Jste zde: Úvodní strana > Výzvy > Výzva č. 50 Udržitelná doprava ...

Výzva č. 50 Udržitelná doprava - integrované projekty ITI

Číslo výzvy: 50.
Druh výzvy: průběžná
Operační program: 06 Integrovaný regionální operační program
Prioritní osa: 06.1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony
Investiční priorita: 06.1.37 Rozvoj a zlepšování dopravních systémů šetrných k životnímu prostředí, včetně systémů s nízkou hlučností, a nízkouhlíkových dopravních systémů, včetně vnitrozemské a námořní lodní dopravy, přístavů, multimodálních spojů a letištní infrastruktury s cílem podporovat udržitelnou regionální a místní mobilitu
Oprávnění žadatelé: Podle textu výzvy
 
Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 07.09.2016
Zahájení příjmu žádostí o podporu: 15.09.2016
Ukončení příjmu žádostí o podporu: 31.12.2019
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP vyhlašuje 1. září 2016 průběžnou výzvu č. 50 „Udržitelná doprava - integrované projekty ITI" k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 1.2 „Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy“.
Integrované územní investice představují nástroj pro zajištění udržitelného městského rozvoje, který se bude realizovat v největších metropolitních oblastech celostátního významu včetně jejich funkčního zázemí – Pražská, Brněnská a Plzeňská metropolitní oblast a Hradecko-pardubická, Olomoucká, Ostravská a Ústecko-chomutovská aglomerace. Přesné vymezení území pro realizaci projektů je uvedeno v integrované strategii ITI.
Ve výzvách bude možné podpořit následující aktivity:
  • výstavba a modernizace přestupních terminálů a samostatných parkovacích systémů
Podpořeny budou projekty na výstavbu a modernizaci přestupních terminálů a souvisejících záchytných parkovišť a parkovacích domů v přímé návaznosti na veřejnou hromadnou dopravu. 
  • zavedení nebo modernizace dopravní telematiky (inteligentních dopravních systémů) pro veřejnou dopravu
Výzva je zaměřena na zavedení a modernizaci inteligentních dopravních systémů pro veřejnou dopravu. Díky nim budou mít uživatelé veřejné dopravy větší komfort při plánování svých cest, odbavování i lepší orientaci na zastávkách a v dopravních prostředcích.  Dopravci zase mohou získat lepší a modernější systémy pro řízení vozidel v systému veřejné dopravy a uživatelé veřejné dopravy větší komfort při nákupu jízdenek. 
  • pořízení nízkoemisních a bezemisních vozidel pro veřejnou dopravu;
Podpořeny budou projekty nákup silničních nízkoemisních vozidel využívajících alternativní palivo CNG nebo LNG, nákup silničních bezemisních vozidel využívajících alternativní palivo elektřinu nebo vodík a nákup drážních vozidel městské dopravy (tramvají nebo trolejbusů) pro zajištění veřejné hromadné dopravy.
  • rekonstrukce, modernizace a výstavba komunikací pro pěší
Jedná o projekty rekonstrukcí, modernizací a výstavby bezbariérových komunikací pro pěší včetně souvisejících prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy. 
  • rekonstrukce, modernizace a výstavba komunikací pro cyklisty
Budou  financovány projekty zaměřené na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu komunikací pro cyklisty a související doprovodnou infrastrukturu, které přispějí k větší bezpečnosti cyklistů.

Jednotlivé podporované aktivity a přehled možných příjemců podpory jsou podrobně popsány ve Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce k 50. výzvě. 
Zpracování žádosti o podporu v systému MS2014+ je možné provádět po vyhlášení výzvy nositele a zprostředkujícího subjektu ITI,  Příjem projektů bude ukončen nejpozději 29. 12. 2017.
Bližší informace o termínech pro předkládání a realizaci projektů budou uvedeny ve výzvě nositele a zprostředkujícího subjektu ITI.
Se svými dotazy se žadatelé mohou obracet na Centrum pro regionální rozvoj České republiky (soulad projektu s výzvou ŘO IROP a zpracování žádosti v MS2014+) a na pracovníky integrovaných strategií ITI (zpracování projektového záměru a jeho soulad s výzvou nositele ITI).

Aktuality

15. 2. 2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP​ oznamuje, že dne 15. února 2018 došlo k vydání aktualizací textu výzvy a Specifických pravidel pro žadatele a příjemce u výzvy č. 50 „Udržitelná doprava - integrované projekty ITI".
Hlavními důvody revize jsou úpravy textu v návaznosti na schválenou změnu systému schvalování integrovaných projektů v IROP, s tím souvisí i změna názvu jedné požadované přílohy. Dále bylo doplněno upřesnění k příloze Karta souladu projektu s principy udržitelné mobility a v několika kapitolách byl text upřesněn s odkazem na Obecná pravidla. Detailní přehled všech změn ve výzvě č. 50 IROP a Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce je uveden na začátku obou revidovaných dokumentů.

4. 8. 2017 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 4. srpna 2017 byla vydána revize 50. výzvy IROP „Udržitelná doprava – Integrované projekty ITI“.
Předmětem této revize je posunutí data ukončení příjmu žádostí o podporu na 31. 12. 2019, upřesnění platnosti výzvy integrovaného nástroje ITI ve vazbě na platnost revize Specifických pravidel pro žadatele a příjemce výzvy Řídicího orgánu IROP, úprava rozsahu a obsahu některých povinných příloh žádosti o podporu, doplnění či upřesnění způsobilých a nezpůsobilých výdajů projektu, včetně úpravy dokladování způsobilých výdajů, upřesnění metodických listů některých indikátorů, aktualizace vzoru Podmínek právního aktu a Studie proveditelnosti.
Detailní přehled všech změn ve výzvě č. 50 IROP a Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce k dané výzvě je uveden na začátku obou těchto dokumentů. 


25.11.2016 Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 25. listopadu 2016 došlo k vydání aktualizací textů výzev a Specifických pravidel pro žadatele a příjemce s platností od 25. listopadu 2016 u výzvy č. 50 „Udržitelná doprava – integrované projekty ITI a u výzvy č. 51 „Udržitelná doprava – integrované projekty IPRÚ.
Důvodem vydání aktualizací je úprava podporovaných aktivit a způsobilých výdajů v aktivitě Bezpečnost, upřesnění způsobilosti výdajů při nákupu nemovitostí (pozemků a staveb) s ohledem na výklad k použití limitu 10 % celkových způsobilých výdajů na nákup pozemku dle Čl. 69 Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1303/2013. Součástí aktualizace je také doplnění nové přílohy Čestné prohlášení o skutečném majiteli a nové přílohy Čestné prohlášení o souladu ŽoP s projektovým záměrem ŘV na základě legislativních požadavků a vydání Metodického stanoviska č. 4 k Metodickému pokynu pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014-2020. Další změny jsou uvedeny ve Specifických pravidlech v přehledu změn. 
 

Kontakty Centra pro regionální rozvoj České republiky
Kontaktní informace na  Centrum pro regionální rozvoj České republiky pro administraci projektů z výzvy č. 50 Integrovaného regionálního operačního programu naleznete zde. 

Kontakty na nositele ITI

Kontakty na nositele ITI jsou na zveřejněné na jejich webových stránkách, odkazy na ně naleznete zde.

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven

Dokumenty