Finální ex-ante hodnocení ROP SM pro programovací období 2007-13

Cílem ex-ante hodnocení je optimalizace přidělování rozpočtových zdrojů podle ROP SM a zlepšení kvality programování.

Operační program ROP Střední Morava
Druh evaluace ex-ante
Tematické zaměření evaluace jiné
Rok ukončení 2007
Programové období 2007–2013
Cílem ex-ante hodnocení (předběžného hodnocení) je optimalizace přidělování rozpočtových zdrojů podle Regionálního operačního programu NUTS II Střední Morava a zlepšení kvality programování. Hodnocení identifikuje a hodnotí disparity, mezery a potenciál pro rozvoj, posuzuje střednědobé a dlouhodobé potřeby, cíle, kterých je třeba dosáhnout, očekávané výsledky, kvantifikované cíle, soudržnost a ekonomickou odůvodněnost navržené strategie, přidanou hodnotu Společenství, míru uvážení priorit Společenství, poznatky z předchozího programování a kvalitu postupů realizace, monitorování, hodnocení a finančního řízení.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena