Administrativní pracovník/ce sekretariátu ředitele odboru (OP PIK)

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Sekce fondů EU, vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Odbor PO2, PO3 a PO4 přijme referenta/referentku na pozici administrativní pracovník sekretariátu ředitele odboru, a to na dobu neurčitou v pracovním poměru dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Datum vystavení 05.09.2019
Datum platnosti 20.09.2019
Kraj Hlavní město Praha
Smluvní vztah Pracovní poměr
Vedoucí pozice ne
Popis pracovní činnosti:
 • vykonávání administrativních a organizačních činností v rámci útvaru;
 • řízení spisové agendy odboru, vypořádávání výsledků přezkumných komisí, zpracování odpovědí příjemcům podpory a kontrola jejich věcného obsahu
 • příprava a evidence podkladů a dokumentů včetně vyřizování korespondence;
 • práce se spisovou službou a obsluha datové schránky.
 • poskytování metodické podpory a konzultací příjemcům podpory;
 • příprava výběrových komisí dotačních projektů
 • kontrola a hodnocení plnění postupných cílů podpořených projektů a spolupráce na závěrečném souhrnném zhodnocení dosažených výsledků 
Požadujeme:
 • vysokoškolského vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání ekonomického zaměření; v případě, že nelze obsadit místo uchazečem s požadovaným vzděláním může být výjimečně přijat i uchazeč, který splňuje střední vzdělání s maturitou;
 • přehled a praxe v problematice kohezní politiky EU pro období 2014-2020 výhodou;
 • orientaci v programech na podporu podnikání v gesci MPO;
 • uživatelská znalost MS Office;
 • samostatnost, pečlivost, zodpovědnost, analytické myšlení, rozhodnost;
 • komunikační a organizační schopnosti;
 • odolnost vůči stresu;
 • trestní bezúhonnost. 
Uchazeč o přijetí do pracovního poměru musí:
 1. být státním občanem České republiky, popřípadě je cizím státním občanem (např. občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru) a má v České republice trvalý pobyt[1];
 2. dosáhnout věku 18 let;
 3. být plně svéprávný;
 4. být bezúhonný[2];
 5. dosáhnout minimálně požadovaného vzdělání;
 6. mít potřebnou zdravotní způsobilost.
Splnění předpokladů uvedených pod písmeny a), e), f) je uchazeč povinen doložit příslušnými listinami, případně čestným prohlášením, přičemž listiny uchazeč předloží nejpozději před konáním pohovoru. Splnění předpokladu d) bezúhonnosti se osvědčuje nejpozději před konáním pohovoru výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce; postačuje, aby uchazeč předložil před konáním pohovoru čestné prohlášení s údaji potřebnými pro obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů služebním orgánem dálkovým přístupem (rodné jméno, rodné číslo, pohlaví, stát narození, okres narození, obec narození). Splnění předpokladu c) se dokládá nejpozději před konáním pohovoru písemným čestným prohlášením.
 
Nabízíme:
 • pracovní poměr na dobu neurčitou;
 • odborný růst a vzdělávání;
 • možnost dalšího jazykového vzdělávání;
 • příjemné pracovní prostředí (pracoviště MPO — Praha 2);
 • finanční ohodnocení v souladu s příslušným nařízením vlády ČR č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, 10. platová třída, s možností osobního ohodnocení a mimořádných odměn;
 • plný pracovní úvazek;
 • 5 týdnů dovolené, 5 dnů indispozičního volna; 
Další informace:
 • zahájení pracovního poměru 15. října 2019, popř. dle dohody;
Doručení přihlášky:
 • V případě zájmu zasílejte motivační dopis se strukturovaným životopisem nejpozději do 20. září 2019 na e-mail: pfeiferova@mpo.cz.  
Originál oznámení naleznete zde:
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/ministerstvo/pracovni-prilezitosti/nabidka-sluzebnich-a-pracovnich-mist---celkovy-prehled--61716/

Upozornění:
 • Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.
 • Osloveni budou pouze uchazeči, kteří budou pozváni k osobnímu pohovoru.
 • Zpracování osobních údajů bude provedeno v souladu s příslušnými právními předpisy a v souladu s nařízením Evropské unie č. 2016/679 General Data Protection Regulation (GDPR) pro účely příslušného výběrového řízení.

[1] Podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
[2] Za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin nebo pro trestný čin proti pořádku ve věcech veřejných z nedbalosti, pokud odsouzení nebylo zahlazeno nebo pokud se na pachatele nehledí, jako by nebyl odsouzen.

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena