Dohoda o partnerství 2021 - 2027

MMR-NOK zahájil v roce 2018 přípravu Dohody o partnerství (dále DoP) na období 2021 – 2027. DoP je strategický dokument, v němž jsou souhrnně popsány základní cíle, charakteristiky a parametry využívání fondů EU pro období 2021-2027. Dohoda o partnerství (DoP) je strategický dokument vypracovaný každým členským státem v souladu s čl. 7 až 9 návrhu Nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj (EFRR), Evropském sociálním fondu plus (ESF+), Fondu soudržnosti (FS) a Evropském námořním a rybářském fondu (ENRF) a o finančních pravidlech pro tyto fondy (dále též Obecné nařízení – ON).

 

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena