Jste zde: Úvodní strana > Výzvy > Výzva č. 48 Zefektivnění prezentace ...

Výzva č. 48 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví - int. proj. ITI

Číslo výzvy: 48
Druh výzvy: kolová
Operační program: 06 Integrovaný regionální operační program
Prioritní osa: 06.3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí
Investiční priorita: 06.3.33 Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví
Oprávnění žadatelé: Jsou uvedeni níže v textu.
 
Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 26.08.2016
Zahájení příjmu žádostí o podporu: 02.09.2016
Ukončení příjmu žádostí o podporu: 31.12.2019
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP vyhlašuje 19. srpna 2016 průběžnou výzvu č. 48 „Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví - integrované projekty ITI" k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 3.1 „Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví“.
Integrované územní investice jsou jedním ze tří integrovaných nástrojů, které v programovém období 2014-2020 slouží k soustředěné podpoře rozvoje vybraných území. Integrované územní investice představují nástroj pro zajištění udržitelného městského rozvoje, který se bude realizovat v největších metropolitních oblastech celostátního významu včetně jejich funkčního zázemí.
Vyhlášená výzva je zaměřená na revitalizaci a zatraktivnění památek, zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO, památek zařazených na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví, národních kulturních památek k 1. lednu 2014, a památek evidovaných v Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1. lednu 2014. Součástí projektu může být zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků, zpřístupnění dosud nezpřístupněných částí památkově chráněných objektů či modernizace jejich sociálního zázemí. Muzea mohou čerpat podporu na zvýšení ochrany sbírkových fondů, konzervování a restaurování sbírkových předmětů, zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků, odstraňování přístupových bariér, digitalizaci a digitální evidencí sbírek, zabezpečení a osvětlení objektů nebo na rekonstrukce stávajících a budování nových expozic a depozitářů. Podpořena mohou být muzea, která splňují všechny podmínky: muzeum je zřizováno státem nebo krajem, spravuje sbírku podle zákona o ochraně sbírek muzejní povahy a průměrná návštěvnost muzea, vypočítaná jako průměr za léta 2013, 2014 a 2015, překročila 30 000 návštěvníků. Krajské knihovny mohou využít podporu na zvýšení ochrany, konzervování, restaurování a digitalizace knihovních fondů, na zvýšení bezpečnosti návštěvníků, odstraňování přístupových bariér nebo zabezpečení a osvětlení objektů. Financovat lze rekonstrukce stávajících a budování nových depozitářů nebo modernizaci a výstavbu nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí.
Příjemci podpory mohou být, vlastníci památek nebo subjekty s právem hospodaření kromě fyzických osob nepodnikajících; vlastníci muzeí nebo subjekty s právem hospodaření nebo krajské knihovny zřízené příslušným orgánem kraje nebo knihovny, které plní funkci krajských knihoven. Podrobné informace jsou uvedeny v textu výzvy.
Zpracování žádosti o podporu v MS2014+ je možné provádět po vyhlášení výzvy zprostředkujícího subjektu ITI. Realizace projektů musí být ukončena do data uvedeného ve výzvě nositele ITI a zprostředkujícího subjektu ITI, nejpozději do 30. 6. 2023.
Se svými dotazy se žadatelé mohou obracet na Centrum pro regionální rozvoj České republiky (soulad projektu s výzvou ŘO IROP a zpracování žádosti v MS2014+) a na pracovníky nositele ITI (zpracování projektového záměru a jeho soulad s výzvou nositele IPRÚ). 

Aktuality

8. 12. 2017 Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 8. prosince 2017 došlo k vydání aktualizací textu výzvy a Specifických pravidel pro žadatele a příjemce s platností od 8. prosince 2017 u výzvy č. 48 „Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví - integrované projekty ITI".
Důvodem revize je úprava platnosti výzvy ITI ve vazbě na ostatní výzvy Řídicího orgánu IROP k integrovaným nástrojům. Dochází k aktualizaci povinných příloh k žádosti o podporu. Dále jsou upřesněny některé hlavní a vedlejší podporované aktivity, kategorie oprávněných žadatelů v aktivitě MUZEA. V aktualizaci jsou zveřejněna upřesnění v oblasti způsobilých výdajů, veřejné podpory, hodnotící kritéria atd. Mnoho změn také naleznete u příloh Specifických pravidel, například se vkládá nová příloha Specifických pravidel „Seznam muzeí podporovatelných v IROP“.
Provedené změny jsou popsány v přehledu v úvodní části obou dokumentů.
 

8. 2. 2017 Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 8. února 2017 došlo k vydání aktualizací textu výzvy a Specifických pravidel pro žadatele a příjemce s platností od 8. února 2017 u výzvy č. 48 „Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví - integrované projekty ITI".
Důvodem aktualizace je zrušení indikátorů u aktivity Památky č. 9 06 01 Počet revitalizací přírodního dědictví a 9 08 01 Počet realizací rozvoje infrastrukturních opatření, úpravy povinných příloh žádosti a upřesnění způsobilých výdajů u nákupu pozemků a staveb. Další změny jsou uvedeny na začátku revidovaných dokumentů.

Kontakty Centra pro regionální rozvoj České republiky

Kontaktní informace na  Centrum pro regionální rozvoj České republiky pro administraci projektů z výzvy č. 48 Integrovaného regionálního operačního programu naleznete zde.

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven

Dokumenty