Finanční manažer/ka v oddělení projektová kancelář Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy – 0,5 úvazek (OP VVV)

MŠMT vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa osobou v pracovním poměru finanční manažer/ka v projektu Zavádění systému řízení kvality na MŠMT v oddělení projektová kancelář Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kód systemizovaného místa MSMT0001146P.

Datum vystavení 04.09.2019
Datum platnosti 18.09.2019
Kraj Hlavní město Praha
Smluvní vztah Pracovní poměr
Požadované vzdělání vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
Náplň práce:
 • Finanční vedení a sledování čerpání projektu podle rozpočtové skladby, harmonogramu projektu a pravidel OP Zaměstnanost, sledování čerpání limitů
 • Ekonomické a administrativní řízení realizace projektu ve všech jeho fázích v souladu s projektovou dokumentací
 • Vedení personální, mzdové a účetní agendy projektu
 • Zpracovávání a předkládání žádostí o platbu a dalších dokumentů včetně spolupráce na monitorovacích zprávách
 • Komunikace se zástupci řídícího orgánu OP Zaměstnanost
 • Ve spolupráci s projektovým manažerem koordinace externího dodavatelského subjektu v oblasti finančního čerpání projektu
 Požadujeme:
 • ukončené vysokoškolské vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu;
 • trestní bezúhonnost;
 • státní občanství ČR, popř. cizí státní občanství (občanství jiného členského státu EU nebo občanství státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru);
 • plnou svéprávnost;
 • potřebnou zdravotní způsobilost;
 • organizační schopnosti.
Splnění požadavku vysokoškolského vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu, státního občanství ČR, popř. cizího státního občanství, je uchazeč povinen doložit příslušnými listinami, případně čestným prohlášením, přičemž listiny uchazeč předloží nejpozději před konáním pohovoru. Není-li uchazeč státním občanem České republiky, musí předložit doklad o certifikované zkoušce z českého jazyka jako cizího jazyka nebo doklad, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění předpokladu trestní bezúhonnosti se dokládá nejpozději před konáním pohovoru výpisem z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce.
Splnění předpokladu svéprávnosti a zdravotní způsobilosti se dokládá nejpozději před konáním pohovoru písemným čestným prohlášením. Výběrového řízení se může zúčastnit jen osoba, která splňuje výše uvedené předpoklady a požadavky.

Další informace o služebním místě:
 • zaměstnání na 0,5 pracovní úvazek;
 • pracovní poměr na dobu určitou do 30. 6. 2022;
 • nástup 1. října 2019 nebo dle dohody;
 • platové zařazení podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, v 12. platové třídě (platový tarif 23 270 – 34 970,- Kč v závislosti na počtu let praxe krácený podle délky úvazku);
 • osobní příplatek v závislosti na kvalitě výkonu práce;
 • motivační finanční ohodnocení v závislosti na odvedené práci;
 • mimořádné finanční odměny;
 • vhodné i pro absolventy;
 • vhodné i pro osoby se zdravotním znevýhodněním.
Nabízíme:
 • zajímavou práci v příjemném pracovním prostředí v centru Prahy – Karmelitská ul.;
 • možnost dalšího odborného vzdělávání;
 • zaměstnanecké benefity (stravenky, 5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna, příspěvek na penzijní připojištění);
 • zaměstnanecké benefity v oblasti kultury, sportu či vzdělávání prostřednictvím systému Cafeteria;
 • možnost využít třídu mateřské školy pro děti zaměstnanců MŠMT (ul. Holečkova, Praha 5).
Doručení přihlášky:
 • Motivační dopis se strukturovaným životopisem (včetně uvedení telefonního čísla a e-mailové adresy), zasílejte na dresu posta@msmt.cz, nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1, nebo podejte osobně na podatelnu služebního úřadu v úředních hodinách na výše uvedené adrese, nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: vidaawt), a to nejpozději do 18. září 2019. Do předmětu zprávy uveďte „Projektový manažer/ka v oddělení projektová kancelář MŠMT, č. j.: MSMT-29265/2019-2“.
 • Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.
 • Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení rovněž stvrzuje, že splňuje podmínku zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, uvedenou v § 303 odst. 3, a je seznámen s § 304 odst. 1 téhož zákona.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1, jakožto správce, za účelem realizace výše uvedeného výběrového řízení a po jeho ukončení po dobu nezbytně nutnou k zajištění svých oprávněných zájmů, zpracovává Vámi poskytnuté osobní údaje, a to zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Každý subjekt údajů má právo od správce požadovat přístup k osobním údajům, právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů.
Bližší informace o zpracování osobních údajů správcem naleznete zde.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podporuje rovnost žen a mužů a diverzitu v rámci svých služebních a pracovních míst.
 
V případě dalších dotazů se obracejte na:  
Kompletní informace k výběrovému řízení naleznete zde:
http://www.msmt.cz/ministerstvo/financni-manazer-ka-v-oddeleni-projektova-kancelar-msmt
 

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena