Informace o výzvě

Cíl programu, specifické cíle oblasti podpory 2.1

Globální cíle OPPK:

 • Zvýšení konkurenceschopnosti Prahy jako dynamické metropole členské země EU prostřednictvím odstranění rozvojových bariér a slabin regionu, zkvalitněním městského prostředí, zlepšením dostupnosti dopravních a telekomunikačních služeb a rozvinutím inovačního potenciálu města.

Specifické cíle oblasti podpory 2.1 ve 14. výzvě

 • revitalizovat opuštěné, poškozené nebo nevhodně využívané plochy typu „brownfields“, zvýšit jejich atraktivitu pro investory, občany i návštěvníky a posilovat tak jejich městotvornou funkci a ekonomický potenciál,
 • zlepšit kvalitu přírodního prostředí v revitalizovaných územích a jejich okolí,
 • revitalizovat veřejná prostranství v obytných územích, včetně sídlišť nebo jiných sociálně problémových lokalit (například s vysokou koncentrací kriminality); v rámci revitalizace ploch obnovovat i nevyužívané, historicky cenné objekty, snížit tlak na výstavbu nových objektů v přírodně nebo historicky cenných lokalitách a v jejich blízkosti,
 • podpořit rozšiřování a obnovu ploch zeleně ve městě, včetně realizace prvků ÚSES a ochrany lokalit systému Natura 2000,
 • zlepšit vodní bilanci a kvalitu povrchových a podzemních vod,
 • protipovodňová ochrana prostředí,
 • snížení hlukové zátěže.

Podporované aktivity oblasti podpory 2.1 ve 14. výzvě

 • revitalizace ploch s ekologickou zátěží;
 • revitalizace ploch významných pro rozvoj města;
 • regenerace veřejných prostranství v obytných územích;
 • revitalizace poškozených a nevhodně využívaných zelených ploch (parky aj.);
 • revitalizace nevhodně využívaných ploch omezujících budoucí rozvoj území;
 • obnova nevyužívaných historicky cenných objektů a areálů,
 • revitalizace vodních toků a vodních nádrží včetně revitalizované doprovodné zeleně
 • výstavba protihlukových zdí a protihlukových pásů zeleně,
 • doplňkové projekty malého rozsahu zabezpečující ochranu území ohrožených povodněmi.

Konzultace zajišťuje oddělení Evropského fondu regionálního rozvoje odboru evropských fondů Magistrátu hl. m. Prahy. Termín konzultace je třeba domluvit s kontaktními pracovníky předem (telefonicky nebo e-mailem). Pokud mají žadatelé zpracovatele projektové žádosti, je požadováno, aby se konzultací účastnili vždy společně se svými zpracovateli.

 

Odebírejte aktualizace této stránky

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena