Informace o výzvě

Cíle podpory:

  • snížit zatížení životního prostředí a poškozování veřejného zdraví silniční nákladní dopravou, převedením části přeprav na ekologičtější alternativní železniční a vodní dopravu;
  • napomáhat hospodářskému rozvoji nejvíce znevýhodněných regionů prostřednictvím podpory investic a tvorby pracovních míst udržitelným způsobem;
  • podporovat rozšiřování, racionalizaci, modernizaci a diverzifikaci hospodářských činností podniků umístěných ve znevýhodněných regionech, mimo jiného, podporou zřizování nových železničních vleček.

Příjemci podpory:

  • u investic do rozšiřování stávajících či pořízení (výstavbu) nových železničních vleček a investic na nabytí „provozovny“, právnická či fyzická osoba („podnik“), která má k pozemkům určeným k zastavění (či zastavěným) vlečkou či její součástí vlastnická či jiná práva;
  • u nestavebních investic budoucí vlastník pořizované investice, který prokáže k užívaným pozemkům železniční vlečky nájemní vztah na období u velkých podniků 5 let / u malých a středních podniků 3 roky po dokončení investice;
  • u podpory nákladů spojených s pronájmem formou finančního leasingu, nájemce jiného majetku železniční vlečky než pozemků a staveb, který prokáže nájemní vztah k pozemkům a budovám železniční vlečky na období u velkých podniků 5 let / u malých a středních podniků 3 roky po dokončení investice.
Další informace: http://www.opd.cz/cz/vlecky

Odebírejte aktualizace této stránky

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena