Příprava DoP 2021 - 2027

MMR-NOK zahájil přípravu Dohody o partnerství (dále DoP) na období 2021 – 2027. DoP je strategický dokument, v němž jsou souhrnně popsány základní cíle, charakteristiky a parametry využívání fondů EU pro období 2021-2027. Struktura a obsah DoP je závazně definován v čl. 7 až 9 Návrhu Nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu plus, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o finančních pravidlech pro tyto fondy (dále ON).

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena