Informace o výzvě

Cíl podpory
  • Posílení pracovní integrace osob ohrožených sociálním vyloučením či sociálně vyloučených, odstraňování bariér znesnadňujících jejich rovnocenný vstup a udržení se na trhu práce.  
Specifické cíle
  • Podpora a rozvoj poradenských služeb a jejich aplikací, vedoucí k aktivizaci a motivaci k vyhledávání zaměstnání a jeho udržení prostřednictvím nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti.
  • Podpora a rozvoj speciálních zaměstnaneckých nástrojů a opatření k realizaci nových cest k začleňování a k návratu znevýhodněných osob na trh práce, k jejich sociální a pracovní integraci.
  • Podpora tvorby a aplikace integrovaných programů pro skupiny znevýhodněné na trhu práce založených na zapojení místních společenství a občanských iniciativ, sociálních partnerů  a podniků na všech úrovních.
Podporované aktivity
V rámci této oblasti podpory budou prováděny zejména následující činnosti: 
  • Podpora nástrojů a činností vedoucích k motivaci a aktivizaci cílové skupiny k zaměstnání  a jeho udržení a k dalšímu profesnímu vzdělávání.
  • Podpůrné služby (zejména poradenské služby, včetně bilanční diagnostiky, pracovní diagnostiky, ergo-diagnostiky apod.) k usnadnění přístupu k zaměstnání a k jeho udržení  a přispění k průběhu a úspěšnému dokončení dalšího profesního vzdělávání.
  • Profesní vzdělávání, které představují zejména rekvalifikace a další odborné kurzy, převážně akreditované, vedoucí k získání, zvýšení nebo prohloubení dosavadní kvalifikace.
  • Podpora uplatnění na trhu práce formou příspěvku na úhradu mzdových nákladů zaměstnavatelům a tvorba pracovních míst pro příslušníky cílových skupin, včetně pracovních míst na zkoušku, pro získání pracovních zkušeností (zejména pracovních dovedností a návyků).
  • Podpora tvorby a realizace komplexních programů zaměstnanosti za spolupráce místních iniciativ, sociálních partnerů a dalších spolupracujících organizací s využitím nových a netradičních metod podporujících zaměstnanost a zapojením doprovodných opatření.
  • Podpora udržitelnosti pracovních míst pro příslušníky cílové skupiny. Tato podpora je možná pouze „nepřímo“ formou poradenství nebo dalšího vzdělávání, není však možné poskytovat mzdové příspěvky již zaměstnaným osobám z cílové skupiny.

Odebírejte aktualizace této stránky

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena