Informace o výzvě

Cíl výzvy
  • Cílem výzvy je zvýšit efektivnost a hospodárnost sociálních a společensky prospěšných služeb2 zaměřených na začlenění cílových skupin do společnosti a na trh práce a snížit či zcela eliminovat jejich závislost na veřejných zdrojích vč. strukturálních fondů, a to úpravou služeb, které jsou vymezeny zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách či vytvořením a zavedením nových forem služeb, které nejsou vymezeny tímto zákonem (tzv. společensky prospěšné služby).  

Cíle oblasti podpory
  • Globální cíl oblasti podpory: Sociální začleňování sociálně vyloučených osob a osob ohrožených sociálním vyloučením, včetně odstraňování bariér v jejich přístupu ke vzdělávání a k zaměstnání, cestou zajištění a zvyšování dostupnosti, kvality a kontroly služeb.   
  • Specifický cíl oblasti podpory: Podpora systémových aktivit v systému sociálních služeb především ve vztahu k zákonu o sociálních službách, souvisejícím právním normám a k transformaci sociálních služeb.

Odebírejte aktualizace této stránky

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena