí a provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy.
Alokace této výzvy z Evropského fondu pro regionální rozvoj činí 488,75 milionů Kč, podíl státního rozpočtu bude maximálně 86,25 milionů Kč. Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 30 milionů Kč, minimální výše celkových způsobilých výdajů činí 2 miliony Kč. Příjem žádostí o podporu bude zahájen 21. prosince 2015 a ukončen 29. dubna 2016. Realizace podpořených projektů musí být ukončena nejpozději  31. prosince 2018.
 

Aktuality

24.3.2017 Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 24. března 2017 byla vydána aktualizace Specifických pravidel pro žadatele a příjemce 18. výzvy „Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy“ – vydání 1.2. Jedná se o ukončenou, kolovou výzvu. Hlavním důvodem revize je úprava dokladování způsobilých výdajů. Přehled provedených změn je uveden v úvodu specifických pravidel. 

14.11.2016 Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 14. listopadu 2016 došlo k navýšení alokace 18. výzvy IROP s názvem „Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy“. V souvislosti s tímto krokem došlo ke změně textu výzvy č. 18 a k vydání aktualizace Specifických pravidel pro žadatele a příjemce s platností od 14. listopadu 2016.
Alokace 18. výzvy byla navýšena o 583,27 mil. Kč z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj. Důvodem navýšení alokace je enormní zájem žadatelů o podporu z této výzvy. Finanční objem kvalitních projektů rekonstrukcí, modernizací a výstavby komunikací pro pěší a komunikací pro cyklisty, která splňují kritéria hodnocení a kontrol, přesahuje původní alokaci výzvy. Díky navýšení alokace výzvy tak dojde k uspokojení většího počtu žadatelů po celé České republice a již bude možné začít schvalovat úspěšné projekty na podporu bezpečnosti dopravy a cyklodopravy předložené v 18. výzvě.

Kontakty Centra pro regionální rozvoj České republiky

Kontaktní informace na  pobočky Centra pro regionální rozvoj ve všech krajích České republiky pro administraci Integrovaného regionálního operačního programu naleznete zde.

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven

Dokumenty