Jste zde: Úvodní strana > Výzvy > Výzva č. 73 Výstavba a modernizace ...

Výzva č. 73 Výstavba a modernizace přestupních terminálů II

Číslo výzvy: 73
Druh výzvy: kolová
Operační program: 06 Integrovaný regionální operační program
Prioritní osa: 06.1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony
Investiční priorita: 06.1.37 Rozvoj a zlepšování dopravních systémů šetrných k životnímu prostředí, včetně systémů s nízkou hlučností, a nízkouhlíkových dopravních systémů, včetně vnitrozemské a námořní lodní dopravy, přístavů, multimodálních spojů a letištní infrastruktury s cílem podporovat udržitelnou regionální a místní mobilitu
Oprávnění žadatelé: Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících.
 
Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 09.05.2017
Zahájení příjmu žádostí o podporu: 16.05.2017
Ukončení příjmu žádostí o podporu: 09.10.2017
Dne 26. dubna 2017 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP vyhlašuje 73. výzvu „Výstavba a modernizace přestupních terminálů II“, v rámci které je možné podávat žádosti o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy. 
Podpora je zaměřena na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu terminálů jako významných přestupních uzlů veřejné dopravy, včetně případných záchytných parkovišť, a dále na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu  samostatných parkovacích systémů P+R, K+R, B+R nebo P+G jako prvků podporujících multimodalitu.
Z Evropského fondu pro regionální rozvoj je pro tuto výzvu připraveno téměř 570 mil. Kč a ze státního rozpočtu maximálně 33,5 mil. Kč. Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí 60 mil. Kč, minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je stanovena na 3 mil. Kč. Realizace projektů musí být ukončena nejpozději 31. 12. 2020.
Žádosti o podporu lze předkládat v elektronické podobě v aplikaci MS2014+ na adrese https://mseu.mssf.cz     od 16. května 2017. Podpora infrastruktury pro udržitelnou dopravu zároveň pokračuje v rámci výzev č. 50, 51 a 53 IROP určených pro integrované nástroje. V jednotlivých územích ITI, IPRÚ a MAS jsou vyhlašovány konkrétní integrované výzvy.

Seminář pro žadatele k 73. výzvě IROP

Ministerstvo pro místní rozvoj jako Řídicí orgán IROP ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj České republiky pořádalo ve čtvrtek 11. května 2017 seminář pro žadatele k 73. výzvě „Výstavba a modernizace přestupních terminálů II“ v Nadaci pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské nám. 833/31, Praha 1. použité prezentace jsou zveřejněny zde
Centrum pořádá ve spolupráci s Eurocentry tzv. krajské semináře v Českých Budějovicích, Hradci Králové, Jihlavě, Ostravě a Zlíně, více informací naleznete v kalendáři akcí     Centra a v kalendáři na webu IROP.

Aktuality

27. 9. 2017 Řídicí orgán IROP oznamuje, že z důvodu problémů při dokončování analýzy nákladů a přínosů v posledním dní otevření výzvy IROP č. 73 posunuje datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu z 27. 9. 2017, 14:00 na 9. 10. 2017, 14:00.
V souvislosti s tímto krokem oznamuje změny v textu výzvy.

26.6.2017 Řídicí orgán IROP vydává dne 26. 6. 2017 aktualizaci Specifických pravidel pro žadatele a příjemce 73. výzvy IROP „Výstavba a modernizace přestupních terminálů II“ v rámci specifického cíle 1.2 „Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy“.
Hlavním předmětem revize je změna metodiky spočívající v uvádění indikátorů, které nejsou povinné k naplnění, v Podmínkách Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Za nenaplnění respektive překročení těchto indikátorů nebude udělena sankce. Kromě aktualizace přílohy č. 2 Specifických pravidel dochází k opravě chybně uvedeného popisu povinné přílohy č. 7 Položkový rozpočet stavby, upřesnění metodiky stanovení data cílové hodnoty indikátoru 7 51 10, upřesnění nezpůsobilých výdajů projektu na základě uskutečněného semináře pro žadatele a k související aktualizaci příloh č. 1, 3 a 4 Specifických pravidel. Text výzvy zůstává nezměněn.
Žadatelé dosud nepředložili žádnou žádost o podporu.

Kontakty Centra pro regionální rozvoj České republiky

Kontaktní informace na  územní odbory Centra pro regionální rozvoj ve všech krajích České republiky pro administraci Integrovaného regionálního operačního programu naleznete zde.

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven

Dokumenty