Jste zde: Úvodní strana > Výzvy > Výzva č. 69 Integrovaný záchranný systém ...

Výzva č. 69 Integrovaný záchranný systém - integrované projekty CLLD

Číslo výzvy: 69
Druh výzvy: průběžná
Operační program: 06 Integrovaný regionální operační program
Prioritní osa: 06.4 Komunitně vedený místní rozvoj
Investiční priorita: 06.4.59 Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje
Oprávnění žadatelé: Viz text výzvy.
 
Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 24.02.2017
Zahájení příjmu žádostí o podporu: 03.03.2017
Ukončení příjmu žádostí o podporu: 31.12.2019
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP vyhlašuje 17. února 2017 průběžnou výzvu č. 69 „Integrovaný záchranný systém - integrované projekty CLLD" k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle  (dále také SC) 4.1.

Ve výzvě bude podporována aktivita Technika pro IZS, a to tedy pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz, výkon činností spojených s orkány, větrnými smrštěmi, extrémním suchem a únikem nebezpečných látek. V aktivitě Stanice IZS lze podpořit stavby, provést stavební úpravy, úpravu vnějších prostor a pořízení vybavení stanice základní složky IZS za účelem zvýšení odolnosti stanice vůči účinkům mimořádné události tak, aby mohly plnit své úkoly v podmínkách mimořádné události a byly zajištěny podmínky pro rychlý výjezd složek IZS k mimořádné události. V jedné žádosti o podporu nelze kombinovat aktivity „Technika pro IZS“ a „Stanice IZS“.
 
Ve výzvě je připraveno 475 mil. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). Projekty mohou být realizovány v exponovaném území vymezeném seznamem obcí s rozšířenou působností (viz příloha č. 5 Specifických pravidel) a zároveň území MAS (místních akčních skupin) vymezeném ve schválené strategii CLLD, které si podporu integrovaného záchranného systému zvolily jako jednu ze svých priorit.
 
Zpracování žádosti o podporu v systému MS2014+ je možné provádět po vyhlášení výzvy Místní akční skupinou (dále také MAS), nejdříve od 24. 2. 2017.  Příjem žádostí bude ukončen nejpozději 31. 10. 2022.
Bližší informace o termínech pro předkládání a realizaci projektů budou uvedeny ve výzvě MAS.
Se svými dotazy se žadatelé mohou obracet na Centrum pro regionální rozvoj České republiky (soulad projektu s výzvou ŘO IROP a zpracování žádosti v MS2014+) a na pracovníky MAS (soulad žádosti o podporu s výzvou MAS).
 

Aktuality

1. 2. 2018 Při zveřejnění revize 1.1 výzvy IROP č. 69 "Integrovaný záchranný systém – integrované projekty CLLD" dne 3. 10. 2017 byla do souboru příloh Specifických pravidel pro žadatele a příjemce (dále Specifická pravidla) zařazena aktualizovaná příloha č. 11A Postup při zpracování Stanoviska HZS kraje pro žadatele (pro aktivitu Technika pro integrovaný záchranný systém) na hůře dohledatelné místo. Řídící orgán IROP proto aktualizoval hlavní soubor příloh Specifických pravidel pro revizi 1.1 výzvy č. 69 správným zařazením této přílohy, která je platnou přílohou Specifických pravidel uvedenou v kapitole 11 a na kterou je ve Specifických pravidlech rovněž odkazováno. Jedná se o formální úpravu týkající se dané přílohy jejím umístěním do hlavního souboru příloh. Ve vlastním dokumentu Specifických pravidel ke změnám nedochází.

3. 10. 2017 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 3. 10. 2017 byla vydána revize 69. výzvy IROP „Integrovaný záchranný systém – integrované projekty CLLD“.
Hlavním důvodem k revizi Specifických pravidel pro žadatele a příjemce je aktualizace přílohy Specifických pravidel Zajištění odolnosti a vybavenosti integrovaného záchranného systému – Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR (včetně JSDH) v území, s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům v období 2014-2020 (dokument MV ČR, aktualizace srpen 2017) a rozšíření podporované specializované techniky a věcného vybavení pro jednotky sboru dobrovolných hasičů. Dále dochází ve Specifických pravidlech ve vazbě na ostatní výzvy Řídicího orgánu IROP k integrovaným nástrojům k úpravě týkající se platnosti výzvy CLLD ve vazbě na platnost revize Specifických pravidel a k aktualizaci některých příloh. V textu výzvy dochází ke změně data ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ k 31. 12. 2019 a ke zrušení přepočtu alokace výzvy v EUR. Přehled změn je uveden na začátku textu výzvy a Specifických pravidel pro žadatele a příjemce.  
 

Kontakty Centra pro regionální rozvoj České republiky

 Kontaktní informace na  pobočky Centra pro regionální rozvoj ve všech krajích České republiky administraci projektů z výzvy č. 69 Integrovaného regionálního operačního programu naleznete zde

Kontakty na jednotlivé MAS

MAS poskytují informace k zajištění souladu žádosti o podporu s výzvou MAS a kritérii pro hodnocení projektů, která jsou ve výzvě MAS uvedena. Kontakty na jednotlivé MAS jsou uvedené na stránkách Národní sítě MAS ČR http://nsmascr.cz/    

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven

Dokumenty