Jste zde: Úvodní strana > Výzvy > Výzva č. 47 Infrastruktura základních ...

Výzva č. 47 Infrastruktura základních škol SVL

Číslo výzvy: 47
Druh výzvy: kolová
Operační program: 06 Integrovaný regionální operační program
Prioritní osa: 06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
Investiční priorita: 06.2.67 Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání a odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu
Oprávnění žadatelé: - školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání a vyšší odborné školy - další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit - kraje - organizace zřizované nebo zakládané kraji - obce - organizace zřizované nebo zakládané obcemi - nestátní neziskové organizace - církve - církevní organizace - organizační složky státu - příspěvkové organizace organizačních složek státu
 
Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 24.08.2016
Zahájení příjmu žádostí o podporu: 29.09.2016
Ukončení příjmu žádostí o podporu: 14.02.2017
Dne 17. srpna 2016 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje výzvu č. 47 „Infrastruktura základních škol (SVL)“ (současně je vyhlášena výzva č. 46 „Infrastruktura základních škol“ ) k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 2.4 „Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení“.
Jak u výzvy č. 46 „Infrastruktura základních škol“, tak u výzvy č. 47 „Infrastruktura základních škol (SVL)“ je podpora zaměřena zejména na stavby a stavební práce spojené s výstavbou a modernizací infrastruktury základních škol - odborných učeben, a to ve vazbě na klíčové kompetence (tj.: cizí jazyky, přírodní vědy, technické a řemeslné obory, práce s digitálními technologiemi) a také nákup potřebného vybavení s vazbou na klíčové kompetence. Hlavní zaměření projektu musí být cíleno na rozvoj klíčových kompetencí či budování bezbariérovosti škol. Ve výzvě určené pro správní obvody obcí s rozšířenou působností, kde se nacházejí sociálně vyloučené lokality (SVL), je také možné realizovat projekty na rozšiřování kapacit kmenových učeben. V rámci hlavního zaměření projektu lze jako doplňkovou aktivitu zajistit vnitřní konektivitu školy a připojení k internetu či nakupovat potřebné kompenzační pomůcky.
Všechny projektové záměry předložené v rámci těchto výzev musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání (MAP) a záměry musí být uvedeny v seznamu projektových záměrů pro investiční intervence IROP v příslušném plánu. Tyto schválené dokumenty jsou zveřejněny na webu www.uzemnidimenze.cz    .
Pro žadatele je připraveno u výzvy Infrastruktura základních škol 550 mil. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a národní spolufinancování činí téměř 100 mil. Kč. U výzvy Infrastruktura základních škol (SVL) je to 1,28 mld. Kč z EFRR a národní spolufinancování ve výši přes 225 mil. Kč. Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí 1 mil. Kč a maximální výše celkových výdajů na jeden projekt je pak 99 mil. Kč.  Žadatelé mohou žádosti o podporu podávat od 29. 9. 2016, 14:00 do 14. 2. 2017, 14:00.

Seminář pro žadatele k 46 a 47. výzvě IROP

Ve čtvrtek 15. září 2016 v Praze Ministerstvo pro místní rozvoj jako Řídicí orgán IROP ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj České republiky uspořádalo společný seminář pro žadatele k těmto výzvám.  Použité prezentace jsou uveřejněny zdeInformace k tzv. krajským seminářům, pořádaných Centrem a Eurocentry, k této výzvě naleznete v kalendáři akcí     Centra. Upozorňujeme, že kalendář akcí Centra je průběžně aktualizován a doplňován.

Aktuality

22. 1. 2018 Na základě již vyhodnocených žádostí o podporu podaných v rámci 47. Výzvy IROP - "INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL  (SVL)" a výše stávající alokace výzvy (2,2 mld. Kč z EFRR) je zřejmé, že:
  • projekty, které obdržely či obdrží 32 a více bodů ve věcném hodnocení budou schváleny k financování
  • projekty, které obdržely či obdrží 31 bodů ve věcném hodnocení, se budou pohybovat kolem hranice alokace výzvy a o jejich schválení rozhodne při rovnosti bodů čas podání žádosti
  • projekty, které obdržely nebo obdrží 20 až 30 bodů ve věcném hodnocení nebudou schváleny k financování
  • projekty, které jsou podané v území se schválenou strategií Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám mají v rámci alokace 47. výzvy IROP vyčleněnu částku 441 025 250 Kč, proto mohou být schváleny i s nižším ziskem bodů ve věcném hodnocení než je výše uvedeno

Všechny úspěšné projekty pod hranicí alokace výzvy budou zařazeny na seznam náhradních projektů. Postup pro projekty zařazené mezi náhradní projekty je popsán v kap. 3.7.1 Obecných pravidel.

V současné době zbývá k dohodnocení ještě 27 projektů v hodnotě více jak 300 mil Kč (EFRR), které mohou ovlivnit pořadí projektů. Předpokládaný termín ukončení hodnocení výzvy je 28. 2. 2018, následně bude stanoven seznam všech schválených a náhradních projektů.
Převzato z webu     Centra pro regionální rozvoj České republiky.


18. 7. 2017 Řídicí orgán IROP oznamuje, že ke dni 18. července 2017 došlo k navýšení alokace výzvy č. 46 „Infrastruktura základních škol“ a výzvy č. 47 „Infrastruktura základních škol SVL“ celkově o 1,378 mld. Kč z prostředků Evropské unie.  

Důvodem k navýšení alokace je pokrytí většího počtu úspěšných projektů a urychlené procesu schvalování úspěšných projektů. K navýšení alokace jsou použity nově realokované prostředky do oblasti vzdělávání v IROP a stávající disponibilní alokace ve specifickém cíli 2.4 IROP.
Navýšení obou výzev je ve stejném poměru, jako bylo jejich vyhlášení - 30 % z výše uvedené částky se použije pro navýšení výzvy č. 46 (pro správní obvody ORP bez sociálně vyloučených lokalit) a 70 % částky pro navýšení výzvy č. 47 (pro správní obvody ORP se sociálně vyloučeními lokalitami). Alokace výzvy č. 46 je tedy nově 963 955 811,00 Kč z EFRR a alokace výzvy č. 47 je nově 2 249 230 237,00 Kč. 
Přehledy doporučených a podpořených projektů jsou průběžně zveřejňovány zde.
 

7.2.2017 Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 7. února došlo k vydání aktualizací Specifických pravidel pro žadatele a příjemce s platností od 7. února 2017 u výzvy č. 46 „Infrastruktura základních škol“ a u výzvy č. 47 „Infrastruktura základních škol (SVL)“.
Důvodem vydání aktualizace je doplnění území obcí Klášterec nad Ohří a Vejprty na seznam obcí s Koordinovaným přístupem k sociálně vyloučeným lokalitám na základě požadavků Agentury pro sociální začleňování pro výzvu č. 47 “Infrastruktura základních škol (SVL)“. Dále došlo také k úpravě Specifických pravidel pro 46. a 47. výzvu, týkající se náhradníků pro tyto výzvy, kdy je zrušen limit pro náhradní projekty ve výši 5 % alokace výzvy. 

20.12.2016 Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 20. prosince 2016 došlo k vydání aktualizací Specifických pravidel pro žadatele a příjemce s platností od 20. prosince 2016 u výzvy č. 46 „Infrastruktura základních škol“ a u výzvy č. 47 „Infrastruktura základních škol SVL“.
Důvodem vydání aktualizace je doplnění území realizace Chomutov a Postoloprty v souladu s Koordinovaným přístupem k sociálně vyloučeným lokalitám na základě požadavků Agentury pro sociální začleňování pro výzvu č. 47. V návaznosti na tuto změnu došlo také k dalším úpravám Specifických pravidel a 46. a 47. výzvy, které jsou uvedeny v přehledu změn.

4.11.2016 Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 4. listopadu 2016 došlo k vydání aktualizací textů výzev a Specifických pravidel pro žadatele a příjemce s platností od 4. listopadu 2016 u výzvy č. 46 „Infrastruktura základních škol“ a u výzvy č. 47 „Infrastruktura základních škol SVL“.
Důvodem vydání aktualizací je upřesnění způsobilosti výdajů při nákupu nemovitostí (pozemků a staveb) s ohledem na výklad k použití limitu 10 % celkových způsobilých výdajů na nákup pozemku dle Čl. 69 Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1303/2013. Součástí aktualizace je také uvedení komplementárních vazeb na programy přeshraniční spolupráce v oblasti vzdělávání. Další změny jsou uvedeny ve Specifických pravidlech v přehledu změn. 

14.10.2016 Řídicí orgán IROP vydává aktualizaci Specifických pravidel 46. výzvy IROP „Infrastruktura základních škol“ a 47. výzvy IROP „Infrastruktura základních škol (SVL)“. Předmětem aktualizace je upřesnění kapitoly 2.13 v souladu s Osnovou studie proveditelnosti a nastavením ostatních výzev. Upozorňujeme žadatele, že je vždy nutné doložit položkový rozpočet.
9. 9. 2016 Řídicí orgán IROP vydává aktualizaci textů výzev a Specifických pravidel 46. výzvy IROP „Infrastruktura základních škol“ a 47. výzvy IROP „Infrastruktura základních škol (SVL)“.
Důvodem aktualizace obou textu výzev je doplnění povinné přílohy č. 14 Čestné prohlášení o skutečném majiteli. V textu výzvy č. 46 bylo upřesněno nastavení území realizace v souladu s nastavením Specifických pravidel výzvy – výzva č. 46 je určena pro správní obvody ORP bez sociálně vyloučených lokalit (viz příloha č. 2 Specifických pravidel 46. výzvy).
Aktualizace Specifických pravidel obou výzev obsahuje zejména upřesnění způsobilosti výdajů. Vydání této aktualizace umožňuje základním školám také samostatně nakupovat vybavení do odborných učeben pro klíčové kompetence (cizí jazyk, přírodní vědy, technické a řemeslné obory, práce s digitálními technologiemi) bez nutnosti stavebních prací v rámci projektu. Důrazně však upozorňujeme žadatele, že pořízený majetek podléhá kontrole a při nákupu vybavení důrazně upozorňujeme příjemce, že je potřeba udržet výstupy z projektu po celou dobu udržitelnosti (tj. pět let od provedení poslední platby příjemci ze strany ŘO IROP) a evidovat je. V případě neudržení výstupů z projektu po celou dobu udržitelnosti projektu se příjemce vystavuje riziku krácení dotace, pokud nesjedná nápravu z vlastních zdrojů a nenahradí odpovídajícím majetkem z vlastních zdrojů. Nadále také platí, že veškeré vstupy projektu musí být bezbariérově dostupné. Tudíž odborné učebny (popřípadě další výukové prostory a kabinety), do kterých bude pořízeno vybavení z IROP, musí splňovat základní požadavek bezbariérovosti, kterým je zajištění bezbariérové toalety a umožnění volného pohybu osob na vozíku od vstupu do budovy po vstup do učebny (prostor) podpořené z IROP. Pokud je škola již bezbariérově dostupná, je nutné tento stav pospat ve Studii proveditelnosti. Pokud škola bezbariérová není, je ve Studii proveditelnosti nutné popsat, jak bude tato bezbariérovost zajištěna a bezbariérová opatření realizovat. Výdaje spojené se zajištěním bezbariérovosti jsou způsobilým výdajem v hlavní aktivitě projektu.
Ostatní aktualizace Specifických pravidel administrativního rázu jsou uvedeny v textu pravidel. Řídicí orgán IROP také současně s vydáním této aktualizace zveřejňuje odpovědi na dotazy ze semináře k výzvám IROP č. 46 a 47 ze dne 15. 9. 2016 - pod názvy "Seminář - výzva č. 46 a 47 - ...".

Kontakty Centra pro regionální rozvoj České republiky

Kontaktní informace na  pobočky Centra pro regionální rozvoj ve všech krajích České republiky (dále Centrum)pro administraci Integrovaného regionálního operačního programu naleznete zde v tabulce kontaktů pro specifický cíl 2.4, nebo na stránkách Centra    , kde jsou u každého krajského pracoviště uvedeny kontakty na specialistu  pro specifický cíl 2.4. 

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven

Dokumenty