Jste zde: Úvodní strana > Výzvy > Výzva č. 30 Rozvoj sociálních služeb v SVL

Výzva č. 30 Rozvoj sociálních služeb v SVL

Číslo výzvy: 30
Druh výzvy: kolová
Operační program: 06 Integrovaný regionální operační program
Prioritní osa: 06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
Investiční priorita: 06.2.56 Investice do zdravotnické a sociální infrastruktury, které přispívají k celostátnímu, regionálnímu a místnímu rozvoji, snižování nerovností, pokud jde o zdravotní stav, podpora sociálního začlenění díky lepšímu přístupu k sociálním, kulturním a rekreačním službám a přechodem od institucionálních ke komunitním službám
Oprávnění žadatelé: kraje, organizace zřizované kraji, organizace zakládané kraji, obce, organizace zřizované obcemi, organizace zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí, organizace zakládané dobrovolnými svazky obcí, organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace
 
Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 06.05.2016
Zahájení příjmu žádostí o podporu: 27.05.2016
Ukončení příjmu žádostí o podporu: 27.10.2016
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje 29. dubna 2016 kolovou výzvu č. 30 „Rozvoj sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách“ k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 2.1 „Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi“.
 Podpora je zaměřena na infrastrukturu pro dostupnost a rozvoj sociální služby, konkrétně se jedná o nákup objektů, zařízení a vybavení, výstavbu, stavební úpravy, či rekonstrukce původních objektů, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění zázemí stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami, tj. osoby sociálně vyloučené či ohrožené sociálním vyloučením a osoby se zdravotním postižením. Podporovány budou projekty, které se zaměřují na vybudování zázemí mimo jiné pro centra denních služeb, denní a týdenní stacionáře, chráněné bydlení, terapeutické komunity, sociální poradny, sociálně terapeutické dílny, intervenční centra, podporu samostatného bydlení, pečovatelskou službu, osobní asistenci, kontaktní centra, terénní programy apod. 
Řídicí orgán IROP upozorňuje všechny žadatele na dokument ​    Mapa sociálně vyloučených lokalit [MS Word, 923.14KB], který může sloužit jako návod pro výběr, do které z výzev na rozvoj sociálních služeb podnikání (29. výzva „Rozvoj sociálních služeb“ nebo 30. výzva „Rozvoj sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách“ ) žadatel podá žádost o dotaci. 
Projekty budou realizovány na celém území ČR mimo území hl. m. Prahy. 
Celková alokace výzvy (EFRR + SR) je 1 293 428 100 Kč.

Aktuality 

30. 10. 2017 ŘO IROP oznamuje, že dne 30. 10. 2017 byla aktualizována Specifická pravidla č. 30 „Rozvoj sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách“.
Hlavním důvodem revize bylo doplnění upřesňujícího textu k výběru a naplnění monitorovacích indikátorů, změna tolerance mezi výchozí a cílovou hodnotou a úprava sankcí za nenaplnění či neudržení cílové hodnoty u MI 6 75 10. Tyto změny v oblasti indikátorů se promítly do příloh Podmínek a Krácení peněžních prostředků (přílohy č. 2, 4, 5 a 7).
Provedené změny jsou popsány v přehledu v úvodní části Specifických pravidel.
Text výzvy zůstává nezměněn.

12. 6. 2017 Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 12. června 2017 byla vydána aktualizace textu výzvy č. 30 „Rozvoj sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách“. Hlavním důvodem revize bylo navýšení alokace výzvy o 54 582 478 Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). Nová alokace výzvy je 1 099 413 885 Kč z EFRR. Přehled změn je uveden v úvodu textu výzvy. 

22. 5. 2017 ŘO IROP oznamuje, že dne 22. 5. 2017 byla aktualizována Specifická pravidla výzvy č. 29 „Rozvoj sociálních služeb “ a Specifická pravidla č. 30 „Rozvoj sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách“.  
Hlavním důvodem revize byla úprava dokladování způsobilých výdajů – odstranění povinnosti dokladování ceny obvyklé a aktualizace vzoru Podmínek (přílohy č. 4, 5, 6 a 7).
Přehled změn Specifických pravidel pro žadatele a příjemce je uveden v úvodní části změněného dokumentu. Text výzvy zůstává nezměněn.

15. 2. 2017 Řídicí orgán IROP oznamuje, že z důvodu urychlení administrace hodnocení registrovaných projektů ve výzvě navyšuje alokaci 30. výzvy o 414 831 407 Kč z EFRR.

7.9.2016 ŘO IROP oznamuje, že od 7. 9. 2016 byla aktualizována Specifická pravidla výzvy č. 29 „Rozvoj sociálních služeb “ a Specifická pravidla výzvy č. 30 „Rozvoj sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách“.  
Řídicí orgán IROP  vydává aktualizaci Specifických pravidel pro žadatele a příjemce k  29. a 30. výzvě. Provedené změny jsou popsány v přehledu v úvodní části Pravidel. Došlo k administrativnímu upřesnění specifikace podporovaných aktivit, způsobilých výdajů a upřesnění k režimu podpory služeb obecně hospodářského zájmu a povinnost předkládat přílohu Čestné prohlášení o skutečném majiteli pro projektové žádosti s platností od vyhlášení revize.

14. 7. 2016 Upozornění: Z důvodu formálního pochybení došlo ve specifických pravidlech výzvy č. 30 Rozvoj sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách k úpravě kapitoly 2.8 Místo realizace projektu.
Místo realizace bylo upraveno na „Obce s rozšířenou působností, na jejichž území se nachází sociálně vyloučené lokality, mimo hl. m. Prahu.

1. 7. 2016 Předmětem aktualizace textů výzev a Specifických pravidel k 29. 30. výzvě je zejména vyjmutí infrastruktury pro Domovy se zvláštním režimem. Důvodem je nesouhlas Evropské komise s financováním této infrastruktury ve výzvě na sociální služby.
Další významnou aktualizací Specifických pravidel je rozlišení kritérií přijatelnosti na kritéria napravitelná a nenapravitelná. Řídicí orgán IROP využívá možnosti vyplývající z upraveného systému schvalování individuálních projektů v IROP, schváleného na 5. zasedání Monitorovacího výboru IROP, a poskytuje tak žadatelům větší prostor k nápravě případných nedostatků v předložené žádosti o podporu. Úpravami je dotčena kapitola 4.1 Specifických pravidel.
Ostatní aktualizace Specifických pravidel administrativního rázu jsou uvedeny v textu pravidel.

6. 5. 2015 ŘO IROP oznamuje, že od 6. 5. 2016. byly aktualizovány specifická pravidla výzvy č. 29 „Rozvoj sociálních služeb “ a specifická pravidla výzvy č. 30 „Rozvoj sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách“.  
Řídicí orgán IROP  vydává aktualizaci Specifických pravidel pro žadatele a příjemce k  29. a 30. výzvě. Provedené změny jsou popsány v přehledu v úvodní části Pravidel. Úpravami jsou dotčeny ve výzvě č. 29 příloha specifických pravidel č. 1 a ve výzvě č. 30 kapitola 2.5 Alokace výzvy a přílohy specifických pravidel č. 1 a č. 10. 

Kontakty Centra pro regionální rozvoj České republiky 

Kontaktní informace na  Centrum pro regionální rozvoj České republiky pro administraci projektů z výzvy č. 30 Integrovaného regionálního operačního programu naleznete zde.

 

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven

Dokumenty