Ministerský rada – Projektový/á manažer/ka operačních programů EU v oblasti vnitřních věcí (OP AMIF, FVB a NSHV), Ministerstvo vnitra

Zajímáte se o oblasti fondů EU, vnitřní bezpečnosti či azylu a migrace, příp. dotační politiky? Ministerstvo vnitra hledá do svého týmu nového kolegu na služební místo ministerského rady v oddělení implementace programů odboru fondů Evropské unie v oblasti vnitřních věcí.

Datum vystavení 12.05.2022
Datum platnosti 01.06.2022
Kraj Hlavní město Praha
Smluvní vztah Služební poměr
Požadované vzdělání vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
Co u nás budete dělat?
 • Pracovat v dynamicky se vyvíjející oblasti naplňování migrační politiky a politiky vnitřní bezpečnosti;
 • Připravovat právní akty (rozhodnutí o poskytnutí dotace, podmínky použití podpory) k projektům vč. dodatků;
 • Vykonávat administrativní kontrolu monitorovacích zpráv a žádostí o platbu;
 • Identifikovat nezpůsobilé výdaje v rámci projektů;
 • Posuzovat nepodstatné a podstatné změny projektů;
 • Provádět monitoring projektů vč. monitorovacích návštěv v místě realizace;
 • Komunikovat s našimi příjemci z řad orgánů státní správy (Policie ČR, SUZ MV, Celní správa ČR, příslušné odbory Ministerstva vnitra, …) a neziskových či mezivládních organizací;
 • Případně se podílet na výkonu veřejnosprávních kontrol na místě;
 • Pracovat v informačním systému MS2021+.
 
Co od nás můžete získat?
 • Zaměstnání na plný úvazek ve služebním poměru;
 • Pracovní zkušenosti z prostředí řídicího orgánu operačních programů;
 • Po adaptaci částečnou možnost home-office;
 • Možnost podílet se na realizaci programu v rámci migrační a bezpečnostní politiky Evropské unie, která v současné době roste na významnosti a dynamicky se vyvíjí;
 • Finanční ohodnocení odpovídající služebnímu místu zařazenému do 13. platové třídy;
 • Pružnou pracovní dobu;
 • 5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna (sick-days);
 • Příspěvek na stravování;
 • Příspěvek z fondu kulturních a sociálních potřeb (FKPS);
 • Podporu v odborném a osobním růstu.
Lokalita:
Naše pracoviště je momentálně dislokováno v kancelářském komplexu 4D office center Kodaňská 1441. Nabízí klimatizované kanceláře a rekonstruované prostory. Dobrá dopravní dostupnost (vlak i MHD).


Bližší detailní informace jsou uvedeny v plném textu inzerátu výběrového řízení níže:
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
na služební místo ministerského rady
v oddělení implementace programů;
toto služební místo je zařazeno v odboru fondů Evropské unie v oblasti vnitřních věcí
 
Č.j.: MV-87518-3/SP-2022                                                                                               Praha 12. května 2022
 
Státní tajemník v Ministerstvu vnitra, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerského rady v oddělení implementace programů, v odboru fondů Evropské unie v oblasti vnitřních věcí, ID 30356597, v oboru služby:
38. Společné evropské politiky podpory a pomoci a evropské strukturální, investiční a obdobné fondy
Místem výkonu služby je Praha.
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou do 31. prosince 2029 dle platné systemizace služebních a pracovních míst.
Předpokládaným termínem nástupu do služby je srpen 2022.
Služební místo je zařazeno podle přílohy č. 1 k zákonu do 13. platové třídy.
Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti: zajišťování tvorby a rozvoje programů Azylového, migračního a integračního fondu, Fondu pro vnitřní bezpečnost a Nástroje pro finanční podporu správy hranic a víz (dále jen „AMIF, ISF a BMVI“), tvorby strategických realizačních dokumentů programů, řídicích a koordinačních postupů a procesů. Koordinování realizace programů, výběru projektů, dohledu nad jejich realizací a zajišťování implementace dalších aktivit v rámci programů; podílení se na vytváření jednotného implementačního prostředí pro řízení, realizaci, kontrolu, monitorování a hodnocení programů Azylového, migračního a integračního fondu, Fondu pro vnitřní bezpečnost a Nástroje pro finanční podporu správy hranic a víz; zajišťování věcného a finančního řízení projektů, monitoringu a administrativního ověřování operací AMIF, ISF a BMVI; poskytování podpory příjemců v průběhu realizace projektů v rámci programů AMIF, ISF a BMVI; podílení se na kontrolách na místě; zajišťování sběru dat nezbytných pro vykazování monitorovacích ukazatelů programů AMIF, ISF a BMVI; podílení se na přípravě žádostí o platbu ročního zůstatku a dalších souvisejících materiálů pro Evropskou komisi, provádění hlášení a šetření nesrovnalostí, podílení se na evidenci nesrovnalostí a předávání těchto informací pověřeným osobám řídicího orgánu; zajišťování ukládání dokumentace vztahující se ke spravovaným oblastem dle příslušných pravidel; podle pokynů představených plnění dalších služebních úkolů, které patří do výše uvedeného oboru služby.
Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě
do 1. června 2022
, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu posta@mvcr.cz  nebo prostřednictvím datové schránky služebního úřadu ID: krk34e3.
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotevírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo ministerského rady v oddělení implementace programů, v odboru fondů Evropské unie v oblasti vnitřních věcí, ID 30356597, č.j.: MV-87518-3/SP-2022“.
 
Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel/ka, který/á:
 1. splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:
 1. je státním občanem/státní občankou České republiky, občanem/občankou jiného členského státu Evropské unie nebo občanem/občankou státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona];
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství.
Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství popř. prostou kopii průkazu totožnosti; uvedenou listinu je žadatel/ka v takovém případě povinen doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;
Žadatel/ka, který/á není státním občanem/státní občankou České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka; to neplatí, doloží-li, že absolvoval/a alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou;
 1. dosáhl/a věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];
 2. je plně svéprávný/á [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona];
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením;
 1. je bezúhonný/á [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona];
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, resp. obdobným dokladem o bezúhonnosti, není-li žadatel státním občanem České republiky;
Pokud žadatel/ka do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů, není již povinen výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů.
 1. dosáhl/a vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu;
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru; 
 1. má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona];
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 zákona dokládá písemným čestným prohlášením. U nejvhodnějšího žadatele vybraného podle § 28 odst. 2 nebo 3 zákona služební orgán ověří splnění tohoto předpokladu zajištěním vstupní lékařské prohlídky podle zákona o specifických lékařských službách;
 1. Splňuje jiný požadavek stanovený podle § 25 odst. 5 b) zákona služebním předpisem služebního orgánu, kterým je společný služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu a státního tajemníka v Ministerstvu vnitra č. 8/2022, kterým se stanoví požadavky na služební a pracovní místa na Ministerstvu vnitra, ve znění pozdějších předpisů:
 • způsobilost mít přístup k utajovaným informacím podle právního předpisu upravujícího ochranu utajovaných informací stupně utajení „Vyhrazené“ v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací
  a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů;
Splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií platného Oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci stupně utajení „Vyhrazené“. Nedoložení tohoto dokladu není důvodem pro vyřazení žádosti podle § 27 odst. 2 zákona. Pokud žadatel nedisponuje příslušným dokladem a zároveň jeho žádost nebude z jiných důvodů vyřazena postupem podle § 27 odst. 2 zákona, bude v případě jeho zařazení následně postupováno v souladu s § 6 odst. 3 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.
 
 
K žádosti dále žadatel přiloží:
 1. strukturovaný profesní životopis,
 2. motivační dopis.
  
Bližší informace k vykonávaným činnostem na služebním místě Vám poskytne:
Odbor fondů Evropské unie v oblasti vnitřních věcí
Ing. Silvie Hortová
tel. +420 974 815 083
e-mail: silvie.hortova@mvcr.cz
 
Bližší informace k personálním záležitostem Vám poskytne:
Odbor personální
Ing. Miloslava Baďurová
tel. +420 974 833 241
e-mail: miloslava.badurova@mvcr.cz
 
Služební úřad Ministerstvo vnitra podporuje rovnost žen a mužů, a proto vítá zájem žadatelek i žadatelů.
       
RNDr. Josef Postránecký
státní tajemník v Ministerstvu vnitra
 
Odkaz na stránky mvcr.cz s vyhláškou služebního místa a podmínkami výběrového řízení: 
http://www.mvcr.cz/ofeuovv.aspx
 


 

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena