Informace o výzvě

Globální cíl oblasti podpory
  • Sociální začleňování sociálně vyloučených osob a osob ohrožených sociálním vyloučením, včetně odstraňování bariér v jejich přístupu ke vzdělávání a k zaměstnání, cestou zajištění  a zvyšování dostupnosti, kvality a kontroly služeb.  
Specifický cíl
  • Systémová podpora subjektů působících v sociální oblasti a podpora nástrojů umožňujících aplikaci zákona o sociálně-právní ochraně dětí.
Podporované aktivity
  • Nastavení systematické práce v orgánu sociálně-právní ochrany dětí a aktivity s tím související, tj. aktivity spojené se systémem,  tzn. zavádění nových metod, jejich pilotní ověřování v praxi a vyhodnocování.
  •  Aktivity v oblasti dalšího profesního rozvoje zaměstnanců, profesní vzdělávání zaměstnanců v oblasti standardizace postupů a používání metod sociální práce v kurzech akreditovaných Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvem vnitra, vytváření metodických materiálů na úrovni krajů a vnitřních pravidel pro výkon sociálně-právní ochrany, nákup odborné literatury z oblasti sociálně-právní ochrany dětí, podpora zaměstnanců ze strany nezávislého kvalifikovaného odborníka (supervize).
  • Nastavení systému odborné spolupráce mezi orgány sociálně-právní ochrany a dalšími fyzickými osobami, právnickými osobami a orgány veřejné moci, zejména s orgány územní samosprávy, pověřenými osobami, poskytovateli sociálních služeb, zástupci škol a školských zařízení, Policií České republiky, Probační a mediační službou, soudem, státním zastupitelstvím, poskytovateli zdravotních služeb, případně dalšími fyzickými osobami, právnickými osobami a orgány veřejné moci zúčastněnými na péči  o ohrožené děti podle místních potřeb a podmínek (kulaté stoly, workshopy, vytvoření metodiky), (standard 7b).
  • Materiální a technické vybavení pracovníků orgánu sociálně-právní ochrany, zejména zajištění vhodného materiálního vybavení s ohledem na výkon sociálně-právní ochrany na pracovišti i mimo něj, kdy je k dispozici zejména potřebný počet mobilních telefonů, notebooků, tiskáren, fotoaparátů a dalších prostředků záznamové techniky pro práci v terénu (standard 2b) pro nové zaměstnance, a vhodného materiálního vybavení pro práci s osobami z cílové skupiny, jimž je poskytována sociálně-právní ochrana, zejména s ohledem na potřeby dětí (standard 2c).
  • Vytvoření podmínek pro práci s klienty (vybavení a drobné investice). Jde zejména  o zajištění prostor vhodných pro komunikaci s ohroženými dětmi a rodinami (standard 2a), včetně staveních úprav prostor, vybavení kancelářským nábytkem atd.
  • Doplnění nebo rozšíření webu města, obce, kraje o činnosti orgánu sociálně-právní ochrany (standardy 3a a 3b).

Odebírejte aktualizace této stránky

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena