Informace o výzvě

Globální a specifické cíle oblasti podpory

Globálním cílem této oblasti podpory je posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu veřejné správy a veřejných služeb.  

Specifické cíle:
 • zefektivnit vzdělávání, odbornou přípravu a rozvoj úředníků správních úřadů a úřadů územních samosprávných celků a politiků včetně volených zastupitelů územních samosprávných celků,
 • zlepšit kvalitu řízení a managementu ve správních úřadech,
 • zmírnit regionální rozdíly v poskytování veřejných služeb a zajistit jejich adekvátní dostupnost, 
 • zvýšit kvalitu regulace,
 • zvýšit transparentnost a otevřenost správních úřadů.
Podporované činnosti oblasti podpory
 • zefektivnění řízení lidských zdrojů ve veřejné správě, včetně vzdělávání a odborné přípravy zaměstnanců úřadů veřejné správy, metodiků a školitelů pro veřejnou správu
 • rozvoj vzdělávacích programů včetně distančních forem vzdělávání (vč. eLearningu),
 • aplikace moderních metod zvyšování výkonnosti, kvality, efektivity a transparentnosti veřejné správy a veřejných služeb včetně zavádění sledování výkonnosti a kvality úřadů veřejné správy a analytické činnosti k identifikaci prostorů pro zlepšení a k návrhům řešení,
 • provádění analýz veřejné správy k navrhování realizace postupů a činností vedoucích ke zvyšování efektivity, kvality a transparentnosti veřejné správy a racionalizace rozdělení kompetencí v rámci orgánů veřejné správy s důrazem na efektivnost,
 • vybudování kapacit a nástrojů pro tvorbu, monitorování a evaluaci politik,
 • důsledné využívání systému zpětné vazby s uživateli veřejných služeb a služeb veřejné správy, např. analýzy, průzkumy, trendy, jejich dostupnost, kvalita apod.,
 • spolupráce s partnery z ČR a z členských zemí EU v oblasti veřejné správy,
 • posilování etických standardů ve veřejné správě,
 • zkvalitnění systému metodické pomoci v rámci celé veřejné správy,
 • rozvoj hodnocení dopadu regulace a zavádění dalších nástrojů zvyšování kvality regulace (alternativní formy řešení, zjednodušování právních předpisů, konzultace),
 • podpora koordinace mezi jednotlivými resorty, informační podpora směrem k územním samosprávným celkům a veřejnosti,
 • rozšiřování moderních ICT a aplikací eGovernmentu ve veřejné správě,
 • vytvoření a zprovoznění informačního systému o veřejných službách, službách veřejné správy a dalších aspektech veřejné správy, který bude provozován jako nadstavba na stávajících informačních systémech veřejné správy,
 • proškolení zaměstnanců veřejné správy související se zprovozněním informačního systému o veřejných službách, službách veřejné správy a dalších aspektech veřejné správy, který bude provozován jako nadstavba stávajících informačních systémů veřejné správy.

Odebírejte aktualizace této stránky

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena