Informace o výzvě

Cíl programu, specifické cíle oblasti podpory 3.1

Globální cíl OPPK:

  • Zvýšení konkurenceschopnosti Prahy jako dynamické metropole členské země EU prostřednictvím odstranění rozvojových bariér a slabin regionu, zkvalitněním městského prostředí, zlepšením dostupnosti dopravních a telekomunikačních služeb a rozvinutím inovačního potenciálu města.

Specifické cíle oblasti podpory 3.1:

  • zdokonalit inovační infrastrukturu na území města, umožňující vyšší využití potenciálu výzkumu a vývoje,
  • posílit spolupráci mezi základnou výzkumu a vývoje a ostatními (uživatelskými) subjekty na území města,
  • zlepšení praktické aplikace výzkumu a vývoje v přímé vazbě na MSP,
  • přispět k realizaci BRIS.
Podporované aktivity oblasti podpory 3.1
  • investiční aktivity spojené se vznikem nových a rozvoj stávajících inovačních jednotek s přímou účastí organizací výzkumu a vývoje, rozvoj infrastruktury pro VaV (technologické a vědecké parky, podnikatelské inkubátory, centra excelence, inovační centra);
  • pořízení / modernizace přístrojového a laboratorního vybavení pro výzkum, vývoj, inovace;
  • vytváření sítí organizací vědy a výzkumu, podnikatelských firem a dalších subjektu (neziskový a veřejný sektor); společné projekty realizované v těchto sítích s významným inovačním charakterem;
  • rozvoj výzkumných kapacit MSP, činnosti MSP v oblasti výzkumu, vývoje a inovací.

Konzultace zajišťuje oddělení Evropského fondu pro regionální rozvoj odboru evropských fondů Magistrátu hl. m. Prahy. Termín konzultace je třeba domluvit s kontaktními pracovníky předem (telefonicky nebo e-mailem). Pokud mají žadatelé zpracovatele projektové žádosti, je požadováno, aby se konzultací účastnili vždy společně se svými zpracovateli.


Dne 20. 1. 2015 schválila Rada hlavního města Prahy svým usnesením č. 44 navýšení alokované částky pro oblast podpory 3.1 Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí z původních 85 mil Kč na 205 mil Kč.

Odebírejte aktualizace této stránky

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena