Jste zde: Úvodní strana > Výzvy > Výzva č. 31 Zvýšení kvality návazné péče

Výzva č. 31 Zvýšení kvality návazné péče

Číslo výzvy: 31
Druh výzvy: průběžná
Operační program: 06 Integrovaný regionální operační program
Prioritní osa: 06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
Investiční priorita: 06.2.56 Investice do zdravotnické a sociální infrastruktury, které přispívají k celostátnímu, regionálnímu a místnímu rozvoji, snižování nerovností, pokud jde o zdravotní stav, podpora sociálního začlenění díky lepšímu přístupu k sociálním, kulturním a rekreačním službám a přechodem od institucionálních ke komunitním službám
Oprávnění žadatelé: Příspěvkové organizace OSS, organizace zřizované kraji, organizace zřizované obcemi, organizace zakládané kraji, organizace zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církevní organizace, obchodní společnosti poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, v platném znění. Poskytovatelé zdravotních služeb musí splnit kumulativně následující podmínky: poskytovatel návazné péče zajišťuje péči a služby v oborech gynekologie a porodnictví, dětské lékařství, chirurgie a vnitřní lékařství; poskytovatel návazné péče zajišťuje péči alespoň ve čtyřech oborech/metodách definovaných Koncepcí návazné péče a navázaných na vysoce specializované centrum; poskytovatel návazné péče má alespoň 300 akutních lůžek nebo méně, pokud jsou v regionu LAU1 pouze zařízení s menší kapacitou lůžek.
 
Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 12.05.2016
Zahájení příjmu žádostí o podporu: 31.05.2016
Ukončení příjmu žádostí o podporu: 18.07.2016
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje 5. května 2016 průběžnou výzvu č. 31 „Zvýšení kvality návazné péče“ k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 2.3 „Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví“. 
Podpora je zaměřena na pořízení a modernizaci přístrojového vybavení, zdravotnických prostředků, technologií a dalšího vybavení, které slouží pro poskytování zdravotních služeb v podporovaných oborech a metodách návazné péče podle Koncepce návazné péče Ministerstva zdravotnictví ČR.
Příjemci podpory mohou být příspěvkové organizace organizačních složek státu, organizace zřizované kraji, organizace zřizované obcemi, organizace zakládané kraji, organizace zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církevní organizace, obchodní společnosti poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů.
 
Poskytovatelé zdravotních služeb musí splnit kumulativně následující podmínky:
  • poskytovatel návazné péče zajišťuje péči a služby v oborech gynekologie a porodnictví, dětské lékařství, chirurgie a vnitřní lékařství,
  • poskytovatel návazné péče zajišťuje péči alespoň ve čtyřech oborech/metodách definovaných Koncepcí návazné péče a navázaných na vysoce specializované centrum,
  •  poskytovatel návazné péče má alespoň 300 akutních lůžek nebo méně, pokud jsou v regionu LAU1 pouze zařízení s menší kapacitou lůžek.
 Projekty budou realizovány na celém území ČR mimo území hl. m. Prahy.
Celková alokace výzvy (ERDF + SR) je 5 011 764 706  Kč. 

Aktuality

16. 11. 2017 Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne byla aktualizována Specifická pravidla pro žadatele a příjemce a přílohy u výzvy č. 31 „Zvýšení kvality návazné péče“.
Hlavním důvodem revize byly upřesňující informace k neuplatnění sankce u MI 5 79 10, které se promítly do příloh Podmínek (přílohy č. 12 a 13). Přehled změn Specifických pravidel pro žadatele a příjemce je uveden v úvodní části změněného dokumentu. Text výzvy zůstává bez změn.
 

18. 7. 2017 Řídicí orgán IROP zveřejnil finální tabulku po hodnocení projektů ve 31. Výzvě IROP „Zvýšení kvality návazné péče“. Tabulka je k dispozici     zde [MS Excel, 21.89KB].
 

3. 5. 2017 Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 3. 5. 2017 byla aktualizována Specifická pravidla pro žadatele a příjemce a přílohy u výzvy č. 31 IROP „Zvýšení kvality návazné péče“.
Hlavním důvodem revize byla úprava dokladování způsobilých výdajů – odstranění povinnosti dokladování ceny obvyklé a aktualizace vzoru Podmínek (přílohy č. 12 a 13).
Přehled změn Specifických pravidel pro žadatele a příjemce je uveden v úvodní části změněného dokumentu.

24. 1. 2017 ŘO IROP zveřejnil tabulku s pořadím podaných žádostí o podporu s aktualizovanou hranicí oddělující projekty, které ne/jsou kryty vzhledem k alokaci výzvy č. 31. „Zvýšení kvality návazné péče“.
Tabulka bude průběžně aktualizována v závislosti na výsledcích hodnocení jednotlivých projektů a naleznete ji     zde [MS Excel, 21.84KB].

7. 11. 2016 Pořadí podaných žádostí o podporu naleznete     zde [MS Excel, 20.06KB]. Hranice oddělující projekty, které ne/jsou kryty alokací výzvy, bude průběžně aktualizována v závislosti na výsledcích hodnocení jednotlivých projektů.

15.6.2016 Řídicí orgán IROP oznamuje, že vzhledem ke zvýšenému zájmu o čerpání finančních prostředků stanovených pro 31. výzvu IROP  „Zvýšení kvality návazné péče" ukončuje příjem žádostí o podporu na pořízení a modernizace přístrojového vybavení, zdravotnických prostředků a technologií ke dni 18. července 2016, 15.00 hodin. S ukončením příjmu žádostí o podporu bude současně navýšena stávající alokace 31. výzvy o 1 200 000 000 Kč na 4 260 000 000 Kč z ERDF. Ze státního rozpočtu bude alokace navýšena z 540 000 000 Kč na max. 751 764 706 Kč. 18. 7. 2016 je tak posledním dnem, kdy je možné podat žádost o podporu v této výzvě. Žádosti o podporu předložené v termínu jsou hodnoceny průběžně. Žadatelům, jejichž projekty splní dané podmínky, je podpora poskytována v pořadí, v jakém podali svou žádost o podporu do vyčerpání alokace výzvy.
2.6.2016 Dne 31. 5. 2016 zahájil ŘO IROP příjem žádostí v 31. výzvě na podporu „Rozvoje infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví".
Jako povinnou přílohu žádosti o podporu musí žadatel mj. doložit Stanovisko Ministerstva zdravotnictví ČR. Schvalovací proces pro vydávání Stanovisek Ministerstva zdravotnictví ČR probíhá, stanoviska budou vydávány od příštího týdne, tj. od 6. června 2016 podle pořadí, ve kterém přišly na Odbor evropských fondů Ministerstva zdravotnictví ČR. Na semináři pro žadatele 31. výzvy v Praze, který se uskutečnil dne 1. června 2016, tuto informaci potvrdil zástupce Ministerstva zdravotnictví ČR.
Někteří žadatelé dostali informaci, že mohou předkládat žádost bez této přílohy. Vzhledem k očekávanému velkému zájmu o podporu a pro zachování rovného přístupu k žadatelům ŘO IROP stanovuje, že žadatelé mohou předkládat žádosti o podporu  bez povinné přílohy Stanoviska Ministerstva zdravotnictví ČR.
Žadatele na základě kapitoly 3.2 Kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí Obecných pravidel pro žadatele a příjemce IROP vyzve manažer projektu prostřednictvím depeše k doplnění chybějící povinné přílohy. Lhůta na doplnění je maximálně 5 pracovních dní a žadatel může být vyzván k doplnění maximálně dvakrát.

30.5.2016 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR oznamuje, že dne 30. 5. 2016 byl aktualizován text 31. výzvy Zvýšení kvality návazné péče a Specifická pravidla pro žadatele a příjemce. Důvodem aktualizace textu výzvy i Pravidel výzvy na Zvýšení kvality návazné péče je konkretizace hlavní aktivity na „stavební úpravy nezbytné pro pořízení, modernizaci, umístění, instalaci a uvedení do provozu přístrojového vybavení, zdravotnických prostředků, technologií a dalšího vybavení, které slouží pro poskytování zdravotních služeb v podporovaných oborech a metodách návazné péče podle Koncepce návazné péče“. Předmětem změny je rovněž úprava přílohy č. 2 Metodické listy indikátorů tak, že byl upraven indikátor 5 79 10 „Kapacity modernizované vysoce specializované a návazné zdravotní péče“ výzvy na Zvýšení kvality návazné péče. Veškerý výčet změn je uveden v Přehledu změn ve Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce.


Kontakty Centra pro regionální rozvoj České republiky

Kontaktní informace na  Centrum pro regionální rozvoj České republiky pro administraci projektů z výzvy č. 31 Integrovaného regionálního operačního programu naleznete zde.

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven

Dokumenty