Informace o výzvě

Cíle oblasti podpory
Hlavní cíl:
  • Rozvoj socioekonomických funkcí urbanizačních center jako akcelerátorů růstu a rozvoje regionu.
Specifické cíle:
  • Zlepšení městských funkcí a konkurenceschopnosti měst, posílení jejich image;
  • zvýšení kvality prostředí pro život ve městech;
  • podpora rozvoje a zkvalitnění občanské vybavenosti;
  • zvýšení kvality péče o zdraví obyvatel regionu;
  • vytvoření podmínek pro sociální integraci osob postižených sociální exkluzí;
  • regenerace, revitalizace a konverze lokalit s hrozbou územní a sociální segregace;
  • podpora inovací.
Ukončení příjmu žádostí:
  • do vyčerpání finanční alokace prostředků, které jsou v rámci vyhlášené kontinuální výzvy k dispozici, nebo
  • do ukončení výzvy rozhodnutím Výboru Regionální rady o odvolání. K ukončení výzvy může být přikročeno např. z důvodu ohrožení čerpání prostředků nedodržováním harmonogramu IPRM.

Odebírejte aktualizace této stránky

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena