Jste zde: Úvodní strana > Výzvy > Výzva č. 28 Specifické informační a ...

Výzva č. 28 Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II.

Číslo výzvy: 28
Druh výzvy: průběžná
Operační program: 06 Integrovaný regionální operační program
Prioritní osa: 06.3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí
Investiční priorita: 06.3.05 Posilování aplikací v oblasti IKT určených pro elektronickou veřejnou správu, elektronické učení, začlenění do informační společnosti, elektronickou kulturu a elektronické zdravotnictví
Oprávnění žadatelé: Kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce (kromě Prahy a jejích částí), organizace zřizované nebo zakládané obcemi (kromě Prahy a jejích částí).
 
Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 22.04.2016
Zahájení příjmu žádostí o podporu: 04.05.2016
Ukončení příjmu žádostí o podporu: 09.10.2017
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje 20. dubna 2016 průběžnou výzvu č. 28 „Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II.“ k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 3.2 „Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT“.
 
Výzva se týká budování, rozvoje a modernizace regionálních datových center a komunikační infrastruktury pro nově pořízené nebo modernizované informační systémy; vytváření nových informačních systémů v souvislosti s centry sdílených služeb a vytváření nových a modernizaci stávajících podpůrných informačních systémů, jako jsou např. spisové služby nebo informační systémy pro řízení příspěvkových organizací. Projekty mohou být realizovány na celém území ČR mimo území hl. m. Prahy.

Celková alokace výzvy (ERDF + SR) je 1 622 176 300 Kč

Aktuality

29.11.2017 Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 9. 10. 2017 byl ukončen příjem žádostí o podporu v rámci výzvy IROP č. 28 Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II. Přehled přijatých žádostí ve 28. výzvě podle času registrace naleznete     zde [PDF, 130.02KB].

27. 9. 2017 Řídicí orgán IROP oznamuje, že z důvodu nastalých problémů při dokončování analýzy nákladů a přínosů posunuje datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu z 29. 9. 2017, 15:00 na 9. 10. 2017, 15:00 u 28. výzvy IROP. 

V souvislosti s tímto krokem oznamuje změny v textu výzev. 

8.6.2017 ŘO IROP oznamuje, že na základě vysokého zájmu ze strany oprávněných žadatelů o získání podpory z 28. výzvy IROP „Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II.“ navyšuje alokaci výzvy o 500 mil. Kč z EFRR. V souvislosti s navýšením alokace byl aktualizován Text výzvy.

20.1.2017 ŘO IROP oznamuje, že od 20. ledna 2017 byl aktualizován Text a Specifická pravidla pro žadatele a příjemce u výzvy č. 28 IROP „Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II.“
 
Mezi nejvýznamnější změny patří:
  • sjednocení hladin maximální výše celkových způsobilých výdajů na projekt pro všechny typy žadatelů na max. 100 mil. Kč,
  • úprava povinné přílohy Souhlasného Stanoviska hlavního architekta eGovernmentu,
  • úprava dokladování způsobilých výdajů.
Přehled všech změn Textu a Specifických pravidel pro žadatele a příjemce 28. výzvy je uveden v úvodní části změněných dokumentů.

6.9.2016 ŘO IROP oznamuje, že od 6. září 2016 byly aktualizovány Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, jejich přílohy a text výzvy č. 28 IROP „Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II“.
Mezi nejvýznamnější změny patří:
  • Rozšíření vedlejších způsobilých výdajů o koncová HW zařízení, výdaje na služby odborné konzultace a dozoru implementace pořizovaného informačního systému a stavební práce, které vyžadují stavební povolení, bezprostředně související s realizací projektu.
  • Rozdělení kritérií přijatelnosti na kritéria napravitelná a nenapravitelná.
  • Zrušení povinné přílohy č. 5 Průzkum trhu na základě úpravy způsobu stanovení cen do rozpočtu projektu ve studii proveditelnosti.
  • Možnost přiložení souhlasného stanoviska podle Usnesení vlády ČR č. 889/2015.
Přehled změn Specifických pravidel pro žadatele a příjemce a výzvy je uveden v úvodní části změněných dokumentů.
 

Kontakty Centra pro regionální rozvoj České republiky

Kontaktní informace na  Centrum pro regionální rozvoj České republiky pro administraci projektů z výzvy č. 28 Integrovaného regionálního operačního programu naleznete zde    .

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven

Dokumenty