Jste zde: Úvodní strana > Výzvy > Výzva č. 41 Zefektivnění prezentace ...

Výzva č. 41 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví-int. proj. IPRÚ

Číslo výzvy: 41.
Druh výzvy: kolová
Operační program: 06 Integrovaný regionální operační program
Prioritní osa: 06.3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí
Investiční priorita: 06.3.33 Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví
Oprávnění žadatelé: Jsou uvedeni níže v textu.
 
Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 27.07.2016
Zahájení příjmu žádostí o podporu: 03.08.2016
Ukončení příjmu žádostí o podporu: 31.12.2019

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP vyhlašuje 20. července 2016 průběžnou výzvu č. 41 „Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví - integrované projekty IPRÚ" k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 3.1 „Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví“.
Integrované plány rozvoje území jsou jedním ze tří integrovaných nástrojů, které v programovém období 2014-2020 slouží k soustředěné podpoře rozvoje vybraného území. Integrované plány rozvoje území (dále jen „IPRÚ“) představují nástroj pro zajištění udržitelného městského rozvoje, který se bude realizovat v Českých Budějovicích, Jihlavě, Karlových Varech, Liberci – Jablonci nad Nisou, Mladé Boleslavi a Zlíně a ve funkčním zázemí těchto měst. Integrované projekty IPRÚ musí být v souladu se schválenou integrovanou strategií IPRÚ a slouží k naplnění cílů v ní stanovených. Potřebu podporovat ochranu kulturního dědictví jako jednu z prioritních oblastí identifikovali nositelé integrovaných strategií IPRÚ v Jihlavě, Karlových Varech a ve Zlíně. Přesné vymezení území pro realizaci projektů je uvedeno v integrované strategii IPRÚ. 
Podpora je zaměřena na revitalizaci a zatraktivnění památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO, památek zařazených na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví, národních kulturních památek k 1. lednu 2014 a památek evidovaných v Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1. lednu 2014. Součástí projektu mohou také být opatření vedoucí k zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků, zpřístupnění dosud nezpřístupněných částí památkově chráněných objektů či modernizace jejich sociálního zázemí. Muzea mohou čerpat podporu na zvýšení ochrany sbírkových fondů, konzervování-restaurování sbírkových předmětů, zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků, odstraňování přístupových bariér, digitalizaci a digitální evidencí sbírek, zabezpečení a osvětlení objektů nebo na rekonstrukce stávajících a budování nových expozic a depozitářů. Podpořena mohou být pouze muzea, splňující kumulativně všechny následující podmínky: muzeum je zřizováno státem nebo krajem, dále musí muzeum spravovat sbírku dle zákona o ochraně sbírek muzejní povahy a rovněž musí být splněna podmínka, že průměrná návštěvnost muzea, vypočítaná jako průměr za léta 2013, 2014 a 2015, překročila 30 000 návštěvníků. Krajským knihovnám bude umožněno využít prostředky na zvýšení ochrany, konzervování - restaurování a digitalizace knihovních fondů také zvýšení bezpečnosti návštěvníků, odstraňování přístupových bariér nebo zabezpečení a osvětlení objektů. Dále mohou žádat o podporu na rekonstrukce stávajících a budování nových depozitářů nebo také na modernizaci a výstavbu nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí.
Příjemci podpory mohou být, v závislosti na aktivitách projektu, vlastníci památek nebo subjekty s právem hospodaření kromě fyzických osob nepodnikajících; vlastníci muzeí nebo subjekty s právem hospodaření nebo krajské knihovny zřízené příslušným orgánem kraje nebo knihovny, které plní funkci krajských knihoven. Podrobné informace jsou uvedeny v textu výzvy.
 
Pro žadatele je na realizaci projektů připraveno téměř 504 milionů Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj a téměř 36 milionů Kč ze státního rozpočtu.
Žadatelé mohou být (uvedeno pro jednotlivé aktivity):

Aktivita Památky
  • Vlastníci památek nebo subjekty s právem hospodaření (podle zápisu v katastru nemovitostí) kromě fyzických osob nepodnikajících.  
Aktivita Muzea
  • Vlastníci muzeí nebo subjekty s právem hospodaření podle zápisu v katastru nemovitostí  
Podpořena mohou být pouze muzea, splňující kumulativně níže uvedené podmínky:
  • muzeum je zřizováno státem nebo krajem;
  • muzeum spravuje sbírku dle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů; průměrná návštěvnost muzea, vypočítaná jako průměr za léta 2013, 2014 a 2015, překročila 30 000 návštěvníků.
 Aktivita Knihovny
  • Knihovny zřízené podle §3 odst. 1 písm. b) zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, nebo podle §10 odst. 2 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, v případě, že plní funkci krajské knihovny.
  • Zřizovatelé knihoven zřízených podle §3 odst. 1 písm. b) zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, nebo podle §10 odst. 2 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb v případě, že plní funkci krajské knihovny.

 

Se svými dotazy se žadatelé mohou obracet na Centrum pro regionální rozvoj České republiky (soulad projektu s výzvou ŘO IROP a zpracování žádosti v MS2014+) a na pracovníky nositele IPRÚ (zpracování projektového záměru a jeho soulad s výzvou nositele IPRÚ). 

Aktuality

11. 1. 2018 Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 11. ledna 2018 došlo k vydání aktualizací textu výzvy a Specifických pravidel pro žadatele a příjemce u výzvy č. 41 „Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví - integrované projekty IPRÚ".
Důvodem revize je úprava platnosti výzvy IPRÚ ve vazbě na ostatní výzvy Řídicího orgánu IROP k integrovaným nástrojům. Dochází k aktualizaci povinných příloh k žádosti o podporu z důvodu změn v modulu MS2014+, vedoucích k zjednodušení administrace žádostí, a úpravy výzev integrovaných nástrojů, které schválil 8. MV IROP. Dále jsou upřesněny některé hlavní a vedlejší podporované aktivity, kategorie oprávněných žadatelů v aktivitě MUZEA. V aktualizaci jsou zveřejněna upřesnění v oblasti způsobilých výdajů, veřejné podpory, hodnotící kritéria atd. Mnoho změn také naleznete u příloh Specifických pravidel. Provedené změny jsou popsány v přehledu v úvodní části obou dokumentů.

8.2.2017 Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 8. února 2017 došlo k vydání aktualizací textu výzvy a Specifických pravidel pro žadatele a příjemce s platností od 8. února 2017 u výzvy č. 41 „Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví - integrované projekty IPRÚ".
Důvodem aktualizace je zrušení indikátorů u aktivity Památky č. 9 06 01 Počet revitalizací přírodního dědictví a 9 08 01 Počet realizací rozvoje infrastrukturních opatření, úpravy povinných příloh žádosti a upřesnění způsobilých výdajů. Další změny jsou uvedeny na začátku revidovaných dokumentů.

Kontakty Centra pro regionální rozvoj České republiky

Kontaktní informace na  Centrum pro regionální rozvoj České republiky pro administraci projektů z výzvy č. 41 Integrovaného regionálního operačního programu naleznete zde.
 

Kontakty na nositele IPRÚ

Kontakty na nositele IPRÚ jsou na zveřejněné na jejich webových stránkách, odkazy na ně naleznete zde.

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven

Dokumenty