Jste zde: Úvodní strana > Výzvy > Výzva č. 37 Energetické úspory v ...

Výzva č. 37 Energetické úspory v bytových domech II

Číslo výzvy: 37
Druh výzvy: kolová
Operační program: 06 Integrovaný regionální operační program
Prioritní osa: 06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
Investiční priorita: 06.2.11 Podpora energetické účinnosti, inteligentních systémů hospodaření s energií a využívání energie z obnovitelných zdrojů ve veřejných infrastrukturách, mimo jiné ve veřejných budovách a v oblasti bydlení
Oprávnění žadatelé: Vlastníci bytových domů a společenství vlastníků jednotek, kromě fyzických osob nepodnikajících.
 
Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 08.07.2016
Zahájení příjmu žádostí o podporu: 15.07.2016
Ukončení příjmu žádostí o podporu: 12.01.2018
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje 1. července 2016 výzvu č. 37 k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 2.5 "Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení".
Podpora je poskytována pro bytové domy na území ČR s výjimkou hl. m. Prahy (zde bude poskytovat podporu pro obdobná opatření program Nová zelená úsporám). Bytovým domem se rozumí dům se 4 a více byty, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na bydlení a je k tomuto účelu určena.  Podporována je řada aktivit, které přispívají k energetickým úsporám. Tyto aktivity je možné kombinovat a tím zvýšit jejich efektivnost: např. se zateplením obvodových konstrukcí a výměnou oken lze současně provést také výměnu zdroje tepla nebo instalaci dalších systémů pro získání energie. Žadateli mohou být vlastníci bytových domů (s výjimkou fyzických osob nepodnikajících) a společenství vlastníků jednotek. 
Pro žadatele je připraveno 3,5 mld. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj, národní spolufinancování činí max. 5,25 mld. Kč. Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 90 mil. Kč, minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 300 000 Kč. 
Žadatelé mohou žádosti o podporu podávat od 15. července 2016 do 12. ledna 2018. U projektů s celkovými způsobilými výdaji do 5 mil. Kč je doba realizace do 30. 9. 2019, u projektů s celkovými způsobilými výdaji nad 5 mil. Kč do 30. 9. 2020.

Seminář pro žadatele k 37. výzvě IROP

Ve středu 20. července 2016 v Praze pořádalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj České republiky seminář pro žadatele k 37. výzvě IROP. Použité prezentace naleznete zde.
 

Aktuality

5. 1. 2018 Řídicí orgán IROP se obrací na vlastníky bytových domů s prosbou o vyplnění dotazníku, který byl připraven ve spolupráci Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT a Ministerstva pro místní rozvoj. Zaměřuje se zejména na majitele bytových domů mimo Prahu, kteří zvažují investice do snížení energetické náročnosti bytových domů.
Cílem dotazníku je:
  • Zmapovat potřeby současného trhu a způsobů financování energeticky efektivních opatření
  • Identifikovat požadované služby související s plánováním a financováním daných opatření
  • Zjistit připravenost použít kombinaci nevratných forem financí (dotací) s návratnými finančními nástroji
Ke zjištěným informacím bude přihlédnuto v rámci přípravy finančního nástroje Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).
 
Klikněte zde k vyplnění dotazníku, zabere Vám cca 5 – 10 minut času.    
 
V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte Mgr. Terezu McLaughlin Váňovou na e-mailové adrese mclauter@cvut.cz.

ŘO IROP vám tímto děkuje za spolupráci.
 
22. 11. 2017 Řídicí orgán IROP dnes rozhodl o prodloužení příjmu žádostí v 37. výzvě z původního termínu 30. 11. 2017 na nový termín 12. 1. 2018.
Důvodem prodloužení termínu je zajištění návaznosti na plánovanou novou výzvu „Energetické úspory v bytových domech III“, která bude vyhlášena v lednu 2018.
Nová výzva v oblasti energetických úspory pro bytové domy mimo území hl. m. Prahy bude zahrnovat stejné aktivity, jako stávající 37. výzva. Také hladiny podpory a výše podpory zůstanou stejné. Významnou změnou bude umožnění předložení žádosti o podporu bytovými družstvy, která nejsou výhradním vlastníkem bytového domu.

 31. 8. 2017 Řídicí orgán Integrovaného regionálního operačního programu (ŘO IROP) zveřejnil revizi 37. výzvy „Energetické úspory v bytových domech II“.
Předmětem revize je odstranění povinnosti dokládat technické listy izolantů nebo výplní otvorů v případě staveb a nahrazení těchto technických listů závěrečnou zprávou technického dozoru. Důvodem k tomuto kroku je snaha předejít komplikacím při dokládání provedení jednotlivých aktivit, urychlení procesu kontrol žádostí o platbu a přiložených dokumentů a tedy také urychlení vyplácení podpory.
Žádosti je možné v 37. výzvě podávat do 30. 11. 2017. Na konci roku 2017 plánuje ŘO IROP vyhlásit další průběžnou výzvu na obdobná opatření, jaká jsou podporována v 37. výzvě. K dnešnímu dni bylo v 37. výzvě předloženo 812 projektů, Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo v 37. výzvě vydáno 467 projektům.
 
16.6.2017 Na základě schválení nové sady hodnotících kritérií pro specifický cíl 2.5 „Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení“ vydává dne 16. 6. 2017 Řídicí orgán IROP revizi 37. výzvy „Energetické úspory v bytových domech II“. Předmětem revize je rozšíření možností čerpání podpory na zdroje tepla, fotovoltaické systémy, jednotky pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla. Podmínky podpory v případě zateplení nebo výměny oken a stejných zůstávají fakticky stejné.
Mezi novinky patří zejména následující změny:
  • možnost podpory výměny stávajícího plynového kotle na nový plynový kotel;
  • možnost pořízení plynového tepelného čerpadla výměnou za starý zdroj na fosilní paliva nebo vytápění elektřinou;
  • možnost podpory výměny vytápění elektřinou za elektrické tepelné čerpadlo;
  • redukce počtu hodnotících kritérií, která se vztahovala k tepelným čerpadlům, kotlům nebo systémům nuceného větrání se zpětným získáváním tepla;
  • možnost odprodávat přebytky vyrobené elektrické energie z podpořených fotovoltaických zdrojů nebo jednotek pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla;
  • možnost podpory pro připojení bytového domu k soustavě zásobování tepelnou energií;
  • snížení požadavků na průměrný součinitel prostupu tepla u bytových domů, u kterých bude podána žádost pouze na zdroj tepla bez současně provedeného zateplení obvodových konstrukcí nebo výměny oken.
Další pozitivní změnou pro žadatele je možnost čerpání podpory v režimu de minimis. V tomto režimu není nutné naplňovat motivační účinek a tedy je v režimu de minimis možné předložit také projekt, jehož realizace již byla zahájena.
V 37. výzvě již bylo předloženo 667 žádostí o podporu v celkovém úhrnu 1,3 mld. Kč celkových způsobilých výdajů. Rozhodnutí o poskytnutí podpory bylo vydáno 378 projektům a prvním dokončeným projektů již byla vyplacena dotace. Evidovány jsou jak žádosti o podporu na malé bytové domy (projekty na bytové domy do 10 bytových jednotek představují jednu pětinu z celkového počtu žádostí), tak i na velké panelové domy.
Příjem žádostí v 37. výzvě bude ukončen 30. 11. 2017

24.3.2017 Řidící orgán IROP oznamuje, že ke dni 24. 3. 2017 provedl aktualizaci 37. výzvy „Energetické úspory v bytových domech II“.
Předmětem revize bylo doplnění povinné přílohy Čestné prohlášení o skutečném majiteli na základě legislativních požadavků a administrativní zjednodušení pro žadatele, tzn. odstranění povinnosti dokládat doklady o právní subjektivitě žadatele, výpis z trestního rejstříku, seznam objednávek a přímých nákupů. 

17.2.2017 Pro případy projektu v 37. výzvě „Energetické úspory v bytových domech II“, kdy není dle stavebního zákona vyžadováno stavební povolení nebo ohlášení, ŘO IROP zveřejňuje požadovaný detail projektové dokumentace - více naleznete     zde [PDF, 201.13KB].
 

Kontakty Centra pro regionální rozvoj České republiky

Kontaktní informace na  pobočky Centra pro regionální rozvoj ve všech krajích České republiky pro administraci specifického cíle 2.5 "Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení"  naleznete v níže uvedené tabulce:
Krajské pracoviště Kontaktní osoby Telefon E-mail
Středočeský Ing. Kamila Kaňová  225 855 364  kamila.kanova(at)crr.cz
Jihočeský Ing. Pavel Jiša 381 670 047 pavel.jisa(at)crr.cz
Plzeňský Ing. Kateřina Zemanová 371 870 026 katerina.zemanova(at)crr.cz
Karlovarský Ing. Lenka Kyrianová 354 770 228 lenka.kyrianova(at)crr.cz
Ústecký Ing. Jitka Zdvíhalová 412 870 921 jitka.zdvihalova(at)crr.cz
Liberecký Ing. Andrea Faltusová 488 570 935 andrea.faltusova(at)crr.cz
Královehradecký Ing. Jakub Řezníček 499 420 604 jakub.reznicek(at)crr.cz
Pardubický Ing. Jakub Řezníček 499 420 604 jakub.reznicek(at)crr.cz
Vysočina Ing. Pavlína Prokešová 518 770 222 pavlina.prokesova(at)crr.cz
Jihomoravský Ing. Pavlína Prokešová 518 770 222 pavlina.prokesova(at)crr.cz
Zlínský Ing. Magdalena Drescherová 597 570 959 magdalena.drescherova(at)crr.cz
Olomoucký  Ing. Eva Ryšková 582 777 443 eva.ryskova(at)crr.cz
Moravskoslezský Ing. Magdalena Drescherová 597 570 959 magdalena.drescherova(at)crr.cz

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven

Dokumenty