Aktuality

23.08.2018 Změna názvu: Název se změnil z Ad hoc projekty (advokační služby, soft-skills, genderově netypické profese, místní partnerství) mimo Prahu na Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost v hl. m. Praze
23.08.2018 Změna datumu uzavření: na 28.02.2020
23.08.2018 Změna alokace v korunách: na 30000000
18.09.2018 Změna názvu: Název se změnil z Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost v hl. m. Praze na Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost - dotace na vznik a provoz nových zařízení mimo hl. m. Prahu
18.09.2018 Změna typu: na Kolova
18.09.2018 Změna datumu otevření: na 01.06.2019
18.09.2018 Změna datumu uzavření: na 01.08.2019
18.09.2018 Změna stavu: na Zaregistrovaná
18.09.2018 Změna kódu stavu: na S2
18.09.2018 Změna cílů: na Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce
18.09.2018 Změna cílů: na Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
18.09.2018 Změna oprávněného žadatele: na zaměstnavatelé, neziskové organizace, územně samosprávné celky a jimi založené právnické osoby, vysoké školy
18.09.2018 Změna území: na ČR mimo HMP
18.09.2018 Změna alokace v korunách: na 258000000
26.09.2018 Změna datumu zpřístupnění: na 01.06.2019
10.05.2019 Změna názvu: Název se změnil z Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost - dotace na vznik a provoz nových zařízení mimo hl. m. Prahu na Podpora vzniku a provozu dětských skupin pro podniky i veřejnost - dotace mimo Prahu
10.05.2019 Změna typu: na Prubezna
10.05.2019 Změna datumu otevření: na 10.06.2019
10.05.2019 Změna datumu uzavření: na 15.08.2019
10.05.2019 Změna datumu zpřístupnění: na 10.06.2019
31.05.2019 Změna datumu otevření: na 10.06.2019
31.05.2019 Změna datumu uzavření: na 15.08.2019
31.05.2019 Změna datumu zpřístupnění: na 10.06.2019
31.05.2019 Změna oprávněného žadatele: na Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli: - kraje, obce a jimi zřizované organizace - dobrovolné svazky obcí - poradenské a vzdělávací instituce - veřejné výzkumné instituce - nestátní neziskové organizace - profesní a podnikatelská sdružení - obchodní korporace - OSVČ - státní podniky - právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost zřízené zvláštním zákonem - školy a školská zařízení - vysoké školy - OSS a jimi zřizované příspěvkové organizace - sociální partneři Definice jednotlivých oprávněných žadatelů je uvedena v příloze č. 1. Upřesnění oprávněných žadatelů o podporu v režimu A - dětská skupina pro veřejnost: - Oprávněný žadatel o podporu dětské skupiny pro veřejnost (vyjma obce) je pouze ten, který uzavřel partnerství (bez finančního příspěvku) s místně příslušnou obcí k místu realizace (tj. umístění dětské skupiny), a tuto skutečnost doloží Prohlášením o partnerství společně s žádostí o podporu, které je povinnou přílohou žádosti o podporu v režimu A: dětská skupina pro veřejnost, a které musí být podepsáno statutárním zástupcem příslušné obce, a to nejdříve v den vyhlášení této výzvy. - Dokument Prohlášení o partnerství je povinnou přílohou žádosti o podporu, kterou je bezpodmínečně nutné doložit s prvním podáním žádosti o podporu. Pozdější doložení nebude umožněno, a žádosti, které nebudou obsahovat řádně uzavřené a doložené partnerství dle požadavků této výzvy (viz výše - nutnost podpisu statutárním zástupcem nejdříve v den vyhlášení výzvy) bude vyřazena. - Žadatelé žádající o podporu v rámci dílčí alokace A mohou podat pouze jednu žádost o podporu. Všechny ostatní případné žádosti daného žadatele s pozdějším datem předložení budou vyřazeny ve fázi hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí. Vzor Prohlášení o partnerství je uveden v příloze č. 4.
05.06.2019 Změna stavu: na Finalizovaná
05.06.2019 Změna kódu stavu: na S3
07.06.2019 Změna stavu: na Modifikovaná
07.06.2019 Změna kódu stavu: na S6

Odebírejte aktualizace této stránky

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena