Strukturální fondy

29.08.2016: Pobočky Centra pro regionální rozvoj České republiky (CRR) v Brně, Zlíně a Olomouci dnes měly významný den. Na práci jejich zaměstnanců se osobně přijela podívat ministryně Karla Šlechtová. Centrum slouží žadatelům ...

29.08.2016: V minulém týdnu byly schváleny další dvě integrované strategie zaměřené na rozvoj městských oblastí. Připravené čerpat evropské dotace už jsou ITI Hradec Králové – Pardubice a IPRÚ Mladá Boleslav. Přiřadily se tak k ...

25.08.2016: ESÚS programu ESPON 2020 zveřejnil nový termín pro předkládání návrhů cílených analýz pro třetí kolo výběru.

30.08.2016: 29.08.2016 / aktualita | Státní fond životního prostředí ČR zveřejňuje standardní cenové indexy používané při tvorbě cen pro vodné a stočné dle pravidel OPŽP 2007-2013. Pro projekty spolufinancované z Operačního ...

29.08.2016: Řídící orgán programu Interreg V-A SR - ČR 2014-2020 oznamuje, že z technických důvodů (úprava formuláře žádosti o nenávratný finanční příspěvek v ITMS2014+) posune termíny výzev vyhlášených dne 22. 04. 2016 na 31. ...

29.08.2016: Agentura CzechTrade zaznamenala rekordní zájem tuzemských firem o podporu při vývozu do Německa.

26.08.2016: Namísto tří již dříve schválených projektů společnosti ArcelorMittal Ostrava, které byly přesunuty do zásobníků projektů, bylo Ministerstvem životního prostředí schváleno 24 jiných projektů, které podpoří zlepšení ...

26.08.2016: Ministerstvo zemědělství ČR aktuálně vyzývá farmy nebo nestátní neziskové organizace, které spolupracují s farmami, k zasílání projektových záměrů souvisejících se sociálním zemědělstvím sekretariátu RSK v daném ...

25.08.2016: Ještě týden je možné se zapojit do cestovatelské soutěže Kompas aneb Navštiv projekty ROP Jihozápad, kterou pořádá Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad. V posledním dílčím losování jsme si pro Vás ...

25.08.2016: Řídící orgán OP VVV vydává Pravidla pro žadatele a příjemce – obecná část, která obsahují pravidla a postupy platné pro všechny typy oprávněných žadatelů a příjemců Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Akce a výzvy

  •  Akce (seminář, konference)
  •  Výzva
  •  Konec výzvy
  •  Více záznamů