Ministerský rada - auditor/ka, FM 2531 (MF ČR) - Praha

Státní tajemník v Ministerstvu financí jako příslušný služební orgán podle ustanovení § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada - auditor/ka se zaměřením na audit finančních prostředků poskytovaných v rámci Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF, Migrační fondy a FM EHP Norsko), FM 2531, v odboru 52 – Auditní orgán, odd. 5210 – Audit OP R a dalších programů, v oborech služby: 3. Audit 38. Společné evropské politiky podpory a pomoci a evropské strukturální, investiční a obdobné fondy se služebním působištěm Praha. Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaný termín nástupu do služby na toto služební místo je červen 2021. Služební místo je zařazeno do 13. platové třídy. Bude-li na základě výsledku výběrového řízení na volné služební místo zařazena osoba, která dosud úspěšně nevykonala úřednickou zkoušku, přijme se tato osoba podle ustanovení § 29 odst. 1 zákona o státní službě do služebního poměru na dobu určitou, a to s trváním 12 měsíců.

Datum vystavení 07.04.2021
Datum platnosti 22.04.2021
Kraj Hlavní město Praha
Smluvní vztah Služební poměr
Požadované vzdělání vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
Náplň činností:
 • vykonávání auditu systému a auditu operací pro prostředky poskytované v rámci programů Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF, Migrační fondy
  a FM EHP Norsko) – audity mohou být vykonávány v rámci celé ČR z pozice člena nebo vedoucího auditorského týmu;
 • spolupráce při naplňování auditní strategie, poskytování podkladů pro zpracovávání ročního a střednědobého plánu auditní činnosti;
 • provádění analytické činnosti a reportingu;
 • vyhodnocování výsledků z vykonaných auditů, provádění přezkumu nálezů z provedených auditů a finančních kontrol po dobu čerpání prostředků poskytovaných v rámci evropské spolupráce;
 • řešení nesrovnalostí;
 • zpracovávání zprávy o výsledcích  auditů a vedení auditních složek v souladu se stanovenými postupy;
 • navrhování úprav metodického nastavení auditů finančních prostředků poskytovaných v rámci politiky soudržnosti EU, Migračních fondů
  a FM EHP/Norsko;
 • spolupráce při zpracovávání stanovisek k návrhům dotčených orgánů;
 • účast na jednáních a odborných pracovních skupinách.
Posuzovány budou žádosti[1]  o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 22. dubna 2021, tj. v této lhůtě zaslané státnímu tajemníkovi v Ministerstvu financí prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu, Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu podatelna@mfcr.cz, nebo prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: xzeaauv).

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo ministerský rada - auditor/ka se zaměřením na audit finančních prostředků poskytovaných v rámci Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF, Migrační fondy a FM EHP Norsko), FM 2531, v odboru 52 – Auditní orgán,
odd. 5210 – Audit OP R a dalších programů“.

 

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem o státní službě může zúčastnit žadatel, který:

splňuje základní předpoklady stanovené zákonem o státní službě, tj.:
 1. je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody
  o Evropském hospodářském prostoru
  [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona o státní službě];splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona o státní službě doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství[1]; uvedenou listinu je žadatel v takovém případě povinen doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;
  žadatel, který není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka; to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou.
 2. dosáhl věku 18 let [ustanovení § 25 odst. 1 písm. b) zákona o státní službě];
 3. je plně svéprávný [ustanovení § 25 odst. 1 písm. c) zákona o státní službě];splnění tohoto předpokladu se podle ustanovení § 26 odst. 1 věta šestá zákona o státní službě dokládá písemným čestným prohlášením;
 4. je bezúhonný [ustanovení § 25 odst. 1 písm. d) zákona o státní službě];splnění tohoto předpokladu se podle ustanovení § 26 odst. 1 věta druhá zákona o státní službě dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, resp. obdobným dokladem o bezúhonnosti, není-li žadatel státním občanem České republiky[2];
  pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů (rodné příjmení, rodné číslo, místo narození, okres narození a stát narození), není již povinen výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů;
 5. dosáhl vzdělání stanoveného zákonem o státní službě pro toto služební místo [ustanovení § 25 odst. 1 písm. e) zákona o státní službě], tj. vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu;splnění tohoto předpokladu se podle ustanovení § 26 odst. 1 věta první zákona o státní službě dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu). Při podání žádosti lze podle ustanovení § 26 odst. 2 zákona o státní službě doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději bezprostředně před konáním pohovoru;
 6. má potřebnou zdravotní způsobilost [ustanovení § 25 odst. 1 písm. f) zákona o státní službě]; splnění tohoto předpokladu se podle ustanovení § 26 odst. 3 zákona o státní službě dokládá písemným čestným prohlášením o zdravotní způsobilosti. Podle ustanovení
  § 28 odst. 5 zákona o státní službě po uzavření dohody s žadatelem zajistí služební orgán vstupní lékařskou prohlídku vybraného žadatele podle zákona o specifických zdravotních službách. Pokud vybraný žadatel nebude disponovat potřebnou zdravotní způsobilostí, považuje se dohoda od počátku za neplatnou.

K žádosti žadatel dále přiloží:

 1. strukturovaný profesní životopis,
 2. motivační dopis.
Ministerstvo financí podporuje rovné pracovní a služební uplatnění žen a mužů, genderový antidiskriminační přístup při obsazování rozhodovacích pozic a zaměstnávání osob se zdravotním postižením ve vazbě na specifické profesní a kvalifikační předpoklady.
 
Bližší informace poskytne:
Ing. Simona Prošková
Odbor 30 – Personální
e-mail: simona.proskova@mfcr.cz
Ministerstvo financí
Letenská 15
118 10 Praha 1
www.mfcr.cz

Originál inzerátu včetně příloh naleznete na: https://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/personalni-informace/volna-mista-mf?t1_1=Slu
 

 

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena