Jste zde: Úvodní strana > Výzvy > Výzva č. 52 Revitalizace vybraných ...

Výzva č. 52 Revitalizace vybraných památek II.

Číslo výzvy: 52.
Druh výzvy: kolová
Operační program: 06 Integrovaný regionální operační program
Prioritní osa: 06.3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí
Investiční priorita: 06.3.33 Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví
Oprávnění žadatelé: Vlastníci památek nebo subjekty s právem hospodaření (podle zápisu v katastru nemovitostí) kromě fyzických osob nepodnikajících.
 
Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 14.09.2016
Zahájení příjmu žádostí o podporu: 31.10.2016
Ukončení příjmu žádostí o podporu: 28.03.2017
Dne 6. září 2016 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP vyhlašuje 52. výzvu „Revitalizace vybraných památek II.“, v rámci které je možné podávat žádosti o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví. Podpora je zaměřena na revitalizaci a zatraktivnění památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO, památek zařazených na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví, nemovitých a movitých národních kulturních památek k 1. lednu 2014 a památek evidovaných v Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1. lednu 2014.
Řídicí orgán IROP upozorňuje žadatele na chyby v žádostech v již ukončené 13. výzvě "Revitalizaci vybraných památek", které i s doporučením, jak se chybám vyhnout, naleznete v dokumentu     Častá pochybení žadatelů – 13. výzva - Revitalizace vybraných památek [PDF, 421.5KB]. Oproti 13. výzvě IROP došlo ke zjednodušení povinných příloh a byla určena napravitelná a nenapravitelná kritéria přijatelnosti.
Příjemci podpory mohou být vlastníci památek nebo subjekty s právem hospodaření kromě fyzických osob nepodnikajících. Z Evropského fondu pro regionální rozvoj je pro tuto výzvu připraveno více než 1,5 mld. Kč. Předmětem podpory nebudou komerční turistická zařízení jako volnočasová zařízení, lázeňské provozy, ubytovací a stravovací zařízení. 
Maximální výše celkových výdajů je 123  282 000 Kč pro památky zařazené na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví, pro národní kulturní památky a památky evidované v Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1. lednu 2014, respektive 246 565 000 Kč pro památky zapsané na Seznam světového dědictví UNESCO. Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 5  mil. Kč.

Seminář pro žadatele k 52. výzvě IROP

V úterý 4. října 2016 v Praze Ministerstvo pro místní rozvoj jako Řídicí orgán IROP ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj České republiky (dále také Centrum) pořádalo seminář pro žadatele k této výzvě. Bližší informace i použité formuláře jsou zveřejněny zde. Informace k tzv. krajským seminářům, pořádaných Centrem a Eurocentry, k této výzvě naleznete v kalendáři akcí     Centra. Upozorňujeme, že kalendář akcí Centra je průběžně aktualizován a doplňován.

Aktuality

8. 2. 2018 Ministerstvo pro místní rozvoj a Centrum pro regionální rozvoj dokončilo hodnocení 52. výzvy IROP „Revitalizace vybraných památek II.“ Z 88 předložených projektů památek o alokaci 5,650 miliardy korun bylo podpořeno celkem 43 národních kulturních památek či UNESCO památek za 3,079 miliardy korun. Celková alokace výzvy je přitom 3,101 miliardy. Dalších 35 projektů bylo seřazeno podle počtu bodů a času předložení, a budou zařazeny mezi náhradní projekty.

    Zde [PDF, 360.35KB] naleznete tabulku se seznamem schválených a náhradních projektů výzvy č. 52.

Mapu se schválenými projekty výzvy č. 52 naleznete     zde [obrázek, 994.18KB].

24. 8. 2017 Řídicí orgán IROP oznamuje, že ke dni 24. srpna 2017 došlo k navýšení alokace výzvy č. 52 „Revitalizace vybraných památek II.“ o 1,550 mld. Kč z prostředků Evropské unie.  
Důvodem k navýšení alokace je pokrytí většího počtu úspěšných projektů a urychlení procesu schvalování úspěšných projektů. K navýšení alokace jsou použity prostředky původně rezervované v Programovém dokumentu IROP ve SC 3.1 pro integrované nástroje ITI a IPRÚ, které však nebyly zahrnuty ve schválených strategiích. Současně jsou k navýšení výzvy využity i úspory z ukončených výzev č. 13 a 21 ve specifickém cíli 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví.
Přehledy doporučených a podpořených projektů jsou průběžně zveřejňovány zde.


27. 10. 2016 Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 27. října 2016 byl aktualizován text 52. výzvy Revitalizace vybraných památek II. a  Specifická pravidla pro žadatele a příjemce 52. výzvy IROP.
Důvodem revize je doplnění nové přílohy č. 12 Doložení havarijního stavebně-technického stavu památky. Příloha byla doplněna z důvodu jednoznačnosti hodnocení věcného kritéria „Projekt řeší stavebně-technický stav památky.“

Pokud je tato příloha pro žadatele nerelevantní, žadatel nahraje jako přílohu dokument, ve kterém uvede zdůvodnění nedoložení přílohy. Podrobnosti jsou uvedeny v kap. 2.4. Povinné přílohy žádosti o podporu.

Dále došlo ke zjednodušení vykazování indikátoru 9 10 05 Zvýšení očekávaného počtu návštěv podporovaných kulturních a přírodních památek a atrakcí (viz příloha č. 3  Metodické listy indikátorů).

Ve specifických pravidlech byl také doplněn výčet žadatelů, kteří nedokládají povinnou přílohu č. 5 Výpis z rejstříku trestů. Přehled všech změn je popsán v úvodu Specifických pravidel včetně zdůvodnění.

Kontakty Centra pro regionální rozvoj České republiky

Kontaktní informace na  pobočky Centra pro regionální rozvoj ve všech krajích České republiky pro administraci Integrovaného regionálního operačního programu naleznete zde.

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven

Dokumenty