Jste zde: Úvodní strana > Výzvy > Výzva č. 54 Deinstitucionalizace ...

Výzva č. 54 Deinstitucionalizace psychiatrické péče

Číslo výzvy: 54.
Druh výzvy: průběžná
Operační program: 06 Integrovaný regionální operační program
Prioritní osa: 06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
Investiční priorita: 06.2.56 Investice do zdravotnické a sociální infrastruktury, které přispívají k celostátnímu, regionálnímu a místnímu rozvoji, snižování nerovností, pokud jde o zdravotní stav, podpora sociálního začlenění díky lepšímu přístupu k sociálním, kulturním a rekreačním službám a přechodem od institucionálních ke komunitním službám
Oprávnění žadatelé: Příspěvkové organizace zřizované Ministerstvem zdravotnictví ČR, kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované kraji, organizace zřizované obcemi, organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí, organizace zakládané kraji, organizace zakládané obcemi, organizace zakládané dobrovolnými svazky obcí, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, obchodní společnosti poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, další subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů.
 
Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 29.09.2016
Zahájení příjmu žádostí o podporu: 07.11.2016
Ukončení příjmu žádostí o podporu: 05.05.2017
Dne 15. září 2016 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP vyhlašuje 54. výzvu „Deinstitucionalizaci psychiatrické péče“, v rámci které je možné podávat žádosti o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 2.3  Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví. Podpora je zaměřena na deinstitucionalizaci psychiatrické péče za účelem zvýšení dostupnosti a kvality psychiatrické péče změnou organizace jejího poskytování a zvýšení úspěšnosti začleňování duševně nemocných do společnosti. Konkrétně tedy na zřizování nových či rekonstrukce stávajících zařízení pro poskytování komunitní péče, tzn. Centra duševního zdraví, stacionáře se zaměřením na psychoterapeutické služby a ambulance poskytující rozšířené ambulantní služby v péči o osoby s duševním onemocněním. Dále na zřizování nových či rekonstrukce stávajících psychiatrických oddělení všeobecných nemocnic a na vybavení mobilních týmů, tzn. podpora zařízení a vybavení mobilních multidisciplinárních týmů Center duševního zdraví a podpora zařízení a vybavení mobilních multidisciplinárních týmů (mimo Centra duševního zdraví).
Příjemci podpory mohou být příspěvkové organizace zřizované Ministerstvem zdravotnictví ČR, kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované kraji, organizace zřizované obcemi, organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí, organizace zakládané kraji, organizace zakládané obcemi, organizace zakládané dobrovolnými svazky obcí, nestátní neziskové organizace, církve,   církevní organizace, obchodní společnosti poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů a další subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů.
 Projekty budou realizovány na celém území ČR mimo území hl. m. Prahy. Celková alokace výzvy (ERDF + SR) jsou 2 mld.  Kč. 

Seminář pro žadatele k 54. výzvě IROP

Ve úterý 11. října 2016 v Praze Ministerstvo pro místní rozvoj jako Řídicí orgán IROP ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj České republiky pořádalo seminář pro žadatele k této výzvě. Bližší informace i použité prezentace jsou zveřejněny zde. Tzv. krajské semináře, pořádané Centrem a Eurocentry, k této výzvě nejsou pořádány.

Aktuality

16. 11. 2017 Řídicí orgán IROP oznamuje, že byla aktualizována Specifická pravidla pro žadatele a příjemce a přílohy u výzvy č. 54 „Deinstitucionalizace psychiatrické péče“.
Hlavním důvodem revize byly upřesňující informace k neuplatnění sankce u MI 5 73 10, které se promítly do příloh Podmínek (přílohy č. 8 a 9). Přehled změn Specifických pravidel pro žadatele a příjemce je uveden v úvodní části změněného dokumentu. Text výzvy zůstává bez změn.

14. 7. 2017 ŘO IROP oznamuje, že bylo ukončeno hodnocení projektů v 54. Výzvě „Deinstitucionalizace psychiatrické péče“. Doporučeno k financování bylo 8 projektů a 2 projekty byly zařazeny mezi náhradní projekty. Přehledný seznam je k dispozici     zde [PDF, 434.88KB].

29. 5. 2017 Řídicí orgán IROP vydává dne 29. 5. 2017 aktualizaci Specifických pravidel 54. výzvy IROP „Deinstitucionalizace psychiatrické péče“ v rámci specifického cíle 2.3 Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví.
Hlavním důvodem revize Specifických pravidel byla úprava dokladování způsobilých výdajů. Provedené změny jsou popsány v přehledu v úvodní části Specifických pravidel. Text výzvy zůstává nezměněn.

3. 4. 2017 ŘO IROP oznamuje, že vzhledem k velkému zájmu o čerpání finančních prostředků stanovených pro 54. výzvu IROP  „Deinstitucionalizace psychiatrické péče“ je nucen ukončit příjem žádostí o podporu na hlavní podporované aktivity a) zřizování nových či rekonstrukce stávajících zařízení pro poskytování komunitní péče, b) zřizování nových či rekonstrukce stávajících psychiatrických oddělení všeobecných nemocnic a c) vybavení mobilních týmů, a to ke dni 5. květnu 2017, 12.00 hodin. V rámci změn došlo ke změně data ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ z 30. 6. 2017 na 5. 5. 2017. Předmětem aktualizace je pouze text výzvy.

3.1. 2017 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 3. 1. 2016 byl aktualizován text 54. výzvy "Deinstitucionalizace psychiatrické péče".
Změnou v textu výzvy je sjednocení textace k jiným peněžním příjmům se Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce.

1. 11. 2016 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 1. 11. 2016 byla vydána revize 1.2 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce a aktualizace textu výzvy. Předmětem aktualizace textu výzvy je úprava názvu přílohy č. 14.
Změnou ve Specifických pravidlech je oprava přílohy č. 4 Doklady k právní subjektivitě žadatele, kdy:
  • organizace zakládané obcemi nebo kraji doloží výpis z obchodního rejstříku, který v době podání žádosti nesmí být starší 3 měsíců,
  • dobrovolné svazky obcí a jimi zřizované a zakládané organizace doloží zřizovací či zakládací listinu
27. 10. 2016  Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 27. 10. 2016 byl aktualizován text 54. výzvy Deinstitucionalizace psychiatrické péče a Specifická pravidla pro žadatele a příjemce.

Změnou v textu výzvy je snížení alokace o 125 mil. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj, kdy tento podíl bude přesunut do připravované výzvy na rok 2017, která bude zaměřena na projekty Center duševního zdraví a současně s touto změnou je posunutý příjem žádostí o podporu z 31. 10. 2016 na 7. 11. 2016 v MS2014 z důvodu rozsahu úprav v dokladování příloh a způsobilosti výdajů.

Relevantní změnou v revizi Pravidel pro žadatele a příjemce je úprava povinných příloh k žádosti o podporu č. 11, 12, 13 a 14. Tyto uvedené povinné přílohy žádosti o podporu musí být vydány nejpozději s datem podání žádosti o podporu a dále pak úprava způsobilých výdajů na hlavní a vedlejší aktivity a doplnění způsobilých výdajů na nákup pozemku a stavby.

Kontakty Centra pro regionální rozvoj České republiky

Kontaktní informace na  pobočky Centra pro regionální rozvoj ve všech krajích České republiky pro administraci Integrovaného regionálního operačního programu naleznete zde.

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven

Dokumenty