Jste zde: Úvodní strana > Výzvy > Výzva č. 22 Telematika pro veřejnou dopravu

Výzva č. 22 Telematika pro veřejnou dopravu

Číslo výzvy: 22.
Druh výzvy: kolová
Operační program: 06 Integrovaný regionální operační program
Prioritní osa: 06.1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony
Investiční priorita: 06.1.37 Rozvoj a zlepšování dopravních systémů šetrných k životnímu prostředí, včetně systémů s nízkou hlučností, a nízkouhlíkových dopravních systémů, včetně vnitrozemské a námořní lodní dopravy, přístavů, multimodálních spojů a letištní infrastruktury s cílem podporovat udržitelnou regionální a místní mobilitu
Oprávnění žadatelé: Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb. (Správa železniční dopravní cesty, s. o. a obchodní společnosti), Ministerstvo dopravy ČR.
 
Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 11.02.2016
Zahájení příjmu žádostí o podporu: 22.02.2016
Ukončení příjmu žádostí o podporu: 30.06.2016
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje 11. února 2016 výzvu č. 22  k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 1.2 - Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy.
Podpora ve 22. výzvě „Telematika pro veřejnou dopravu“ je zaměřena na zavedení nebo modernizace systémů pro sledování a řízení vozidel a dispečink veřejné dopravy; zavedení nebo modernizace informačních systémů pro cestující ve vozidlech veřejné dopravy a na zastávkách, ve stanicích a přestupních uzlech veřejné dopravy; zavedení nebo modernizace odbavovacích a platebních systémů ve vozidlech veřejné dopravy, na zastávkách, ve stanicích a přestupních uzlech veřejné dopravy a v dopravních informačních centrech; zavedení jednotné informační služby pro systém integrovaných veřejných služeb v přepravě cestujících a zavedení jednotného elektronického jízdního dokladu pro systém integrovaných veřejných služeb v přepravě cestujících. Příjemci podpory mohou být kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících, provozovatelé dráhy nebo veřejné drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb. (Správa železniční dopravní cesty, s. o. a obchodní společnosti), Ministerstvo dopravy ČR. 
Z Evropského fondu pro regionální rozvoj je pro tuto výzvu připraveno 174,25 mil. Kč. Maximální výše celkových výdajů na jeden projekt je 50 mil. Kč. Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt je 5 mil. Kč. 
Žadatelé mohou žádosti o podporu podávat od 22. února 2016 do 30. června 2016.  Realizace podpořených projektů musí být ukončena nejpozději  30. června 2019.

Aktuality

23.3.2017 Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 23. března 2017 došlo k navýšení alokace 22. výzvy IROP „Telematika pro veřejnou dopravu“. V souvislosti s tímto krokem došlo ke změně textu výzvy č. 22 a k vydání aktualizace Specifických pravidel pro žadatele a příjemce s platností od 23. března 2017.
Alokace 22. výzvy byla navýšena o více než 49 mil. Kč z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj („EFRR“). Důvodem navýšení alokace je dohodnocení všech předložených žádostí o podporu, z nichž 21 projektů s celkovou výší podpory téměř 328 mil. Kč z EFRR splnilo podmínky věcného hodnocení. Původní alokace výzvy činila 174,25 mil. Kč z EFRR. Řídicí orgán IROP využívá možnosti navýšit výzvu z volných prostředků alokace specifického cíle 1.2. Navýšení alokace výzvy umožní uspokojit větší počet žadatelů, jejichž zájem ve 22. výzvě, zaměřené na podporu zavedení a modernizace inteligentních dopravních systémů pro veřejnou dopravu, např. řídicích, informačních nebo odbavovacích systémů, byl velký. Ve 22. výzvě IROP bylo předloženo celkem 22 žádostí o podporu za více než 336 mil. Kč z EFRR.
Přehled stavu žádostí o podporu ve 22. výzvě IROP k 23. 3. 2017, seřazených v konečném pořadí dle výsledku věcného hodnocení a času podání žádosti o podporu, naleznete     zde [PDF, 324.36KB].

28.6.2016 Řídicí orgán IROP vydává  aktualizaci Specifických pravidel 22. výzvy IROP „Telematika pro veřejnou dopravu“ v rámci specifického cíle 1.2 „Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy“.
Jediným předmětem aktualizace Specifických pravidel je rozlišení kritérií přijatelnosti na kritéria napravitelná a nenapravitelná. Řídicí orgán IROP využívá možnosti vyplývající z upraveného systému schvalování individuálních projektů v IROP, schváleného na 5. zasedání Monitorovacího výboru IROP, a poskytuje tak žadatelům větší prostor k nápravě případných nedostatků v předložené žádosti o podporu. Úpravami je dotčena kapitola 4.1 Specifických pravidel.
Předmětem aktualizace nejsou žádné další změny Specifických pravidel ani jejich příloh. Aktualizace nemá žádný vliv na přípravu a předkládání žádostí o podporu ve 22. výzvě IROP.
Upozorňujeme žadatele, že příjem žádostí o podporu do 22. výzvy IROP  bude ukončen ve čtvrtek 30. 6. 2016 ve 14.00 hodin.


Kontakty Centra pro regionální rozvoj České republiky

Kontaktní informace na  pobočky Centra pro regionální rozvoj ve všech krajích České republiky pro administraci Integrovaného regionálního operačního programu naleznete zde.

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven

Dokumenty