Jste zde: Úvodní strana > Výzvy > Výzva č. 62 Sociální infrastruktura ...

Výzva č. 62 Sociální infrastruktura - integrované projekty CLLD

Číslo výzvy: 62.
Druh výzvy: kolová
Operační program: 06 Integrovaný regionální operační program
Prioritní osa: 06.4 Komunitně vedený místní rozvoj
Investiční priorita: 06.4.59 Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje
Oprávnění žadatelé: Viz text výzvy.
 
Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 22.11.2016
Zahájení příjmu žádostí o podporu: 29.11.2016
Ukončení příjmu žádostí o podporu: 31.12.2019
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP vyhlašuje 15. listopadu 2016 průběžnou výzvu č. 62 „Sociální infrastruktura - integrované projekty CLLD" k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 4.1 " Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu".
Cílem aktivity Deinstitucionalizace sociálních služeb je transformace ústavních sociálních služeb ve služby, které umožní uživateli setrvání v jeho přirozeném prostředí a jeho aktivní zapojení se na trh práce a do společnosti. Bude podporováno budování zázemí pro sociální služby definované zákonem o sociálních službách (více viz text výzev a Specifická pravidla). Podporované služby nemohou být určeny výlučně pro seniory.
V aktivitě Rozvoj sociálních služeb bude podporován nákup objektů, zařízení a vybavení, výstavba a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami. Sociální služby jsou definovány zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů.
Podporované služby nemohou být určeny výlučně pro seniory.
Vznik komunitních center bude podporován v aktivitě Rozvoj komunitních center, a to konkrétně -  výstavba, rekonstrukce a úpravy objektu a zázemí pro poskytování aktivit komunitních center včetně sociálních služeb, budou-li v projektu poskytovány; nákup budov a vybavení pro zajištění provozu zařízení.
 Cílem aktivity Sociální bydlení je pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení. Sociální bydlení musí splňovat parametry stanovené pro IROP uvedené ve specifických pravidlech výzvy.
Na výzvu ŘO IROP budou navazovat výzvy MAS, které mohou upřesnit podmínky pro realizaci projektů na jejich území. Zpracování žádosti o podporu v MS2014+ je možné provádět po vyhlášení výzvy MAS.  Místní akční skupiny budou také provádět hodnocení projektů. Centrum pro regionální rozvoj provede závěrečné ověření způsobilosti projektu před jeho schválením. Realizace projektů musí být ukončena do data uvedeného ve výzvě MAS, nejpozději do 30. 6. 2023.

Aktuality

21. 9. 2017 Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 21. září 2017 byla vydána revize 62. výzvy IROP „Sociální infrastruktura - integrované projekty CLLD“.
 Předmětem revize výzvy a Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce jsou především:

  • změna v termínu pro ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ na 31. 12. 2019;
  • úprava rozsahu povinných příloh k žádosti o podporu, kdy již žadatel např. nemusí předkládat k žádosti jako povinnou přílohu Výpis z rejstříku trestů. Je zavedena nová příloha ke Specifickým pravidlům „Vzor pověřovacího aktu“ a „Seznam základních sídelních jednotek s vyloučením podpory nové výstavby nebo koupě sociálních bytů v IROP“. Dále došlo ke změně v přílohách „Osnova studie proveditelnosti pro aktivitu Sociální bydlení“, „Model pro výpočet lhůty doby pověření SOHZ“ a přílohy „Model pro výpočet míry dotace“ – obě pro aktivitu Sociální bydlení;
  • záložka Veřejné zakázky v MS2014+ byla přesunuta do samostatného modulu. Vše vysvětleno v příloze P1 „Postup pro podání Žádosti o podporu v MS2014+“;
  • úprava dokladování způsobilých výdajů, kde došlo k odstranění povinnosti dokladování ceny obvyklé;
  • aktualizace a upřesnění sankcí v oblasti indikátorů ve vzoru Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace;
  • v části Závěrečné ověření způsobilosti projektů došlo k úpravě kritérií.

Detailní přehled změn v textu výzvy a Specifických pravidel je uveden na začátku revidovaných dokumentů.


Kontakty Centra pro regionální rozvoj České republiky

Kontaktní informace na  Centrum pro regionální rozvoj České republiky pro administraci projektů z výzvy č. 62 Integrovaného regionálního operačního programu naleznete zde

Kontakty na jednotlivé MAS

MAS poskytují informace k zajištění souladu žádosti o podporu s výzvou MAS a kritérii pro hodnocení projektů, která jsou ve výzvě MAS uvedena. Kontakty na jednotlivé MAS jsou uvedené na stránkách Národní sítě MAS ČR http://nsmascr.cz/    

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven

Dokumenty