Strukturální fondy

19.01.2018: Ministerstvo pro místní rozvoj uskutečnilo ve spolupráci s Auditním orgánem Ministerstva financí sérii seminářů zaměřenou na rizikové oblasti při realizaci projektů podpořených z evropských fondů. Semináře se od ...

17.01.2018: Investování podniků do výzkumu a inovací nebo zintenzivnění využívání výsledků aplikovaného výzkumu především malými a středními podniky, to je příklad aktivit, které budou v rámci výzvy podpořeny.

22.01.2018: Shrnující informace pro žadatele 47. výzvy IROP "Infrastruktura základních škol (SVL)" ke stavu hodnocení předložených projektů do výzvy.

22.01.2018: Zákon č. 367/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (dále ...

22.01.2018: Dne 22. 1. 2018 Řídicí orgán IROP oznamuje, že s platností od 22. 1. 2018 vydává aktualizaci 1.7 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce a jejich příloh ve výzvě č. 8 Technická pomoc.

22.01.2018: Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 22. ledna 2018 došlo k vydání aktualizace textu Specifických pravidel pro žadatele a příjemce a textu u výzvy č. 63 SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ – INTEGROVANÉ PROJEKTY ITI a výzvy č. 64 ...

22.01.2018: Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 22. ledna 2018 došlo k vydání aktualizace textu Specifických pravidel pro žadatele a příjemce a textu u výzvy č. 63 SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ – INTEGROVANÉ PROJEKTY ITI a výzvy č. 64 ...

18.01.2018: Dne 22. prosince 2017 byla schválena poslední žádost o podporu strategie komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD), čímž byl úspěšně završen proces hodnocení a schvalování strategií CLLD. Celkem bylo schváleno 178 ...

18.01.2018: V rámci přípravy Územně analytických podkladů ČR k problematice cestovního ruchu pořizovaných MMR, došlo k aktualizaci mapových podkladů vymezujících tzv. rajonizaci cestovního ruchu. Výstupem je vytvoření tří ...

17.01.2018: Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 17. ledna 2018 byla vydána aktualizace textu výzvy č. 44 „Sociální podnikání pro sociálně vyloučené lokality II.“