Odborný/á referent/ka v odboru personálním a státní služby Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (OP VVV)

MŠMT vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa osobou v pracovním poměru odborný/á referent/ka v oddělení personálním Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kód systemizovaného místa MSMT0001098P.

Datum vystavení 05.09.2019
Datum platnosti 20.09.2019
Kraj Hlavní město Praha
Smluvní vztah Pracovní poměr
Náplň práce:
 • Administrace dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr spočívající zejména v koordinaci se zadávajícími útvary, vkládání dat do personálního informačního systému, zpracování výkazu činností u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a posouzení požadavků na uzavření dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr z hlediska pracovněprávních a vnitřních předpisů;
 • Poskytování technické podpory uživatelům personálního informačního systému v oblasti dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr;
 • Zpracování výstupů z personálního informačního systému, informací o zaměstnancích úřadů, a to včetně zaměstnanců implementujících operační programy EU, včetně pravidelného personálního reportingu;
 • Technické a procesní zabezpečení pracovně lékařských prohlídek, zadávání pracovně lékařských prohlídek do personálního informačního systému, a to u zaměstnanců implementujících operační programy EU i ostatních zaměstnanců úřadu;
 • Evidence a vedení procesu pracovních úrazů u zaměstnanců implementujících operační programy EU i ostatních zaměstnanců úřadu;
 • Zajištění administrativní podpory personalistů/personalistek, majících ve své gesci zaměstnance hrazené z operačních programů EU.
 Požadujeme:
 • ukončené vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu, případně středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou nebo středoškolské vzdělání s výučním listem;
 • trestní bezúhonnost;
 • státní občanství ČR, popř. cizí státní občanství (občanství jiného členského státu EU nebo občanství státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru);
 • plnou svéprávnost;
 • potřebnou zdravotní způsobilost;
 • organizační schopnosti.
Splnění požadavku vysokoškolského vzdělání, popř. středoškolského vzdělání, státního občanství ČR, popř. cizího státního občanství, je uchazeč povinen doložit příslušnými listinami, případně čestným prohlášením, přičemž listiny uchazeč předloží nejpozději před konáním pohovoru. Není-li uchazeč státním občanem České republiky, musí předložit doklad o certifikované zkoušce z českého jazyka jako cizího jazyka nebo doklad, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění předpokladu trestní bezúhonnosti se dokládá nejpozději před konáním pohovoru výpisem z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce.
Splnění předpokladu svéprávnosti a zdravotní způsobilosti se dokládá nejpozději před konáním pohovoru písemným čestným prohlášením. Výběrového řízení se může zúčastnit jen osoba, která splňuje výše uvedené předpoklady a požadavky.

Další informace o služebním místě:
 • zaměstnání na plný pracovní úvazek;
 • pracovní poměr na dobu neurčitou;
 • nástup 1. listopadu 2019 nebo dle dohody;
 • vhodné i pro absolventy;
 • platové zařazení podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, v 11. platové třídě (platový tarif 21 480 – 32 290,- Kč v závislosti na počtu let praxe krácený podle délky úvazku);
 • osobní příplatek v závislosti na kvalitě výkonu práce;
 • motivační finanční ohodnocení v závislosti na odvedené práci;
 • mimořádné finanční odměny;
 • vhodné i pro absolventy;
 • vhodné i pro osoby se zdravotním znevýhodněním.
Nabízíme:
 • zajímavou práci v příjemném pracovním prostředí v centru Prahy – Karmelitská ul.;
 • možnost dalšího odborného vzdělávání;
 • zaměstnanecké benefity (stravenky, 5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna, příspěvek na penzijní připojištění);
 • zaměstnanecké benefity v oblasti kultury, sportu či vzdělávání prostřednictvím systému Cafeteria;
 • možnost využít třídu mateřské školy pro děti zaměstnanců MŠMT (ul. Holečkova, Praha 5).
Doručení přihlášky:
 • Motivační dopis se strukturovaným životopisem (včetně uvedení telefonního čísla a e-mailové adresy), zasílejte na dresu posta@msmt.cz, nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1, nebo podejte osobně na podatelnu služebního úřadu v úředních hodinách na výše uvedené adrese, nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: vidaawt), a to nejpozději do 20. září 2019. Do předmětu zprávy uveďte „Odborný referent v oddělení personálním MŠMT, č. j.: MSMT-29541/2019-2“.
 • Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.
 • Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení rovněž stvrzuje, že splňuje podmínku zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, uvedenou v § 303 odst. 3, a je seznámen s § 304 odst. 1 téhož zákona.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1, jakožto správce, za účelem realizace výše uvedeného výběrového řízení a po jeho ukončení po dobu nezbytně nutnou k zajištění svých oprávněných zájmů, zpracovává Vámi poskytnuté osobní údaje, a to zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Každý subjekt údajů má právo od správce požadovat přístup k osobním údajům, právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů.
Bližší informace o zpracování osobních údajů správcem naleznete zde.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podporuje rovnost žen a mužů a diverzitu v rámci svých služebních a pracovních míst.
 
V případě dalších dotazů se obracejte na: Kompletní informace k výběrovému řízení naleznete zde:
http://www.msmt.cz/ministerstvo/volna-mista
 

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena