Informace o výzvě

Cíl podpory
 • Zvýšení zaměstnatelnosti nezaměstnaných osob nebo osob ohrožených na trhu práce prostřednictvím efektivního a cíleného využití nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti.
Podporované aktivity
 • Motivační aktivity - pro zvýšení orientace v požadavcích trhu práce a v požadavcích volných pracovních míst na trhu práce. Jedná se také o motivační aktivity při přípravě k zařazení do rekvalifikace, resp. jiného nástroje aktivní politiky zaměstnanosti, včetně obnovení pracovních návyků, které podporují motivaci a aktivizaci cílové skupiny k zaměstnání a jeho udržení.
 • Poradenské činnosti a poradenské programy – rozvoj a podpora poradenských činností a poradenských programů, které jsou poskytovány za účelem zjišťování a posouzení osobnostních a kvalifikačních předpokladů fyzických osob pro volbu povolání, pro zprostředkování vhodného zaměstnání, pro volbu přípravy k práci osob se zdravotním postižením a při výběru vhodných nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. 
 • Bilanční a pracovní diagnostika – podpora souladu mezi schopnostmi, vzdělávacím a pracovním potenciálem jednotlivce a reálností jeho uplatnění na trhu práce. Diagnostika může být využívána pouze v opodstatněných případech a v cenách místně obvyklých, musí směřovat k psychodiagnostickému zhodnocení a posouzení pracovních a psychických předpokladů osoby z cílové skupiny ve vztahu k potenciálnímu pracovnímu uplatnění a musí být vedena osobou, která má pro tuto činnost kvalifikaci (zejm. specializovaný psycholog). Výstupem je pak závěrečná zpráva z diagnostiky.  Zahrnutí diagnostiky mezi klíčové aktivity musí být zdůvodněno a musí mít vazbu na potřeby a problémy zvolené cílové skupiny! 
 • Rekvalifikace – rozvoj a podpora osob při získávání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohlubování dosavadní kvalifikace, včetně jejího udržování nebo obnovování. Za rekvalifikaci se považuje i získání kvalifikace pro pracovní uplatnění fyzické osoby, která doposud žádnou kvalifikaci nezískala.  Rekvalifikační kurzy mohou provádět pouze vzdělávací zařízení, která disponují odpovídajícími akreditovanými vzdělávacími programy (viz § 108 zákona č. 435/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Volba rekvalifikací musí mít vazbu na projektem deklarované pracovní uplatnění a musí odpovídat potřebám cílové skupiny a jejich uplatnitelnosti na trhu práce v daném regionu.
 • Zprostředkování zaměstnání - podpora činností, které souvisejí s:  o vyhledáváním zaměstnání pro fyzickou osobu, která se uchází o práci, a s vyhledáváním zaměstnanců pro zaměstnavatele, který hledá nové pracovní síly (§ 14 odstavec 1 písmeno a) zákona 435/2004 Sb.); o poskytováním poradenské a informační činnosti v oblasti pracovních příležitostí (§14 odstavec 1 písmeno c) zákona 435/2004 Sb.). Zaměstnání mohou zprostředkovávat pouze oprávněné subjekty (viz § 14 odstavec 3 zákona č. 435/2004 Sb.). ,1 
 • vytvoření a pilotní odzkoušení nástroje zaměřeného na slaďování poptávky a nabídky na trhu práce, včetně analýz trhu práce a absorpční kapacity v regionu, podpora nových přístupů, a to ve vazbě na potřeby uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání.
 •  Podpora uplatnění na trhu práce formou příspěvku na úhradu mzdových nákladů zaměstnavatelům – podpora vytváření nových pracovních míst pro příslušníky cílové skupiny nebo umístění příslušníků cílové skupiny na volná pracovní místa, a to u žadatele, projektového partnera či jiného zaměstnavatele.  Nové pracovní místo (definice uvedena v příručce D8 Metodice monitorovacích indikátorů) může vzniknout formou pracovní smlouvy a také formou OSVČ (bez možnosti poskytnutí mzdových příspěvků). V případě vzniku OSVČ je pro její dokladování nutné doložit výpis ze Živnostenského rejstříku a oznámení o zahájení podnikatelské činnosti, nebo doložením kopie Jednotného registračního formuláře. Osoba z cílové skupiny může být na nové či volné pracovní místo umístěna nejdříve po ukončení příslušných vzdělávacích a motivačních aktivit.
 • Zajištění odborné praxe pro příslušníky cílových skupin pro získání pracovních zkušeností, dovedností a návyků. Odborná praxe musí být součástí rekvalifikace a musí být prováděna v zařízení zaměstnavatelů. V rámci projektu jsou v odůvodněných případech způsobilé tyto náklady spojené s realizací praxe - náklady na odborného pracovníka, který zabezpečuje odbornou praxi u zaměstnavatele (kapitola 1 rozpočtu), náklady na použitý materiál, ochranné pracovní pomůcky či hygienické prostředky. Mzdové příspěvky pro cílovou skupinu po dobu praxe není možné hradit z rozpočtu projektu.  
 • Doprovodná a podpůrná opatření v podobě:  příspěvků na péči o osobu blízkou (hlídání dětí, péče o zdravotně postižené); příspěvků na veřejnou dopravu, popř. osobní dopravu z důvodů vyššího stupně zdravotního postižení; ubytování a stravování účastníků projektu; příspěvků na doprovod; o příspěvků na zdravotní průkazy; a dalších doprovodných aktivit, které umožňují začlenění na trh práce.  
   

Odebírejte aktualizace této stránky

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena