Jste zde: Úvodní strana > Výzvy > Výzva č. 71 Deinstitucionalizace ...

Výzva č. 71 Deinstitucionalizace psychiatrické péče - integrované projekty CLLD

Číslo výzvy: 71
Druh výzvy: průběžná
Operační program: 06 Integrovaný regionální operační program
Prioritní osa: 06.4 Komunitně vedený místní rozvoj
Investiční priorita: 06.4.59 Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje
Oprávnění žadatelé: Příspěvkové organizace zřizované Ministerstvem zdravotnictví ČR; kraje; obce; dobrovolné svazky obcí; organizace zřizované kraji; organizace zřizované obcemi; organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí; organizace zakládané kraji; organizace zakládané obcemi; organizace zakládané dobrovolnými svazky obcí; nestátní neziskové organizace; církve; církevní organizace; obchodní společnosti poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů a další subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů.
 
Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 05.04.2017
Zahájení příjmu žádostí o podporu: 05.04.2017
Ukončení příjmu žádostí o podporu: 31.12.2019
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP vyhlašuje dne  27. března 2017 průběžnou výzvu č. 71 „Deinstitucionalizace psychiatrické péče - integrované projekty CLLD" k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle  (dále také SC) 4.1.

Ve výzvě bude podporováno zřizování nových či rekonstrukce stávajících zařízení pro poskytování komunitní péče, tzn. Centra duševního zdraví, stacionáře se zaměřením na psychoterapeutické služby a psychiatrické ambulance s rozšířenou péčí a dále také zařízení a vybavení mobilních komunitních týmů. Všechny podporované aktivity a další podmínky pro předložení žádosti o podporu jsou podrobně uvedeny v textu výzev a Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce.
 
Ve výzvě je připraveno 190 mil. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). Projekty mohou být realizovány v území MAS (místních akčních skupin) vymezeném ve schválené strategii CLLD, které si podporu deinstitucionalizace psychiatrické péče zvolily jako jednu ze svých priorit.
 
Zpracování žádosti o podporu v systému MS2014+ je možné provádět po vyhlášení výzvy Místní akční skupinou (dále také MAS), nejdříve od 5. 4. 2017.  Příjem žádostí bude ukončen nejpozději 31. 10. 2022.
Bližší informace o termínech pro předkládání a realizaci projektů budou uvedeny ve výzvě MAS.
Se svými dotazy se žadatelé mohou obracet na Centrum pro regionální rozvoj České republiky (soulad projektu s výzvou ŘO IROP a zpracování žádosti v MS2014+) a na pracovníky MAS (soulad žádosti o podporu s výzvou MAS).


Aktuality

22. 11. 2017 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne  22. listopadu 2017 byla vydána revize 1.1 výzvy č. 71 „Deinstitucionalizace psychiatrické péče - integrované projekty CLLD".
Hlavním důvodem k revizi Specifických pravidel pro žadatele a příjemce jsou úpravy kritérií pro závěrečné ověření způsobilosti projektů CLLD v SC 4.1 u sady kritérií společných pro všechny aktivity a u sady kritérií zaměřené na SC 2.3 IROP. Dále dochází ve Specifických pravidlech k úpravě platnosti výzvy CLLD ve vazbě na ostatní výzvy Řídicího orgánu IROP k integrovaným nástrojům a k aktualizaci některých příloh k žádosti o podporu. Upřesnění sankcí k monitorovacím indikátorům se promítlo do změn v přílohách Specifických pravidel ve vzoru Podmínek.
V textu výzvy dochází ke změně data ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ k 31. 12. 2019.
Přehled změn je uveden na začátku textu výzvy a Specifických pravidel pro žadatele a příjemce.  
 

Kontakty Centra pro regionální rozvoj České republiky

 Kontaktní informace na  pobočky Centra pro regionální rozvoj ve všech krajích České republiky administraci projektů z výzvy č. 71 Integrovaného regionálního operačního programu naleznete zde

Kontakty na jednotlivé MAS

MAS poskytují informace k zajištění souladu žádosti o podporu s výzvou MAS a kritérii pro hodnocení projektů, která jsou ve výzvě MAS uvedena. Kontakty na jednotlivé MAS jsou uvedené na stránkách Národní sítě MAS ČR http://nsmascr.cz/    

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven

Dokumenty