Odborný rada – vedoucí Oddělení programů Inovační vouchery a POC (ZS OPPIK)

Mgr. Lukáš Vymětal, vedoucí služebního úřadu Agentura pro podnikání a inovace, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborného rady – vedoucího Oddělení programů Inovační vouchery a POC. Kód služebního místa: 31003001

Datum vystavení 09.01.2019
Datum platnosti 21.01.2019
Kraj Hlavní město Praha
Smluvní vztah Služební poměr
Požadované vzdělání vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
Vedoucí pozice ano
1. kolo výběrového řízení dle § 58 odst. 3 zákona o státní službě

Základní informace:
 • Obor služby 47 - Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy.
 • Místem výkonu služby je Praha. 
 • Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou, po dobu mateřské a rodičovské dovolené.
 • Předpokládaným termínem nástupu do služby na služebním místě je únor 2019.
 • Služební místo je zařazeno podle přílohy č. 1 k zákonu do 13. platové třídy.
Doručení žádosti:
 • Posuzovány budou žádosti[1] o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo odborného rady – vedoucího Oddělení programů Inovační vouchery a POC (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 21. ledna 2019, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Agentura pro podnikání a inovace, Žitná 566/18, 120 00 Praha 2, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese.
 • Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu nabor@agentura-api.org nebo prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: nntwcis).
 • Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotevírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo odborného rady – vedoucího Oddělení programů Inovační vouchery a POC“.
Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který:
1. splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:
 • je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona];
NEBO
 • je státním občanem České republiky [§ 25 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 25 odst. 4 zákona]; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství[2]; uvedenou listinu je žadatel v takovém případě povinen doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru; Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka; to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou.
 • dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];
 • je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona]; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením[3];
 • je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona]; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů[4], není již povinen výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů. Není-li žadatel státním občanem České republiky, je povinen doložit bezúhonnost obdobným dokladem o bezúhonnosti[5];
 • dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. vysokoškolské vzdělání získané studiem v magisterském studijním programu; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu). Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání[6]; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;
 • má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona]; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 zákona dokládá písemným čestným prohlášením[7]. U nejvhodnějšího žadatele vybraného podle § 28 odst. 2 nebo 3 zákona služební orgán ověří splnění tohoto předpokladu zajištěním vstupní lékařské prohlídky podle zákona o specifických lékařských službách;
Další předpoklady pro výběrová řízení na služební místa představených:
2. je-li narozen přede dnem 1. prosince 1971, předloží originál nebo úředně ověřenou kopii osvědčení podle § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, o tom, že nebyl:
 • příslušníkem Sboru národní bezpečnosti zařazeným ve složce Státní bezpečnosti,
 • evidován v materiálech Státní bezpečnosti jako rezident, agent, držitel propůjčeného bytu, držitel konspiračního bytu, informátor nebo ideový spolupracovník Státní bezpečnosti;
Splnění tohoto předpokladu lze pro účely výběrového řízení doložit též dokladem, že žadatel o vydání osvědčení požádal. Osvědčení je však žadatel povinen doložit nejpozději před vyhodnocením výsledků výběrového řízení výběrovou komisí;

3. je-li narozen přede dnem 1. prosince 1971, předloží čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, o tom, že nebyl:
 • tajemníkem orgánu Komunistické strany Československa nebo Komunistické strany Slovenska od stupně okresního nebo jemu na roveň postaveného výboru výše, členem předsednictva těchto výborů, členem ústředního výboru Komunistické strany Československa nebo ústředního výboru Komunistické strany Slovenska, členem Byra pro řízení stranické práce v českých zemích nebo členem Výboru pro řízení stranické práce v českých zemích, s výjimkou těch, kteří tyto funkce zastávali pouze v období od 1. 1. 1968 do 1. 5. 1969,
 • pracovníkem aparátu orgánů uvedených pod písmenem a) na úseku politického řízení Sboru národní bezpečnosti,
 • příslušníkem Lidových milicí,
 • členem akčního výboru Národní fronty po 25. 2. 1948, prověrkových komisí po 25. 2. 1948 nebo prověrkových a normalizačních komisí po 21. 8. 1968,
 • studentem na Vysoké škole Felixe Edmundoviče Dzeržinského při Radě ministrů Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Státní bezpečnosti. Vysoké škole ministerstva vnitra Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Veřejné bezpečnosti, Vyšší politické škole ministerstva Svazu sovětských socialistických republik nebo vědeckým aspirantem anebo účastníkem kursů delších než 3 měsíce na těchto školách;
4. podle § 58 odst. 3 zákona se může v prvním kole výběrového řízení zúčastnit:
 • státní zaměstnanec, který má složenou úřednickou zkoušku,
 • úředník územního samosprávného celku,
 • zaměstnanec regionální rady zařazený v úřadu regionální rady,
 • příslušník bezpečnostního sboru alespoň ve služební hodnosti komisař,
 • voják z povolání v důstojnické hodnosti,
 • akademický pracovník,
 • osoba, od doby jejíhož skončení výkonu funkce uvolněného člena zastupitelstva kraje nebo obce s pověřeným obecním úřadem neuplynuly více než 3 roky, nebo
 • zaměstnanec zařazený v Kanceláři prezidenta republiky, Kanceláři Poslanecké sněmovny nebo Kanceláři Senátu,
 • pokud v uplynulých 4 letech vykonával nebo vykonávala nejméně po dobu 2 let činnosti podle § 5 nebo činnosti obdobné.
Splnění tohoto výše požadovaného předpokladu praxe (dle bodu 4) se podle § 51 odst. 3 zákona dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií příslušných listin (např. pracovní smlouvy, potvrzení o zaměstnání vydaného zaměstnavatelem, nebo výpisu z personálního spisu), které prokazují aktuálně zastávanou pozici a z nichž je zřejmé, kdo je vydal a které prokazují dosaženou délku a povahu činností podle § 5 odst. 1 zákona nebo činností obdobných.
 
Vedoucí Oddělení programů Inovační vouchery a POC vykonává zejména následující činnosti:
 • Koordinuje činnosti Oddělení programů Inovační vouchery a POC. Zodpovídá za přípravu, implementaci a administraci programů OPPIK v působnosti oddělení. Podílí se na přípravě výzev k těmto programům. Při této práci se řídí platnými interními předpisy pro realizaci programů, platnou legislativou, služebními předpisy atp., a pokyny Řídícího orgánu OPPIK.
 • Podílí se na kontrole procesu výběru projektů, monitoringu realizace projektů a autorizace plateb v kompetenci oddělení.
 • Podílí se na shromažďování a zpracování požadavků na programy podpory, na nové aktivity a služby nabízené jako pomoc žadatelům a příjemcům podpory a na odstraňování problémů v procesu administrace žádostí o dotaci či realizace podpořených projektů, tj. včetně návrhu nápravných opatření.
 • Podílí se na přípravě propagační činnosti zaměřené na rozvoj nových projektů v daných programech a provádí přípravu a realizaci poradenství v dané oblasti včetně funkce kontaktní osoby pro účastníky jednotlivých projektů.
K žádosti dále žadatel přiloží:
 • strukturovaný profesní životopis,
 • Žádost o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo představeného (VZOR tvoří Přílohu č. 1 tohoto oznámení).
Žadatel nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.
 
Organizace výběrového řízení:
Výběrové řízení na obsazení služebního místa bude rozděleno na dvě části – písemnou a ústní, přičemž písemná část bude předcházet ústní části a bude tvořena písemným testem zaměřeným na detailní znalost programů a na celý proces administrace žádostí o dotaci v OPPIK, jak vyplývá z legislativy, metodik atp., tj. od procesu výběru žádostí k finanční podpoře, žádostí o platbu včetně výběru dodavatele v rámci realizace podpořených projektů, až po monitoring udržitelnosti projektu. Písemná i ústní část bude bodově hodnocena dle podmínek stanovených v Jednacím řádu výběrové komise. Ústní pohovor bude při konání výběrového řízení rozhodující a bude veden s každým uchazečem bez ohledu na písemný výsledek zkoušky.
 
Kontaktní osoba:
 • Mgr. Jana Hrdličková, Oddělení právní a personální, tel. 725 868 710 – volat v čase od 8:00 – 16:00 hod., nabor@agentura-api.org
Přílohy oznámení o vyhlášení výběrového řízení:
 • Žádost o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo představeného (VZOR) 
 • Čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/19901 Sb. (VZOR)
Originál oznámení včetně příloh naleznete zde:
https://www.agentura-api.org/o-api/kariera/
 
[1] Formulář žádosti tvoří přílohu č. 1 tohoto oznámení.
[2] Písemné čestné prohlášení o státním občanství je zahrnuto ve formuláři žádosti a bude považováno za doložené, pokud žadatel zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující k tomuto čestnému prohlášení.
[3] Písemné čestné prohlášení o svéprávnosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.
[4] Rozsah údajů nutných pro obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů je uveden ve formuláři žádosti.
[5] Podle § 26 odst. 1 zákona jde o doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčující bezúhonnost, vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, jakož i státy, v nichž žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců (dále jen „domovský stát“), a doložený úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením.
[6] Písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání je zahrnuto ve formuláři žádosti a bude považováno za doložené, pokud žadatel zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující k tomuto čestnému prohlášení.
[7] Písemné čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.


 

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena